XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.08.10. A Lakásügyi Osztály 1027/1957. Korm. sz. határozat alapján végrehajtott munkája

«■ * .4 f X.ker. Tanács V6greha.lt ébizottsága Jelentés* A X.ker. Tanács VB, lakásügyi osztályának az 1 ©27/1957.Kormány számi határozat alapján végrehajtott munkáról. Kerületünkben 857 önkényes beköltözés történt az ellenforradslmi ese­mények alatt.A hivatkozott rendelet alapján létrehozott ,-felulvizsgalo bizottság 83o önkényes beköltöző ügyében hozott döntést. 27 ügyben újabb vizsgálatra volt szükség* mivel a felvett adatok hiányosak vol­tak. A 857 beköltözőből 163 elutasító * határozatot hozott a bizottság* ebből 45 eredeti lakásába kerül visszahelyezésre, 118 pedig szükség-, lakésby helyezendő* amelyeket rossz lakáskörülmények között lakó dol­gozókkal cserélünk ki. . T Az UllŐi-uton 1957. augusztus 5-lg 32 kihelyezést hajtottunk végre. A Végrehajtó Bizottság intézkedési terve alapján a kihelyezés során megüresedő lakásokból 5 difo—ot a VTII.>ker. részére biztosítottunk a Bp. Pártbizottság székhaza kiürítésére* Bgy lakásra még fenálló kö­telezettségünket még azért nem teljesítettük* mivel a VTII.kor. kerte*. hogy egy későbbi időpontban még egy lakást biztosítsunk. A rendőrség 2, a karhatalom 2* a programmban megjelölt személy szerint csaladok részére 5, a többi felszabadult lakásokba a VB. éa a lakásosztály előtt ismeretes súlyos körülmények között lakók részére adtunk kiu- talást. A lo/4—es körzet párthelyi eégábe beköltözött eket kihelyez- tűk, az ÜllŐi-uti Párthelyieégből aug. 2o-ig a kihelyezést yégrehao- tottuk. Az Üllői-uti lakásokba önkényesen beköltözött és albizottság által jóváhagyottak 7© megkapta a kiutaló határozatot.A többi határozat irá^a és kiadása folyamatban van-* azonban ez osztályon lévő raunkaerőhiéiny miatt ez lassú ütemben halad. A Bizottság által hozott döntések végrehajtásét akadályozza az e kö- „ rülmény, hogy a kerületi ügyészség részben saját esetenként a felett©s, ügyé3zi szervek utasitása alapján felfüggeszti illetve óváa beqolenttia- ro való hivatkozással javasoljak a karhatalmi végrehajtás felfüggősr-r tését. Ez a körülmény a Tanács éz a tömegek közötti kapcsolatot gyön­gíti, mivel az ottlakók részéről úgy vetődik fel* hogy az ügyészség­gel mindent el lehet intézni, a Tanács viszont a dolgozók érdekeit nőm tartva szemelött törvénysértően hajtja végre a kihelyezéseket. Az Ügyészség álláspontja szerint azért szükséges a részükről torteno in­tézkedés. mivel a felülvizsgáló bizottság az elbírálásnál nem tartotta be az 1027/1957.sz. rendeletet és a minőségi különbség szerint biral-t ta el az önkényes beköltözőket.. A rendelkezés erre nem ad lehetőséget* plt erre: sz egyik kihelyezett család egy nagyméretű társbérlethon e^y gyermekkel lakott* aki azonkívül az elköltözés előtti hohapjában maga­hoz vetto apját* aki több megszakítással éveket* legutóbb 3 evet volt,, lezárva izgatásért, A bizottság annok alapján hozta ezt e döntést, , hogy helyezzük ki, az ügyészség azonban óvás bejelentését helyezte ki­látásba* mert szerintük nevezett kihelyezése törvénysértő volt, mivel 3 rendeletben meghatározott 5° $>-os zsúfoltsággal lakott. Az ügyész­ség ilyen álláspontja mellett ill. véleménye szerint & rendelet vég­rehajtásánál í.z osztálypolitika.', nem valósítható meg. Több ehhez ha­sonló példát tudnánk fölsorolni. Jelenleg a, helyzet úgy néz ki* hogy a viszonylag rendesebb emberek kerülnek kihelyezésre innel az oknál fogva, hogy ezek a rendeletben meghatározottnál jobb körülmények kozott laktak, ugyanakkor azok akik érdemszerinti elbírálás alapján nem len­nének méltók a lakásra* kiutalást kapnak azért, mert ezek laktak a 'bA l. _____ ----- - --- - ------ - - - ..... # -

Next

/
Oldalképek
Tartalom