MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1980. március. 26.

567. ő. e. (26. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1980. III. 26. - Napirend: - 1. Jelentés a városi párt végrehajtó bizottság 1979. március 14-ei határozata végrehajtásáról az Egri Cipőipari Szövetkezetnél. - 2. Javaslat a párttestületbe megválasztott fizikai munkásokkal, nőkkel és fiatalokkal való rendszeres és folyamatos foglalkozásra. - 3. Tájékoztató az 1980. évi tagdíjbesorolások tapasztalatairól. - 4. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; fegyelmi előterjesztések (Bán Antal, Vincze Istvánné, Szarka István, Toronyi Endre); munkásőrségbe való felvételhez hozzájárulás; munkásőrségből való leszereléshez hozzájárulás; fegyelmi megindításhoz való hozzájárulás (Molnár Ferenc, az egri TIGÁZ kirendeltségvezetője ellen). - 5. Előterjesztés országgyűlési képviselőjelöltekkel kapcsolatos állásfoglalásra. - 6. Különfélék.

Dr. Asztalos Miklós elvtárs; Az 1979-es gazdasági év értékelése során a vb. tagjai már megismerték, hogy az egri Cipőipari Szövetkezet a termelés és értékesítés tekintetében azok közé a gazdasági egységek közé tartozott, amelyek tervüket nem teljesítették, az ér­tékesítési tervük mindössze 60 %-ban teljesült. A vitában hozzászóló elvtársak már kifejtették, hogy ennek külső és belső okai vannak. Jelenleg az a feladatunk, hogy nem elsősorban szövetkezet gazdasági tevékenységét értékel­jük, hanem azt, hogy mennyiben hajtotta végre a szövetkezet vezetése a végrehajtó bizotitság 1979. máro. 14-i határoza­tát. A jelentés és a kérdésekre adott válasz alapján meg­állapíthatjuk, hogy a határozat végrehajtása nem történt meg. Az 197-9-es gazdasági év eredménye és az emiitett ha­tározat végre nem hajtása között összefüggést kell keres­nünk. A vezetési munka színvonalának javitásával az elmúlt év gazdasági eredményei is kedvezőbbé válhattak volna. Osztályunk ugy itéli meg, hogy a váltás, a megváltozott körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás - Hurták elvtárs szándékai ellenére - nem valósult meg a szövetkezet veze­tésében. Röviden vegyük sorba a tavalyi határozat főbb pontjait: Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a határozat végrehaj­tását szolgáló belső intézkedési terv nem készült el. Ez egyértelmű mulasztás, ami a szövetkezet vezetőjének hatá­rozatlanságára, következetlenségére vezethető vissza. A szövetkezet vezetőjével szemben támasztott követelmények között a határozat első belyen szerepelteti a pártszervezet vezetőségével való jobb együttműködés szükségességét. Az együttműködést ugy gondolom megfelelően tükrözi az a sajnála­tos helyzet, hogy a határozat megszületése óta harmadik alapszervezeti titkár van funkcióban. A határozat 2. pontja a jobb munkamegosztás szükségességét jelöli meg. Megállapíthatjuk, hogy nem sikerült megfelelő munkamegosztás kialakítani a szövetkezet vezetőjének veze­tő társaival, nem történt meg a feladatok kellő elhatárolá­sa sem. A határozat megjelölte a középvezetés színvonalának növe­lését. A jelentés ezzel kapcsolatban a következő megalapí­tást teszi: "a középvezetői munka színvonalán nem sikerült javitani", sőt ezen a területen visszalépés történt, hiszen az eltelt 1 év alatt 4 középvezető távozott a szövetkezet­kezettől. Nem sikerült javitani az üzem- és munkaÉzervezés színvona­lán sem, a szervezési tevékenység fejlesztése helyett a jelentés megállapítása szerint a vezetők azon vitatkoztak, hogy sokan, vagy kevesen vannak a feladat ellátására. A határozat szükségesnek tartotta a munkavégzés folyamatos­ságának biztosítását is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom