XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

Hozzászóltak: Szénás István: Községiéj lesztési Alap bevételknél a ianácsi ' vállalatok ter- * ven felüli nyeresége 13o.ood Ft. volt. kérdése volt-e eltérés. A szeptember 3o.-i vb. ülésen tárgyalt anyaggal összehasonlí­totta. Helyesnek tartja a táblázatszerű közlést, de véleménye szerint most mégis más számokat közöltek. Például a 12-es oldal oktatási osztály lekötési száma 531.3oo Ft., szeptember­ben 534.000 Ft.-ot hozott a csoport, vb. elé. Kérése ne hozza­nak később kevesebb összeget. A 3. oldal Kereskedelmi osztály 5 tételnél nem 41.9 f> a teljesítés, hanem 31.9 $* Kéri kija­vítani. 6 oldal 25* pont a Baj esi Korház kultúrterem kialakítására 22.186 Ft. a lekötés, valószínű a kultúrterem további fejlő­dést és beruházást kivan. Kérdezi erre van-e biztosítva összeg. A 7-es oldalon a Házkezelési Igazgatósággal kapcsolatban, csökkentette a pénzügyi teljesítés mértekét az a tén^, hogy * a H.I. a saját lakóházielujitási, illetve közmüvesitési hite­leinek maradéktalan felhasználása érdekében több olyan vízbe­vezetést eszközölt? melyek'eredetileg a községfejlesztési alap terhére lettek előirányozva. Itt felmerül az a kérdés, hogy ' volt a H.I. tervezve? 1 A 695.651 Ft.-os áthúzódás - véleménye szerint abból adódik: hogy az I. negyedévben: 19.8 $-os, a II. negyedévben 24.6 Á-os, a III. negyedévben 13.2 ft-os, teljesítés volt, tehát lényege­sen csökkent, majd az utolsó negyedévben pedig hatalmasat ug­rott 42.4 fi-oa volt. Tehát a befolyt összeg: I. negyedévben: 5.o $, II. negyedévben 32.8 III. negyedévben 17,4 a IV. ' negyedévben: 44.8 $, összesen loo fs-os volt. Bzt azért mond­ja^ mert meg kell tanulmunk pénzügyileg -gazdálkodni. A io-es oldal Kereskedelmi usztálynál a Magdi Cukrászda, Ital­bolt Marika Cukrászda, Gulyás csárdánál minda 4 helyen WC., öltöző, mosogató létesült. Kérése, hogy minden esetben építési engedéllyel történjék ezek megépítése. A 17. oldal 2 bekezdé­sénél 1.33o.3oo Ft. volt, kéri, hogy legyünk következetesek. A 17. oldal ‘3-bekezdésnéí a Házkezelési Igazgatóság 1957 évi lakbér előírása 9,544.ooo Ft. ezzel szemben a tényleges bevé­tel lo,o22,ooo Ft. volt. tehát az előirányzat lé.7,.2 A-a. Kér­dése, hogy lett a Hil. íakbérbevétele tervezve, ez a szám az elmúlt év lemaradását tükrözi-e? A H.I.-on 2oo fő volt a tervezett létszám, a tényleges lét­szám pedig 195 fő volt. A differencia 2,-5 #-os mínuszt eredmé- nyez/ami I08.000 Ft-ot tesz ki. Az Országgyűlés tárgyalta az 1958 évi tervet, figyelmét az ra­gadta meg, hogy meg kell tanulni pénzügyileg gazdálkodni. A Bajcsy Kórháznál sokat•csináltunk, érdemes lenne a mérőszá­mok szerint összehasonlítást készíteni, vagy például a nép­művelésre is sok pénzt költöttünk, szeretne összefüggéseiben látni, hogy ez az összeg megtérül-e? A jelentést helyesnek tart­ja. Krausz József: . . ... “ Szénás.elvtárshoz kapcsolódva elmondja, nogy egyenlőtlenül ^ folyik be a községfejlesztési alapra a pénz. Az előterjesztés Tsem veti fel, hogy mit kell tenni, hogy a tanács munkáját meg—-í ^ g ó, ^ Maid felveti a Pataki Kultúrotthon tatarozásánál eszlelt hi­ányosságokat. Tudja a vb, hogy a Kulturotthont 1957-ben tata­rozták,"a homlokzatnál van 3 kiemelkedő rész ami meg most is csupasz. /Vf ** *- 3 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom