XXIII.220.a.2 / 22. kötet XX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.11.14. A kerület legfontosabb problémáinak megbeszélése (közellátás)

gendő kocsi áll rendelkezésre. - A Nemzeti Bizottság tagjai eddig minden osztály munkájában belefolytak, azonban most már arra kellene az irányt venni, hogy az osztályok vegyék fel a munkát és kezdjenek el dolgozni. - Azonban helyesnek találná, hogy az osztályok átcsoportosításokat végezze­nek, ahol nagyobb szükség van munkaerőre oda irányítsanak dolgozókat. Igj kereskedelmi és a lakásügyi osztályra szükségesnek tart munkaerőt irányí­tani . Csörnyei Gyula: Arra kéri az illetékeseket, hogy lépjenek érintkezésbe a (rázmüvekkel, hogy a lakosság részére elegendő gázt szállítsanak, mert éri igen nagy szüksége van a kerületnek. Fábri Gyula: Elmondja, hogy a munkástanács intézkedett a munkaerők átcso­portosítása tekintetében, igy a szoc.pol.csoportot két fővel erősítették meg, ugyancsak megerősítették a lakásügyi osztályt is. Megemlíti, hogy t az udvaron igen nagy a káosz, helyesnek találná egy irányitó szervet lét­rehozni, aki az útbaigazítást végezné, amelyet 3 óránként váltanának. A belső apparátus munkájának beindítását szorgalmazzák, úgyhogy egyenlőr* a munkaidő 9-től 3-ig tart. A dolgozók többsége benn van az épületben, úgyhogy a munka felvételének nincs semmi akadálya. Futaki Bernát: Javasolja, hogy a Nagy Gy.I. utcai kaput csak kocsi közle- kedésre használják, a dolgozók pedig a fő kapun közlekedjenek és a porta irányitsa a dolgozókat. Szarka István: A kerület lakáshelyzetében igen nagy káosz van. A félig kész frubacsTTiidfői lakásokat teljes egészében elfoglalták a kerület la­kosai. Egy általános roham indult meg ezeknek elfoglalására és géppisz­tollyal fenyegetőznek , hogy onnan nem fognak kimenni. Eddig 50 csaladot irtak össze, akik teljesen hajléktalanná váltak, azonban ez a szám még nőni fog. Lakás céljából felülvizsgálják a kulturhelyiségeket, a partkör­zet helyiségeit és a tömegszervezetek helyiségeit; helyesnek talalna az ATRA iroda házának egy részét lakás céljára átvenni, ez a 3 emeletes iro­da ház alkalmas lenne lakás céljára. S zabó Józoefné: Az a kérése, hogy ha lehetőség van, az MNDSZ helyiségek ben lévő ingóságokat egy helyre raktározzák, hogy biztonságban legyen. Győrffy Ferenc: A műszaki osztály 80 £-ban felvette a munkát és a hibák f elüÍvizsg.allsát megkezdte. Összehívták a vállalatok es a munkast_.n_.Co vezetőit és megbeszélték a legsürgősebb tennivalókat. A Tatarozó Vállsla a Baross utcában meg is kezdte a legsürgősebb munkák elvegzeset. A ízü­letben 50 ház teljesen lakhatatlanná vált, 200 ház van, amit helyre 1 ne álUtani, hl idejében hozzá tudnának fogni. 150 olyan ház van, ahol cserép és egyéb építési anyagokra van/ hogy lakható legyen. Eddig 400 la- kást vizsgáltak felül, melyeknek alapján anyagigény lesüket . A kerületnek 5000 négyzetméter ablaküvegre van szükségé, az ablaküveg i­és csak egy sor ab J*** +ek 100 köbméter fát, 150.000 drb. cserepet, 350.000 drb. téglát sto. A közlekedéssel kapcsolatban átnézték a villamos vonal vezetéket es a he set az hon pár napon belül a korforgalmi helyi villamos arat indulóit .^törmelékek és a szemét eltakarítása folyik., A kozvi:f^kás + érdekében az Elektromos Müvek teljes erővel dolgoznak. A lakas­világitás biztosítva van egyes utcák kivételével, ahol oszlopok es veze- tékek hiányzanak. qnmnírvv'ri Rudolf: A helyreállítás meggyorsítása érdekében javasolja az Tllefek^seknekT^hogy minél több kisiparosnak adjanak ki iparengedélyt; iuttaesanak részdkre anyagot és az adójukat is csökkentsék, hat kivanja a nemzeti^érdek. - A feazfti Bizottság a kerületi tanáccsal szorosan e- gyütt kiván működni és a nép érdekében mindent elkövetnek, hogy a o.. jogos kívánságainkat teljesítse.- 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom