Magyar történelmi fogalomgyűjtemény II. (Eger, 1980)

V

- lo23 VIR /még a boszniai kormányzóság/ telete. De a budai vilájBt földrajzi-politikai helyzete birodalmi vonatkozásban is fontossá tette a budai beglerbégek személyét, akiknek kor­mányzói képességei ma'asan az átla<4 felett állottak, A vilajetek kormányzási rendszere a közigazgatástól a pénzügyekig, a külpolitikától a vallási és hadi dolgokig épDoly átfogó és egységes volt, mint a birodalom egészének központi igazgatása. Ezt a tisztségviselők uniformizált tanittatása is biztosította, ós egészében döntően járujt hozzá az oszmán birodalom viszonylag tartós fennállásához. VILL A /latin/: lásd fal u. VILLANU S /latin/: lásd jobbágysá g, VILLICü S /latin/: lásd falusi bir ó ós városi önkor­mányza t. VXRXLJZMU S: A latin "vir" /= férfi/ szóból származik, — Az 187O. évi törvénylxa tósági törvén y osztrák mintára vezette be a nálunk addig ismeretlen virilizmus intézmé­nyét. Ez azt jelentette, hogy a törvényhatósági bizottsá­gok, a rendezett tanácsú váro si, illetve közsé gi képvise­lőtestületek tagjainak fele a legtöbb ad ót fizetők — ér­dekképviselők vagy közkeletű néven virilisták — közül ke­rült ki. Tehát a legvagyonosabb elemek számára automatiku­san, minden jelölés, választás kizárásával, csupán megfe­lelő vagyoni helyzetük alapján nyitva állt az út az ónkor­mányza ti testületekbe. Egyrészt azzal az indokkal, hogy a legtöbb adót fizetőknek az érdekük leginkább, hogy a tör­vényhatósá g. a váro s ós a község ügyei miként folynak, másrészt azzal, hogy a polgári vagyonosodásnak a politikai és önkormányzati életben már csak a nagyarányú köz t ehervi— seié snél fogva is szükséges és méltányos megfelelő súlyhoz juttatása, A virilizmusnak ezt a formáját nyers viriliz­rausnak nevezték, amely -- az 1918-19-es forradalmak idő—

Next

/
Oldalképek
Tartalom