XXIII.220.a.2 / 22. kötet XX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.11.14. A kerület legfontosabb problémáinak megbeszélése (közellátás)

Budapest Főváros Ka.kér. Tanácsának Végrehajtóbizottsága. 002/43 /1956.VB.sz. J egyzőkönyv a végrehajtőbizottságnak az 1956. november 14.napján /szerdán/ 10 óra 30 perckor a Tanács épületében Kossuth tér 1 sz. I.em.65 sz. szobájában tartott 52. üléséről. Jelen vannak: Futaki Bernát VB elnökh. Lukács Mátyás VB titkár, Sza^ó Józs fné, Gémesi Bálint. Nau Jakabné, Balogh Miklós, Kovács Jánosné, Halupka János, VB tagok, a Nemzeti Bizottság részé­ről: Szabó Gyula, Somogyvári Géza, Csörnyei Gyula, ^ Katona Iajosné keresk.oszt.vez. Szarka István lakásügyi oszt, vez.h. Győrffy Ferenc építési oszt.vez. Magyar István tata­rozó váll.vezetője, Fábri Gyula munkástanács elnöke. Elnök: Futaki Bernát VB elnökh. Napirend: A kerület legfontosabb problémáinak megbeszélése. Futaki Bernát: Üdvözli a megjelenteket és elmondja, hogy ezt a rendkivüli VB ülést azért hivták össze, hogy a kerület legfontosabb tennivalóit meg­beszéljék úgy élelmezés, mint lakás és helyreállitás tekintetében. Üdvözli a Nemzeti Bizottság tagjait és köszönetét mond azokért a munkálatokért, a- mit a legsúlyosabb helyzetben végzett közellátás terén. Most a kerületi tanács VB. mellett végzik tanácsadó munkájukat és mindent közösen megbeszél nek a jelenlegi helyzet jobbátétele érdekében. Ezután felkéri Katona Lajosnét a keresk.oszt.vezetőjét, hogy ismertesse a kerület jelenlegi közellátási helyzetét. Katona Iajosné: Elmondja, hogy a kisüzemi boltok a kerület ellátását csak naponta tudja ellátni. Ezután ismerteti, hogy november 13-án egyes áruk­ból milyen mennyiség érkezett, igy többek között zsirból 40 mázsa, tej­ből 2 ezer liter stb. A Közért üzletek áru ellátása 30 $-os. Több vidéki városból rizs, hús, zöldségféle érkezik, ami igen nagy segítséget jelent. A tegnapi nap folyamán 7 kocsi ment el Magyaróvárra, 2 kocsi pedig Oros­házára élelemért. A beérkezett árukat a Nemzeti Bizottsággal karöltve osz- szák szét; a pénzért kapott árukat a Közérteknek, az ingyenes árukat pe­dig a Vasas Otthonba szállitják és szétosztásukról közösen döntenek. Ja- , vasolja, hogy a gépkocsi irányítást ezentúl a műszaki osztály végezze a Nemzeti Bizottsággal karöltve, tekintettel arra, hogy a kereskedelmi osz­tály ebben nem olyan járatos, mint a műszak. Legnagyobb probléma a kocsi hiány; a kerületnek nincs tüzelője és ennek ideszállitására nem adnak ko­csit. Kereskedelmi vonalon általában rend van, kisebb túlkapásokat leszá­mítva. A Sütőipari vállalat kapacitása kevés, a vidékről jött segítség i- gen jól jött a kerületnek, azonban kenyér ellátás tekintetében állandó és fokozatos javulás várható. A sorállásék mindenütt igen nagyok, 7-10 ezer forintos felvásárlások igen gyakoriak, áru korlátozás nincs, mindenki any- nyit vásárolhat, amennyit akar. A továbbiak során elmondja, hogy a kerü­letben sok üzletet kifosztottak, igy többek között a Szőrmeipari Vállalat­nak a raktárát is teljesen kifosztották, úgyszintén az Italboltok legna­gyobb részét. Somogyvári Géza: Felhivja a figyelmet, hogy a kereskedelmi vállalatok kocsi szükségletét a TEFU-nál igényeljék, me t -tudomása szerint- ott ele­\ ‘4 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom