1964. február 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

123

- i ­Az uj Madách Szinház teljes bekerülési összege mintegy 54 millió Ft. volt. Ennek a nagyságrendnek mogfelelő össze get - mintegy 60 millió Ft-ot - irányzunk elő több mint 3.3oo befogadóképességű 7 szinház felújításával, bővítésével * illetve korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok anyagi fe­dezetére. Mivel 0 fővárosi színházak egyszerre történő szüneteltetése kultúrpoliti­kai szempontból nen volna megengedhető, továbbá a szinházak társulatainak foglalkoztatása nagy nehézségekbe ütközne, ezért fokozatos átépítésre, korszerűsítésre teszünk javaslatot a következőkben. 1* A József Attila Színházat mint egyetlen külső kerületi létesítményt bővíteni kell beruházás utján, A megfelelő használhatóság érdekében a nézőtér körül kialakításra kerülnek a jelenleg meg non oldott funkció­kat ellátó helyiségek /előcsarnok, szinpad, öltöző, üzemi főhelyisócek/ megépítése. Az átépítés, bővítés becsült előirányzata kb. 2o millió Ft. • 2, Az Állami Bábszínház az ország egyedülálló gyernekszinháza jelen álla­potában tűzrendészet! és közegészségügyi hiányosságai miatt tartósan nem üzemeltethető, helyiségei ma már non felelnek meg o követelmények­nek. Lehetőség nyílik 0 jelenlegi helyen az udvar beépítésével a léte­sítmény bővítésére. Végső kialakításában kb, I80 férőhely növekedést lehetne megvalósítani kb. 2o millió Ft. beruházással. Az átépítés alatti idő jelentős részében a szinház üzemeltethető volna. 3* A Thálja Szinház fejlesztésével kapcsolatos műszaki- kiviteli doku­mentdoió I. üteme 1964, február hó közepére elkészül, ós előreláthatóan ennek alapján az épitkozós neginditható. Az I. ütem a közönségforgalmi helyiségük problémáinak megoldását segiti, mig a II, ütem a nézőtér, a szinpad, az öltöző, a gazdasági rósz eneletráópitési munkáit tar­talmazza, /I-II.-es ütem kb, 7 millió Ft./ 4, Az Irodalmi Színpad fejlesztése az előcsarnok bővítésére, valamint ez öltözők és üzeni helyiségek onelotráépités utján történő kiegészítésére terjedne.ki. Ennek kapcsán a szinház irodái a szinház épületébe ke­rülnének. A beruházás költsége kb. 2 millió Ft, í . í I i . - I 423 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom