Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 24. (Debrecen, 2000)

XVI. A bukás után. A besoroztatások s elítélések. A menekültek

mezőkeresztesi birtokos. A foglyok száma egész hatvanra fölrúgott, bár azt, aki elitéltetett, tovaszállitották. 1096 Itt volt bezárva még az említetteken kivül a Nagy István esperes naplója szerint Bezdédy, Schné László, Jekelfalusi, Szűcs János, Gál György, Kajetán, Kékessy, Halom Ádám, Korán Béla, Schrőder, Szekeres, Pados, Palkovich, Lonovics érsek, Gázsy, Nyáry, Hodossy, Irinyi János, Aidinger, Szurgoly, Bemer püspök, Govrik, Kolozsi György, Bobory, Kovács, Szalay, Horváth József Kecskemétről, Rákóczy Hugó, Reviczky, Klumpaszky, Hellmann, Ráday, Protean, Batky Vilmos, Berzsenyi, Molnár s Haller Sándor gróf is; 1097 s itt volt bezárva a mi politikai foglyainkkal együtt az 1851. évi május és június havában Brace Lowring Károly, az amerikai utazó is, ki itt kötött meleg barátságot Nagy István esperessel. Ő maga leírta itteni keserves élményeit. 1098 A nagyváradi fogság egyike volt a legszigorúbbaknak. Az ablakok is úgy el voltak koporsó alakú deszkázattal torlaszolva, hogy csak az eget lehetett látni, azt is csak egy lábnyi nagyságú nyíláson keresztül; a külvilággal pedig csak titokban lehetett érülközni. Hogy az utóbb fölsorolt haditörvényszékek kiket Ítéltek el: arra nézve nincsenek adataim; hanem hogy sokakat ítélhettek el a mieink közül is, az kitűnik onnan, hogy sokan szenvedtek keserves rabságot a külföldi várakban is, s nemcsak idehaza. Olmützben szenvedtek nevezetesen az Aradon elítélt s már említett Petrovics Andráson (ki többször s ismételten őrnagynak említtetik), Simonffy Józsefen, Leitner Nándoron, Kökényesi Szaniszlón, Mezey Károlyon, Pereczi Mihályon s Tóth Ágostonon kivül Szlávy József, ki 5 évi, — a nagyváradi vésztörvényszéknél bírói állást viselt Fényes Dénes s az utászi karban Római Ferenc név alatt szolgált Romer Flóris, kik 8 évi, — s a szintén a nagyváradi vésztörvényszéknél működött Ambrus János (kinek neje: szül. Szacsvay Carolina részére az ö fogolytársai egy szép emlékkönyvet készítettek s küldtek el Olmützből, 1852-ben) 1099 , Jakab Mihály és Földi János, kik mindnyájan 15 évi vasban töltendő várfogságra voltak elítélve. 1100 Ezeknek egy részét, nevezetesen Római Ferencet, Ambrus Jánost, Jakab Mihályt és Földi Jánost az 1852. évi május 27-én Olmützből Josephstadtba hurcolták át. (Földi Jánosról Deák Farkas "Fogságom története" című művében sokszor s melegen emlékezik meg.) Josephstadtban voltak elzárva: Hodossy Miklós, Bige Károly és Komáromi György, kik mindnyájan 2 évi várfogságra (Komáromy ugyan előbb 2 évi sáncmunkára volt Ítélve, s ez csak kegyelem utján változott várfogságra) - Pajor István vésztörvényszéki közvádló, ki 4 évi, - Komáromy Lajos nagyváradi ref. lelkész, ki később szakálli lelkész lett, s mint agyai lelkész halt el, s ki 6 évi, - Hankovics György, kit mint honvédtisztet Aradon szabadon bocsájtott a haditörvényszék, de kit, mint vésztörvényszéki bírót később mégis elítéltek, s ki 10 évi, - és Szépszögi Ferenc őrnagy, ki 6 évi várfogságra volt elítélve. 1101 1096 Kozma Sándor: Börtöntarlózatok. Biharmegyei Lapok, 1881. aug. 4. (146. sz.) [A szera kir. főügyész, utóbb koronaügyész. — R. J.] —Bauer Lajos (1870) 75. és 149.; BakkEndre (1880) 132.; Honvéd, 1849. jan. 30. (29. sz.) 1097 K. Nagy Sándor (1885) 2: 140. 1098 A. L: Néhány hét a váradi börtönben. Budapesti Szemle (1873) 1: 385-415. 1099 Ezen emlékkönyv a Bihar vármegyei történelmi és régészeti egylet régiségtárában van elhelyezve. Röviden a „Nagy-Várad" [Nagyvárad] 1885. évi 228. számában ösmertette Romer FI. Ferenc. — Romer FI. [FlorisJ Ferenc: Nagyváradi múzeum. Nagyvárad, 1885. okt. 7. (228. sz.) (Bef. köz.) 1100 Hajdú Lajos: Börtön-krónika. Vasárnapi Újság. 1869. ápr. 25. (17. sz.) 229-231. 1101 Hajdú Lajos: Börtön-krónika. Vasárnapi Újság, 1869. máj. 2. (18. sz.) (Hankovics ítéletét lásd A Magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom