XXXV.1.g / 7. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1956.10.28. - 1957. 01.29. Előadásanyagok, röplapok, jelentések "ellenforradalom" időszakából

' V ’■ • ' Jf ■■ ' * /? A párt helyzete, a párttagság feladata az ellenforradalom elleni harcban. A népi demokrácia vezető ereje, a munkásosztály pártja az elmúlt hetekben súlyos helyzetbe katilt. A párt szervezetei a valóságban szétestek. Ez oda vezetett, hog? a népi demokrácia ellenségei, az ellenforrad lom erői a fegyveres hare megszűnése utén is szabadon garázdálkodnak,a munkásosztály meg van fosztva Budapesten és egyes vidéki ipari központokban vezetőerejétől. Ebben a helyzetben külön­böző intdlektuális elemek, sár ndtivüli helyzetben felszínre került ellenforrad Imi és egyéb nem kommunista erők befolyása alá került s ez jelenleg még erősebb, mint a soraikat rendező, de jelenleg még nem számot tévő kommunisták ereje. Az ellenforradalmi erők végleges megsemmitése, a normális rend helyreállítás a,állami életünk megszeré vezése, a termelőmunka megindítása osak a kommunisták talpraállésával, a pártszervezetek db gteremtésével lehetséges. Az ellenforradalom most az üzemekre koncentrálta erejét. Több helyen IV. VIII. X.XI.XIII* kerü­let üzemeiben olyan jelszót adott ki, hogy "nincsen szükség az üzemeké ben pártszervezetekre". Azzal tévesztik meg a munkásokat, hot.y az üzemekben semmiféle párt működését ne engedjék meg, mert az megbonté ja a munkások egységét. Megtéveszti ezzel a munkások olyan rétegét is, akik azelőtt a párt tagjai voltak és a szocializmus őszinte hiveiként dolgoztak. Mi nem akarunk olyan elbürokratizálódott és a munkásoktól elszakadt szervezetet, amilyenné 19^9 után vált sok pártszervezet, de párt nélkül, a munkásosztály nem lehet meg, mert kiszolgáltatja magát az ellenforradalom Önkényének. Ahol a pártszervezetek rendezik sorai­kat, ahol talp ráálltak, meg van a hatása, megindult a munka. Budapest 22 kerületben ideiglenes intéző bizottságok alakulták, melyek össze­gyűjtik a leghareedzettebb, kipróbált kommunistákat és újjászervezik az alapszervezeteket. Csepeli Vasmüvek kommunistáinak állásfoglalása/ is, munkája köve keztében a munkás tanácsban résztvevők segítségével dolgozott 7.000 munkás, mikor másutt elhamarkodva sztrájkot hirdettek, ami a munkások tömegével senki meg nem beszélt. Az éledező pártszerve­zetek leplezik le a munkástanácsokba befurakodott ellenforradalmi, fasiszta, vagy demagóg elemeket. A párt-tagok most a munka megindítá­séban, az üzemek szénnel és villamosenergiában való ellátásban, az anyagellátásában, a munka műszaki feltételeinek megteremtésében tehet­nek a legtöbbet. A vasúton, villamos és autóközlekedés helyreállttá- ■ séban nyújtsák alegna yobb segitsóget, mert a normális élet helyreál- I litása ettől függ. ru,-,. ^ 1 , i

Next

/
Oldalképek
Tartalom