XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.03.08. Az 1957-1958-as iskolai év félévi értékelése; A kerületi közbiztonsági helyzete. Jelentés a szabálysértési előadó munkájáról

k * ■ ' l!l ■. . ’ ‘ • í: 7j kcrc Ter9.cs VB, Oktatási Osztály. Meet^^valvai - ■ " termi Az 1957-58-as is­Maslsím vő. elnök h,-val kólái év, félévi munkaja­es az Okt. a«b»—gal, nak értékelése. • Az 1957/58 iskolai évet egy nehéz esztendő után kezdtük meg. de sokkal kedvezőbb körülmények között, mint az előzőt. Ebben az évben kellett ■az ellenforradalom okozta nehézségeket leküzdeni, az akkori kiesések hiányosságait pótolni, A tanév elején 252 tanulócsoportunk volt. Ebből alsó tagozatos 135. ü beiratkozott tanulok szama 6.945. A nevelők létszáma 387 volt. Nehéz­séget okozott az a tény, hogy a Pataki-téri leányiskolában működő köz­gaz, dasagi technikum és alt. gimnáziumi osztályok miatt 3 napkdziotthon csoportot^az Uttöróhazban kellett elhelyezni. Ebben a kérdésben a múlt­kori vd. ülés is cöntoen foglalt állast, A tanterem hiányt bizonyitja az is, hogy a fenti számú tanulocsooortokat 175 tanterembe kellett el­helyezni. Az iskolai év beindításához biztosítva voltak a tárgyi feltételek. Az iskolák tisztán várták a tanulókat, A Városi ‘-tanács időben biztosította a megfelelő'számú nevelőt, ózonban e téren a szakmai elosztás nem volt aranyos, pl. sok magyar-történelem, de kevés rajz és számtan szakost küldtek. Ennek ellenére beindítottuk az iskolai évet úgy, hogy a hi­ányzó szakos nevelőket szerződéssel felvett pedagógusokkal pótoltuk. A tanulmányi eredmény értékelése. A kerület tanulmányi átlaga 3,16, Ez azonos az előző tanév hasonló idő­szakának eredményével, -azonban meg kell jegyeznünk, hogy az elmúlt tan­évben az ellenforradalmi események, az akkori, kiesések miatt érthető* okokból az a középérték nem takart szilárd tárgyi tudást. Meg kell a— zonban állapítanunk, hogy a mostani középérték, az infulenza járvány okózta nehézségek ellenére is szilárd tárgyi tudást tükröz. Az egyes tárgyak közül az orosz /2.9/ és a történelem /3,-/ a leggyengébb ered­ményű, Ennek magyarázata az orosz nyelvvel kapcsolatban az ellenforra­dalom alatt es után kialakult hangulatban keresendő. Szívós nehéz mun­kával sikerült ezt az ellenszenvet a tárggyal kapcsolatban nagymérték­ben leküzdenünk, A történelemmel kapcsolatban megállapított tény, hogy igen komoly gondot okoznak a rosszul megirt tankönyvek, melyekről kü­lön beszámolót lehetne tartani, nnnek ellenére a nevelők a szakfelügye­let és oktatási osztály segítségével igyekeznek ezen megfelelően segí­teni, s^megállapítottuk azt is, hogy eziranyban javult a tanulók tárgyi tudasa és jó irányban halad történelem szemléletük. Ezt a tényt a kér. Partbizottság köznevelés felelősével megbeszéltük és kértük segítségü­ket. Igen fontos tényként kell itt beszélnünk a készségekről. Olvasási készség; megállapított tény, hogy az alsotagozaton e készség- í'ok a tantervi követelményeknek megfelelő, melyet megfelelő módszeres irányított munka alapján értünk el, ózonban tény az is, hogy különösen a nehezebb gyermekanyaggal dolgozó iskoláinkban ó- téren törés tapasztal­ható, Oka: a könyvből való tanulási követelmény emelése, kapkodó^ felü­letes olvasási munka és az is, hogy a felsőtagozatu kartársak nem lép­nek fel megfelelő igényességgel e téren. ________________ I ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom