1954. szeptember 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

234

. *» f * I 4-12­JB./ Jelentés a válaortással kapciiolztos munkáról. 31 iád és Hsa György. A v-'l, aratással kapcsolatosan az egyik feladat volt a tanáoai törvénytervezet vitája. A területi kisgyüléaekMi 55«OOö-o*i vettoic i'éest, az Üzemi adaték 30.980 résztvevőről szóimnak. 8.800- an 3zélalt *k. fel, akik 881 javaslatét tettek. A klajyüléaak paJiaBZ- iiiit'-jellegűek voltak, a tanácsi törvénytervezetről alig esett ezé. a másik feladót az ideigltnet névjegyzék elkészítése veit. A kerüle­tek tKinyerné többeége ara összeírd lapok elbírálását befejezte, több kerületben *4; folyik ez & aranka. Tavalyhoz képest több választói j®1 eaultat Írtak öaoze, de a lakosa..'...; létnzúnáliez visz uiyitva a azáp.talik-urlni, kisebb, a v-ilusztái Jogosultak ar.úraii 1,121.820. A ju.oaultság vjróll .yit :,:it 10.696 esetben állapító., ták wag.Ebból -1-756 swiW a XIV, . r leire, urai föltűnően nagy ozán. A XI?# k°ríllet- bon elkövetett hibákat ne.'.vizsgálták éra kiró ült, n/gy « tavalyt körveteket Moolianllaisan kettészeltél: én igy kivetkezhetett be, hogy — ejytk szavazékörzet.bwi 718, a máraikb.n csak 47 lett m azavazék nraána. a liibúkat elkövető Páli 1 Pál és Jenői Jeni váló aratási esoportvezetó ellen f syye'ljui öljáráa indult. Határozat r TO ' l A Végrehajtébieottság a bejelenthet tud.máéul veszi. ■ri C./ Javaülit .két kér let közlekedésének aggJavítására, Előadói 3mí1í Géza. Aü blóadé javasolta, i■•>„•; y a .ClII. kerületinek köraleko- * étiének icegjuvitúaa érdekében 65—no jelzi oael a VI ez i-ut éo a Gye!n- gyUai-ut sarkától a Hót) ók-teréig uj autóbuszjáratot rendszeresítse­nek. A múiodik javual at szerint a XX, kér let kösl elfedés inek regJa— vitáséra uar o kaár—óooa i—ut és u XX. k 'rüléti tanácsház kőzett indul­na autóbusz-járat. Az előad:.; javasolta továbbá, h y.y a r'kooplotai .lakótelepen lóvű hurokvágányt építsék át és kössék be Rákon na lót a feló. Itt net uj vili nuoajáiafcrwl vau ezé, csak a.*»y hurokvágány át- éniraiüéről, rae ezzel lehetővé Va.lné£, hogy a Maxikói-utat és Rákoa- nalotót villunoveal kösaék Ueaze, * Határozati P Q D A Végrehajtóoiraottaág »z előterjesztett javaslatokat (j ’■, / elfogadja. v ni \ L -- '-----------------­um

Next

/
Oldalképek
Tartalom