1964. február 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

122

^ ^ _ f i I i ró helyzete 1964,1 docMaber 31'* /ol a Nemzeti Színháznak át kell költözni"1 a jelenleg felújítás alatt il.6‘ volt Petőfi Szinház Nagymező utcai épü­letébe- n Petőfi Szinház tá roulr+ónnk pedig 1964q márciuséban ki kell ú'-itonio nz Izabella téri ó>ülototf hogy a Nemzeti Szinház 3 966-ban vár-- ható átköltözéséig az épUlc.ot c célra mogfololő állapotba hozhassuk© Az 1966-ban kiürü'J.ő Petőfi Szinház Nagymező utcai épületébe előreláthatóan a Fővárosi Opercttszinház költözik bo, hogy az Operattszinház épülete felujitás után átmeneti otthont adhasson az Állami Opyruháznak, amelynek felújítása szintén elkerülhototlon© Ennek következtében olyan helyzet állott elő, hogy az uj Madách és Vígszínház kivételével szinte valamennyi fővá­rosi szinház egyidőben történő felújítása vált elkerülhetetlenül szük­ségessé. A Főváro. ' i'ijaow-h US.az elmúlt 5 esztendőben az uj Madách szinház fel­építésére fordított összegen felül további jelentős anyagi lehetőségot, nem tudott biztosítani a többi tanácsi színházra. Ilyen kis összegekkel nem biztosíthatjuk színházaink további üzemeltetését* A fentiok alapján megállapítottuk, hogy színházaink jelenlegi súlyos ál­lapotán csak az anyagi eszközök fokozott felhasználásával, tudunk segíteni. Ha figyelembe vesszük, hogy nz utóbbi években nz ország vidéki városai­ban egyenként 2o~45 millió Ft-oc összegekből több szinház már felújításra került /pl* a debreceni. a miskolci: a székesfehérvári ós a nyíregyházi színház/, s ezenkívül, folyamatban vannak az egri és a szegedi színház mintegy 3o~4o milliós felújítási munkálatai - akkor nyilvánvaló felada­tunk legalább a nüvelődóspolitiknilag fontosnak tartott fővárosi színhá­zak tartós üzoncltetősének biztosítása, ha már lényogos korszerűsítésről nem is beszélhetünk® A Népművelési osztály a művelődéspolitikai érdekekbe'. a színházak mű­szaki állapotából ós a népgazdaság reális helyzetéből, kiindulva arra tö­rekszik- hogy a tanácsi színházakat kb0 25 évre üzemeltethető állapotba hozza© A kialakult helyzethez nz anyagi eszközök hiánya és a beruházások - fel­újítások előkészítésének hiányosságai is hozzájárultak,, jn 0 AU- / ig MMM * pp

Next

/
Oldalképek
Tartalom