Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 21. (Eger, 2018)

Cseh Zita: Megfigyelők és megfigyeltek. Heves megyei református lelkészsorsok a Kádár-rezsim első időszakában

hátterét az a tévhit okozta, mely szerint Korsós az esperesi hivatalban megfogadta, hogy felszámolja Noszvajon a bethánizmust. A bizalmatlanság csak három év után oldódott fel, amikor már a lelkész is részt vehetett a közösségi összejövete­leken. Ezek először a hívők házaiban voltak, s ez néha azt jelentette, hogy a falu egyik végéből a másik végébe kellett menni. Egy idő után azonban a falu közepén lévő gyülekezeti terem lett a helyszínük, ahol heti három bibliaórát tartottak. Majd később, amikor a hívők körében is elterjedt az autó, és vasárnaponként sokan ba­rátokhoz, vagy beteghez kórházba mentek, esetleg a hétvégi házuknál tevékeny­kedtek, akkor maradt el a vasárnap délutáni bibliaóra, s maradt hetente kettő: ked­den és pénteken.59 A közösség vezetője a 60-as éveiben járó Pintér Miklós volt, aki 26 évesen a Bibliából tanult meg olvasni. Korsós István elődjéhez, dr. Szabó Zoltánhoz hasonlóan folytatta a közös­ség evangelizációját, mely egyre sokszínűbbé vált, a Bethánia mellett megjelentek a karizmatikus mozgalom60 képviselői is. Ezzel kapcsolatban Korsós visszaemlé­kezésében megjegyzi, hogy „érdekes módon ezt Komjáthy Aladár esperes is szí­vesen vette, egyetlen kérése volt csak, hogy ö azért valamivel előbb tudjon róla, mint bárki másnak szólok. [...] Komjáthy Aladár jó viszonyban volt az egyházügyi titkárral, így bizonyos értelemben több szabadságom volt. Evangelizáció mindig volt, vendég mindig volt, és nem csak lelkészek szolgáltak [...] ”.61 Egyébként ez a tevékenység nem volt illegális, a gyülekezet rendelkezett missziói munkatervvel, amelyet az esperes jóváhagyott, problémát az jelenthetett, ha az egyházvezetés által kifogásolt vendégeket hívtak meg. Korsós Istvánnak Borai Emillel nem volt különösebb kapcsolata, vélemé­nye szerint az egyházügyi főelőadó a 13 protestáns lelkésszel nem sokat foglalko­zott. „Mondjuk volt, amikor az utcán találkoztunk, és megkérdezte tőlem: mit csi­nálnak a bethánistái? Mondom, semmit, benne vannak a gyülekezetben. Ennyivel el volt intézve”.62 1970 őszén viszont komoly figyelmeztetést kapott Korsós a püspökétől, melynek előzményei nagy valószínűséggel a belső elhárításhoz köthetők. Eletútin- teíjújában Korsós is megemlíti, hogy a bethánista közösség miatt valaki feljelen­tette, de ő egy falubeli tanárra gyanakodott. Berzétei László 1969. december 8-án feladatul kapta, hogy tudakozódjon Korsós bethánista tevékenysége felől.63 Berzé­tei kapcsolattartója 1970. június 8-ai jelentésében, melyet „Mátray” szóbeli beszá­molója alapján készített, leírja, hogy a tiltólistán lévő Szabó Imre lelkész Noszvaj községben többször tartott bethánista előadásokat inkognitóban, a miskolci püspök 59 Korsós életútinterjú 80. 60 Legnevezetesebb karizmatikus mozgalom a Magyar Belmisszió Biatorbágy, amelyet Trausch Liza (1917-2000) alapított 1957-ben. 61 Korsós életútinterjú 83-84. 62 Uo. 89-90. 63 ÁBTL 3.1.2. M-35482. 303. 203

Next

/
Oldalképek
Tartalom