Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 7. (Eger, 1978)

TANULMÁNYOK - Lénárt Andor: Gyöngyös város XVIII. századi igazgatásáról (A város főbírájának 1794-ben lezajlott pere) • 5

tisztségüket.) A választottak: Botka György, („aki már eddig is városunk mellett hív szolgalatainak zsengéit megmutatta",) Zábraczky Ignác, Pesti József és Máriási Ignác. 27 Április 26-án a szokásnak megfelelően a főbíró, majd az újra megválasz­tott tisztviselők (,,a Szokott mód szer ént meg hiteltetvén, ki-ki Maga Székét vette ezentúl,") — elfoglalták hivatali széküket. 28 Az 1794. évben tartott hivatali újraválasztáson minden úgy történt, mint előtte évtizedeken át; az utolsó mozzanatot, a tanács tagjai létszámának kie­gészítését leszámítva. Talán most sem történt volna a továbbiakban semmi, ha városbeli kerül honorárius szenátorként a tanácsba. Ez a mozzanat volt az, amely, — mint a vizsgálatokból később kiderült, — felborzolta a város lakó­inak kedélyét, akik jól szervezett akciót kezdtek nemcsak az új tanácstagok ellen, de az évek óta hivatalban volt főbíró és tisztségviselők ellen is. — A vádolások Egy hónap sem telt el, amikorra cselekvéssé ért Gyöngyös város polgárai­nak felgyűlt elégedetlensége. Május 16-án a város legnagyobb birtokosához, a rangban is legmagasabban álló báró Orczy Józsefhez, a megye főispánjához küldték el feljelentésüket, melyben a legutóbb tartott építőszéken történtek miatt panaszkodtak. Nevezetesen azért, mert hogy idegeneket jelöltek a ta­nácsba: a helybeliek helyett, akik amellett, hogy a város terheit viselik, alkal­masak is annak vezetésére. Kérték a főispánt, védelmezze a város polgári jussát, s „méltóztasson az idegenyeket a Tanátsi hivatalra való vágyódástul el­tiltani. . ." Orczy báró elfogadhatónak és törvény szerintinek tartotta válaszában azt a kérést, hogy minden városi hivatal viselésében ,,a tós és gyökeres" lakosok­nak legyen elsősége. Kifejezte kívánságát, hogy ,,a törvény és a nemes város privilégiuma mindenekben fenntartasson."^ Ugyancsak az építőszék rendelkezése ellen emeltek szót a gyöngyösi pol­gárok Német-Szecsődi Tarrodi István alispánhoz írt levélben is. „Jól tudván, vox Populi praevaleat: erőszakosan betetettek" SÍZ idegenek a tanácsba. Az alispán is a polgárok álláspontján állt, mondván, hogy a gyöngyösiek-* nek van joga, hogy a város vezető tisztségeit betöltsék. Az emlékezetes építő­széki gyűlésen e véleményének hangot is adott, amikor két gyöngyösit, Záb­ráczkit és Pestit ajánlotta a megüresedett tanácsosi tisztre. Megígérte, azon lesz, hogy a többi földesúrral együtt („összevetett vállakkal") a polgárok kérése szerint változtassák meg a sok visszásságot hozó rendelkezést, ,,a köz boldogsága érd ekében."' M) A város többi földesurához elküldött feljelentő, kérő leveleket június 9. és 11. között írták meg a polgárok; s kapták is meg rájuk a választ. Ezekben a feljelentésekben már nemcsak a választás eredményének a támadásával foglalkoztak, amely választás formájában ugyan a szokások szerint zajlott, de eredményében, tartalmában sérelmes volt. A két idegennel szembeni elégedetlenségen túl az évekig volt vezetés hibáit is felsorolták és az egész veze­tés leváltását kérték, bíróstól, tanácsostól. „Egész gyöngyösi nemes és nemtelen lakosok és taxások" Forgách Miklóshoz, a város „egyik legfőbb urához" az idegeneknek a tanácsi karba iktatása miatt, és e mellett az „elviselhetetlen tetemes károk. . ." okozása miatt írták levelüket. Benne felsorolták nyolc pontban panaszukat, kívánságukat is. Ezek a követ­kezők :

Next

/
Oldalképek
Tartalom