Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 24. (Debrecen, 2000)

XVI. A bukás után. A besoroztatások s elítélések. A menekültek

S Kufsteinban szenvedtek a mieink közöl Reviczky László, a szabad vadászcsapat vezére, ki 16 évi várfogságra vasban, és Somogyi József, ki 1 évi várfogságra volt elitélve 1102 , s ki leírta börtöni élményeit, mely leirást én is több ízben használtam. Itt szenvedett az 1885. évi augusztus 12-én elhalt Lipvuniczky István nagyváradi r. cath. püspök is, kit mint komáromi plébánost hazafias működéséért a pozsonyi haditörvényszék halálra ítélt, mely ítélet azonban várfogságra változtattatott." 03 S a hazai várak közül Aradon is voltak politikai foglyok, itt volt bezárva Csutak Kálmán is. 1104 Hányan lehettek még megfosztva a szabadságtól olyanok, kikről nincsenek adataim? — Azt csak a jó Isten tudja. A rövidebb időre elítéltek kiszenvedték fogságukat, a hosszabb időre elítéltek szenvedéseiknek is véget szakított részben az 1854-i, részben az 1857-i amnesztia. Kevesen maradtak már ekkor olyanok a börtönökben, kikre az amnesztia nem terjesztetett ki, ezek is aztán szabadon bocsájtattak az 1860. évi politikai fordulat alkalmából. Egy vigasztalhatta s egy keseríthette a fogoly hazafiakat, s ez egy az, hogy rab volt akkor Magyarországon mindenki. Csak az nem volt rab a magyarok közül ekkor, ki a hontalanság keserű kenyerét ette. S ilyen sok volt a Bihar vármegyeiek közöl, minek oka egyrészt azon körülményben keresendő, hogy az 55. zászlóalj nagyrésze (mert másfél század fele Csanády Kálmán parancsnoksága alatt foglyul esett, másik fele pedig Mály alatt Szászsebes felé kivágta magát), a szatmári 88. zászlóaljjal együtt július 20-án Ihász Dániel parancsnoksága alatt kiszoríttatott a Nagyszeben felől támadó Lüders által Oláhországba, s nem Rimniknél, mint az osztrák veterán tévesen írja, Kineninél a török katonaság előtt letette a fegyvert, melyet azok a szintén átadott 6 ágyúval együtt kiszolgáltattak Lüdersnek. — Ez volt az első nagyobb fegyverletétel, 3 törzstiszt, 28 tiszt s 987 ember tette le a fegyvert, s ezek, kiknek számát az 50-60 nőszeméllyel együtt Veres túlozva 1210 főre teszi, később Kalafátra szállíttattak, ott aztán találkoztak a későbbi menekültekkel. 1105 Másik oka pedig a jelzett körülménynek az volt, hogy Orsovának megőrzését Bem még Puchnernek Oláhországba lett kiszorítása után a 27. zászlóaljnak egy, éspedig nagyobb részére s a 78. zászlóaljra bízta egy üteg ágyú és pár század huszárság hozzájuk adásával. Amannak parancsnoka Jasics Pál, emezé pedig Kabós Károly őrnagyok voltak. Hozzájuk csatlakozott még augusztus 19­én a Rosti vadászokból alakult 66. zászlóalj, többnyire 16-18 éves fiatal gyermekek. Ez a kis csapat augusztus 23-án Mehidiánál még visszanyomta az osztrákokat; ez volt az utolsó csatájuk a honvédeknek, nem vévén számításba a komáromi várőrség működését, mely őrség utolsó csapatja egy szép asszony vészes pillantása által előidézte az újszőnyi szöllőkben szeptember 27-én volt. 1106 Augusztus 24-én azonban ez a kis csapat is Polgár ¡869. évi nagy naptárának 60. lapján) 1102 Somogyi József: Börtön-krónika. Vasárnapi Újság, 1869. júl. 25. (30. sz.) 410-411.; Biharmegyei Lapok, 1881. aug. 20.(157. sz.) — E szám az OSZK mikrofilmjén — a hivatkozott cikk nélkül — oldalhiányokkal van meg. — R. J. 1103 Lipovniczky István (1814-1885). Egyetértés, 1885. aug. 13. (221. sz.) 1104 --: Az aradi vár foglyai 1852-ben. Vasárnapi Újság, 1880. jún. 13. (24. sz.) 389. 1105 Bericht (1851) 2:153-155. 1.; Kővári László (Pest, 1861):257.; Veress Sándor (1879)1:25., 26.; Honvédek könyve (1861) 3:56.; Ramming, Wilhelm (1850):90. 1106 Szinnyei József, id., Hazánk 6:530-549., hivatkozás: 539. (1886) (22. közi.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom