Forrásaink a reformációról - Dokumentumok az MNL Heves Megyei Levéltárából (Eger, 2018)

Dokumentumok - III. Heves és Külső-Szolnok vármegyei települések protestáns közösségeinek néhány 18. századi forrása

i házba se ment bé - itt vagyok én, nékem lesz bajom érette, nem tenéked. S azután az ura mindjárt felkölt, s kiment igenesen, s mintegy fél óráig kint mulatott, mit csi­nált kint az ura, mit nem, azt nem tudja. Hanem azután gyertyával béjött, s akkor csapta össze a fatens kezeit mondván: ménkő üssön meg benneteket, oda vagyunk. A kulcsokat a tömlöctül jól tudja, hogy a feje alatt volt a férjének, és annak előtte is ott szokott állani, de a külső ajtótól való kulcs, hol volt, azt nem tudja bizonyosan. Azonkívül alkalmatosságai a fatenst kiküldötte a prédikátor üzenetével a hóstyára az ura, tudakozza tűlök, mit hallanak felőle, és mint van, és járták el dolgát. Akkor azt üzenték a túriak, hogy jó reménységgel légyen, mert őfelségénél is kijárják az útját. Addito eo:526 hogy akkoriban midőn felköltötte az urát aludt-e vagy nem? Nem tudja, hanem első szavára feleletet adott, s ugyan akkoriban [...] is aludt-e vagy nem, azt sem tudja, hanem hogy a lócán feküdött, és akkor költ fel, mikor az ura béjött, és ménkővel üttette őköt. Nro. 2. Anno 1753. die 15-a Januarii.527 Kirchmajer Samu nevű volt egri temlectartónak, úgymint rabnak, az egri tömlöcbűl elszökött túri prédikátor, nevezett szerint Polgáry Mihály elszöktetésében részes és egyebek ellen a T. N. Vgye Egerben folytatva tartatott törvényszéke előtt tett vallása. Először. Hogy az említett túri prédikátornak a tömlöcbe lett béhozatása után nyolc vagy kilenc nappal, legis-legelőször Borbély Ádám és Bordács István annak előtte sem ösmért túri lakosok jöttek a tömlöcházhoz, s a fatens, úgy hajdúi számára adtak három sajtot, melyeket osztán a fatens fel is osztott, egyet magának megtartván, a kettejét pedig a hajdúknak adván. Az alatt a megnevezett túriak a prédikátorhoz bébocsájtatni kívánkoztak. Értvén pedig a fatenstül, hogy tilalmazva lenne, adtak a fatens kezébe papirosba takart pénzt, s kérték, hogy vinné bé a prédikátornak. Ezt azért a fatens bévitte, s midőn a prédikátor az asztalkára kitöltötte volna, látta graicár pénznek lenni, s circiter528 hat vagy hét marjásnyinak, amint csak ex conjec­tura529 ítili. Mivel pedig a fatens a prédikátornak ezen alkalmatossággal tett kérése után sem ajánlotta volna magát az említett túriaknak bébocsájtására, kérte a fatenst a prédiká­tor arra, hogy járna végére, azoktól, ha azon pénzt, melyrül még Gyöngyösön szólott vala, vélek béhozták-e? 526 Addito eo (lat.): ennek hozzáfűzésével 527 1753. év január 15-én. 528 circiter (lat.): körülbelül 529 ex conjectura (lat.): hozzávetőleg, hozzávető következtetésből 141

Next

/
Oldalképek
Tartalom