1959. október 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

160

i % A MAGYAR FOK íADABII MUNKÁS ARASZT. KORMÁNY 0; GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ "-ül • . Tárgy : A budapesti Kossuth-hid lebontását ' ’ül * W A felszabadulás első évében a munkások ás a műszaki értel­miség hősies erőfeszítésének első nagy eredményeként a Vörös Hadse­reg műszaki alakulatainak közvetlen segítségével megépült a Kossuth hid. A hid csők ideiglenes jelleggel készült, eredetileg mintegy öt- tiz éves időtartamra, a régi nagy hidak újjáépítésének idejére# Feladatának meg is felelt* Ma már azonban elavult, felszerkezete el­használódott, tönkrement, úgy, hogy sem gyalogos, sem közúti forga­lom nem engedhető mog rajta. A hid lebontását sürgőssé teszi, hogy pillérei és ma már nem biztonságos szerkezete, kedvezőtlen körülmé­nyek esetén a jégő1vonulásnak akadályát képezik ós árvizveszélyt o- kozhatnak, Ezonkivül a hid szüle nyilásoi és alacsony szerkezeti ma­gassága akadályozzák a dunai hajóforgalmat, is. A hidszerkezetót és pil^éfcket /a hídfeljárók nélkül/ ogy év alatt kellene lebontani, 1960 december 31-ig* A Végrehajtó Bizottság megvizsgálva a hid bontásának lehe­tőségeit megállapította, hogy ilyen rövid idő alatt több ok miatt, nem lehet a feladatot végrehajtani# A hidon több igen fontos pósta és egyéb hírközlő kábel ve­zet át# A bontás megkezdése előtt ezeket a kábeleket ki koll váltani a Duna medrén átvezető folyamkábelckkel és csak ezután lehet a bon­tást mo .gkozdoni# A teljes vizm„ntoss3get biztositó különleges folyamkábelek gyártása, import anyag szükséglete miatt, leghamarabb 1960.1.nogyed­ben lehetséges. Amennyiben cz teljesül, úgy a kábelok Lefektetése legkorábban 1960,junius 3C-ig* készíthető cl, csak ezután lehet o. tu­lajdonképpeni bontási munkákat megkezdeni. Magának a hídszerkezetnek a bontása, vdasonylag gyorsan végez­hető. A hídszerkezet gyors elbontásával a főveszélyt elháríthatjuk, mert ennek esetleges leszakadása okozhatna elsősorban jégtorlódást, a főként alacsony élvonala akadályozza a hajózást# A hidszerkezot le­emelése ós portrahelyezése 6 hónap alatt, tehát a kábcláthclyezéshez csatlakozóan 1960.doccmbor hó végéig elvégezhető, A hidpillérok bon­tása - tekintetbe véve a vizáintti részeket - azonban huzamosabb időt l 1 —J re a E 1 terjesztés |

Next

/
Oldalképek
Tartalom