Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 5. (Eger, 1975)

TANULMÁNYOK - Szecskó Károly: Az egri Nemzeti Bizottság Kultúrpolitikai Bizottságának tevékenysége 1945—1946-ban • 85

Az iskolák tatarozásához az államsegély nem volt elegendő. Továbbra is ag­gasztó volt az elemi iskolák helyzete. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium újabb anyagi támogatást nem ígért. 35 Az iskolák helyreállítását még 1946 júniu­sára sem tudták befejezni pénz hiányában. Ezért szükségessé vált a szülők segítségének kérése. A bizottság 1946. június 14-i ülésén elhatározták, a tanulók szüleinek megnyerését. Ennek érdekében a város elemi iskoláiban szülői érte­kezletek megtartását rendelték el. A bizottság iskolánként meghatározta, hogy kik legyenek az előadók és mit mondjanak. Ezenkívül a bizottság fenti ülésén az iskolák rendbehozatalának közvetlen intézésére tagjaiból egy szűkebb bizott­ságot is létrehozott: „.. .megbízza Lévay, Ózdy és Trajtler urakat, akik teljes jogú felhatalmazás alapján az iskolák berendezéseit a bárhol talált berendezési tárgyak felhasználásával legjobb belátásuk szerint állítsák össze." 36 Az 1945. június második felében megtartott elemi iskolai szülői értekezleteken a kultúr­politikai bizottság kiküldötte a megjelenteket az iskolák helyreállításának tá­mogatására kérte fel, s indítványozta 5—10 liter bor szülőnkénti megajánlását. 37 A szülői értekezletek eredménnyel jártak, és 1946. június 26-ig 35 hl bort aján­lottak fel az újjáépítés céljaira, ezenkívül fizikai munkát is vállaltak. 38 Az iskolák helyreállításának érdekében a bizottság azt is felvetette, hogy a tanintézetek tanulóinak szüleivel célszerű volna újjáépítési hozzájárulást fizet­tetni. Az ezzel kapcsolatos elképzelést a bizottság jogakadémia dékánjának 1946. május 16-án írott levelében fejtette ki, mivel feltevése szerint: „Az újjá­építés anyagi fedezetének ilymódon történő megteremtése elsősorban a jogaka­démián volna megkísérelhető azáltal, hogy a jogakadémia hallgatói megfelelő összegű adópengőben egyszeri újjáépítési hozzájárulás fizetésére volnának kötelezhetők." Mivel a kultúrpolitikai bizottság az újjáépítés anyagi fedezeté­nek megteremtésére irányuló fenti elképzelését az összes iskolákra ki akarta terjeszteni, kérte a jogakadémia dékánját, hogy annak bevezetésének tapaszta­latairól tájékoztassa majd a bizottságot. 39 A jogakadémia igazgatósága a javas­latot elfogadta. Erre utal az, hogy a dékán 1946. május 20-i levelében 80 000 pengő újjáépítési hozzájárulás kifizetésére kért engedélyt az érsektől. 40 Az egy­házfő ezt a kérelmet jóváhagyta. Arról azonban nincsenek adataink, hogy az összeget a hallgatók befizették-e. 41 A szülők segítségül hívása után az elemi iskolák helyreállítása meggyor­sult. Különösen jól haladt a Deák Ferenc úti és a Lajos városi iskola tatarozása. 42 Ez utóbbi iskola ablakainak beüvegezése érdekében a kultúrpolitikai bizottság eljárt a miskolci Első Magyar öntött Üveggyár Részvénytársaságnál is. 43 Az újjáépítés meggyorsítása megkívánta a háború folyamán az iskolák­ban összegyűlt szemét és hulladék elszállítását is. A kultúrpolitikai bizottság ebben is segített. A megyei tanfelügyelő 1946. augusztus végén levélben kérte a bizottságot, hogy segítsen a népiskolák udvarán felhalmozódott szemét elszál­lításában, mivel a polgármesteri hivatal ígérete ellenére nem gondoskodott arról. 44 A bizottság a megyei tanfelügyelő kérését teljesítve, 1946. szeptember 5-én levélben kérte a polgármesteri hivatalt arra, hogy a tanév megkezdése előtt gondoskodjon a szemét elszállításáról. 45 A polgármesteri hivatal a kérést teljesítve, 1946. szeptember 10-i határozatában felhívta a városi Műszaki Ügy­osztályt a szemétszállítás foganatosítására. 46 Égető probléma volt a háborút követő időszakban az iskolák tüzelőszükség­letének biztosítása. Eger iskoláinak évi tüzelőszükséglete ekkor 200 vagon szert és 50 vagon fa volt. 47 Az 1945—46-os iskolai év küszöbén a tanintézetek majd­nem teljes egészének egyáltalán nem volt fűtőanyaga. Az iskolák a kultúrpoli­03

Next

/
Oldalképek
Tartalom