1959. október 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

161

i igényel, mert egyszerre legfeljebb két pillér bontható részben a szük­séges robbantások, r'szbon pociig a hajózóut állandó biztosítása mellett így a tolj s bontás - beleértve a folyamkábelek elhelyezését is - kedvező vizjárá és időjárás esetén 19ol#december 31-ig tart* A bontás teljes költsége 29 millió forintot tesz ki, A költségkeretben a bontási munkákon kivül a budai és pesti hídfők közvetlen környékónak rendezése és a kábelok kiváltása is bonnfoglaltatik. Tekintettel orra, hogy bontási munkákról van szó, külön terv- feladat kószitóse nem szükségess Az előirányzat rfcaletezését ás egyéb szükséges adatokat a esc tolt program tartalmazza. Az Országos Tervhivatal véleménye alapján a kábeléthelyozés költségei beruházási hitelből, a bontási munkák költségei költségvetési keretből biztositandók. XX./ Határozati javaslatok 1,/ A Gazdasági Bizottság elrendeli a budapesti Koscuth-hid lebontását, A munka beruházási programját jóváhagyja. A teljes költségkeretet 29 millió forintban állapítja meg. Ezon összegből Budapest Főváros Tanácsa VB. biztosítsa a Közlekedés- ós Póstaügyi Minisztérium ré­szére a hidon átvezető /pósta és egyéb hírközlő/ kábelok folyamlcá- belek lefektetésével való kiváltásának költségeit. Felelős : Budapest Főváros Tanácsa VB. elnöke, Közlekedés- és Póstaügyi Miniszter, 2,/ A munkákat az 1960#évben kell megkezdeni. A pósta /és ogyób hírköz­lő/ kábelek kiváltásának befejezési határideje : 1960. junius 30# A hídszerkezet elbontásának és portrahelyezősének határidőjesl960# december 31* A toljos bontási munkák befejezési időpontja: 1961*docombor 31* Felelős: Budapest Főváros Tanácsa tfB.elnöke, r ~ 1 ■ r Közlekedés- és Póstaügyi Minisztor, r • Kohó- és Gépipari Miniszter# 3*/ A bontási'munkálcra külön tervezési feladat készítése nem szükséges, A Gazdasági Bizottság engedélyt ad a kiviteli tervek elkészítésére ós annak alapján az 1960.évben a munkák megkezdésére# A tervek a kivitelezés ogyes szakaszainak megfelelően több részben készithotől ta ' mm- tWknrtmwrBim fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom