MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1980. március. 26.

567. ő. e. (26. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1980. III. 26. - Napirend: - 1. Jelentés a városi párt végrehajtó bizottság 1979. március 14-ei határozata végrehajtásáról az Egri Cipőipari Szövetkezetnél. - 2. Javaslat a párttestületbe megválasztott fizikai munkásokkal, nőkkel és fiatalokkal való rendszeres és folyamatos foglalkozásra. - 3. Tájékoztató az 1980. évi tagdíjbesorolások tapasztalatairól. - 4. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; fegyelmi előterjesztések (Bán Antal, Vincze Istvánné, Szarka István, Toronyi Endre); munkásőrségbe való felvételhez hozzájárulás; munkásőrségből való leszereléshez hozzájárulás; fegyelmi megindításhoz való hozzájárulás (Molnár Ferenc, az egri TIGÁZ kirendeltségvezetője ellen). - 5. Előterjesztés országgyűlési képviselőjelöltekkel kapcsolatos állásfoglalásra. - 6. Különfélék.

A vezetési összhang nem felel meg a követelményeknek. Sorozatos felszólitások ellenére sem valósitották meg a legfontosabb feladatokat. A termelés szervezettségével kapcsolatban elmondja, hogy a cipőgyártásban a napi kétszeri váltás is előfor­dul, ez szakmai probléma, ugy kell a termelést szervez­ni, hogy ezt zökkenők nélkül végre lehessen hajtani. Elmondja, hogy a vezetői munkával a RUSZÖV sem elégedett. Édes József elvtárs; Egyetértek Kócza elvtárs hozzászólásával, gazdasági és politikai téren minden olyan kérdést érintett, amely a szövetkezet jelenlegi helyzetére jellemző. A tervre vo­natkozó kérdésemet nem tettem fel korábban, mert tudtam, hogy a szövetkezet nem rendelkezik 1980. évi tervvel. A szövetkezetet érintő külső hatások, a bőripari termé­kek világpiaci árának emelkedése, stb. kedvezőtlenül be­folyásolják a jelenlegi rossz gazdasági helyzetét. Jelentős bérfejlesztés ellenére mintegy 11 %-kos az emel­kedés a többi cipőipari szövetkezethez viszonyítva. Ezzel a vezetéssel nem látjuk megoldhatónak a feladatok végrehajtását. Gábor István elvtárs; Tájékoztatásul annyit, hogy a tőkés export nem a szövet­kezet vezetőségétől függ, hanem a belső értékesítéstől is. A nyereség 0 %-ék. A cipőipar dollárkitermelése a terve­zettnél és a hozzájáruló szubvencióktól lényegesen ala­csonyabb. Az egész cipőipar nagyon nehéz helyzetben van, arra kell törekedni, hogy a kialakult helyzettel számol­va abból a kivezetőt utat meg kell találni. Itt is tör­téntek lépések, a KONZUMEX-felé értékesitünk. Amit kulcs­kérdésként vetnék fel tulajdonképpen a vezetés a szövet­kezeten belül. Itt nemcsak a közép- és felsővezetéssel, hanem a gazdasági és pártvezetése nem megfelelő egységé­ről is szó van. Intézkedési terv nem készül, ebben is tükröződik a veze­tés hiányossága. A tervkészítés a vezetés kollektiv fel­adata, ha a vezetés egységes, akkor ennek el kellett vol­na készülni. A nehézségekkel együtt a szövetkezet hely­zetét nem látjuk kilátástalannak. Ennek a munkahelyi légkörnek a kialakulása a vezetés hi­ányosságára vezethetők vissza. A pártvizsgálat kérdésére vonatkozóan az a kérése, hogy későbbi időpontban kerüljön rá sor, mivel a szövetkezeten belül most folynak a választások, ezt a munkát szeretnék befejezni. Ismert a beruházási helyzet, amely nem teszi lehetővé a kitelepitést, de a későbbiek során megoldhatónak lát­szik ez a probléma is. A KÖJÁL által felvetett problémák kiküszöbölésére most végeznek munkálatokat. Megköszöni a végrehajtó bizottsági ülésen való részvétel lehetőségét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom