MSZMP Heves Megyei Pártbizottságának ülései (22.2.) 1976. január 8. - 1977. december 14.

7. doboz 1976. 01. 08. – 1977. 12. 14. - 124. őrzési egység: Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1977. május 26. - Oldalszámok - 124. őe. 11. o.

- 11 ­2. napirend Dorkó József elvtárs megtartja szóbeli kiegészítését /jkv-höz csatolva/ Virág Károly elvtárs javasolja, ha valakinek kérdése van a napirenddel kap­csolatban, tegye meg. Mivel kérdés nincs, a napirend fölött a vitát megnyit­ja. Dr.Deli István elvtárs a jelentéssel és a határozati javaslattal egyetért. Annak elkészítésében, mint elnökségi tag részt vett, javaslataival, véle­ményével több vonatkozásban a tényleges anyaggal találkozott. Néhány gondolatban kivan szólni a tennivalókról, feladatokról. Tagságuk dön­tő többsége tisztában van azzal, hogy az életszínvonal emelésének egyetlen dolog, a tervek maradéktalan teljesitése a lényege. Az érdekvédelmi felada­tokat ugy tudják ellátni, hogy az anyagi bázist megteremtik, az üzemi de­mokrácia fórumain keresztül elősegitik az egész vezetés személyi feltételei­nek a javitását is. Tagságuk átérzi felelősségét annak a nagy feladatnak, amelyek mezőgazdasági, erdészeti, vizügyi dolgozókra várnak. Elmondja, hogy az ő területük sajátosságából adódik, hogy a szocialista munkaverseny a mennyiségi és minőségi munka javulására irányultak. Hivatkozik az MSZMP Politikai Bizottság 1974• július 17-i határozatára, melyet pártunk XI. kong­resszusa is megerősített és e határozatban is megfogalmazást nyert. Ez a határozat kimondja, hogy még nagyobb felelősséggel végezzük munkánkat, főleg nevelési tevékenység vonatkozásában, választott tisztségviselők, átérezve ezt a munkát igyekezzenek ennek eleget tenni. Konkrétan rátérve a közvetlen érdekvédelmi feladatokra, a bérekkel, jöve­delmekkel kapcsolatban; a központi irányelvek egyértelműen meghatározták tennivalóinkat, feladatainkat. A bérszínvonal-növekedés 4-6 fo között van beütemezve, biztositék arra, hogy a népgazdasági tervben kitűzött célkitű­zéseinket a mezőgazdaság, erdőgazdaság és vizügy vonatkozásában biztositani tudtuk. Probléma, hogy nem volt egyértelmű az álláspont sok vonatkozásban a fejlesztés életbelépésének időpontját követően. A bérszínvonal 6 ^-ának legalább 3""4 5^-át be kell ütemezni amellett, hogy bizonyos tartalékot képezni kell. Problémát jelent az is, hogy a beütemezett és jóváhagyott bérfejlesztés milyen hányadát alapbéresitsük, mozgóbérként használjuk fel. A bérezésnél beszél még egy égető gondról, amely országos gond ugyan, de megyei is: az erdőgazdasági dolgozók bére a 19.-20. helyen áll, az erőkifej­tést ismerve sokkal előkelőbb helyen kellene, hogy szerepeljen. Az elmúlt évben nagy fejlődés volt tapasztalható a szociálpolitikai tervek teljesítésében, a dolgozók munkakörülményei javitásának ellátásában. A mező­gazdasági és erdőgazdasági dolgozók egészségtelen körülmények között élnek. Ideiglenes jelleggel meg kellene oldani a szociális helyzetüket, ha másra egyenlőre nincs lehetőség, mert a megbetegedések száma az erdőgazdasági dol­gozóknál a legnagyobb. Gond továbbá ezen dolgozók munkába való szállitása. Az erdőgazdasági munká­sok munkába való kiszállítása szinte lehetetlen. Az a kérése, hogy előbbre kell lépni ezen a területen, oldják meg ezeket a gondokat, ezek munkaerő gondok, termelési gondok is, mert előbb-utóbb erre a területre nem kapnak megfelelő embereket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom