A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 20. 1993 (Debrecen, 1993)

Tanulmányok - Major Zoltán László: Adatok Debrecen zenei életéhez az abszolutizmus korában (1849-1867)

orgonával.54 A debreceni római katholikus plébánián már a 19. század ele­jén szó esik „a mostani vagy újonnan építendő orgonáról”.55 Korszakunk­ban, 1853. április 14-én Szotyori Nagy Károly, aki a Nagytemplon kánto­ra is, kiad egy előfizetési felhívást. Címe: „Templom és halotti kar énekes könyv”. Ebben leírja, hogy mind Magyarországon, mind Erdélyben a re- református gyülekezetek „az éneklés és orgonázás mesterségében nagyon hátra vannak. . . magok a kántorok és orgonisták is, a templomi és halotti énekeket oda nem illő cikornyák, elferdítések s félrevitelek nélkül a magok helyes egyszerűségében” nem tudják tisztán előadni. Hiányoznak a képzett orgonisták, még a nagyobb gyülekezetekben sincs karének.56 Szotyori fel­ismerte tehát az orgonista- és kántorképzés szükségességét. Sajnos azon­ban a múlt századtól már az éneklés és az énekeskönyv színvonala hanyat­ló tendenciát mutat.57 Hangversenyek, színház, kórusok Debrecenben 1798-ban, az első színielőadásban szerepel „énekes já­ték” műfaj, 1802-ben pedig megtartják az első operai előadást is.58 Hang­versenyt azonban először 1841. november 19-én tart a „Hangász-egyesü- let”, mint arról dolgozatunkban már szóltunk a szakirodalom alapján. Egy francia hegedű-művész Houssard Horace 1852-ben hangversenyt adott városunkban, a Liszkay-fürdő óriási termében. Az akkori hang- evrsenyek műsorszámát képezte a változatok rögtönzése. A közön­séget felkérték, hogy valamely ismert operaáriát jelöljön meg, amely témára a művész változatokat improvizált.59 Nagy József jótékony célú hangversenyét 1855. március 26-án tartotta meg a Polgári Kaszinó dísz­termében műkedvelők közreműködésével. A saját szerzeményei mellett Bognár Ignác, Dömötör Károly, Székely Imre, Proch és Kreuzer műveit adta elő a hangverseny szervezője zongorán. Helyek ára: számozott szék 1 frt, álló hely 40 kr. Jegyek előre válthatók Telegdi Lajos könyvkereske­désében.60 A kaszinó 1864. március 23-án a városháza nagytanácstermé­ben rendezett jótékony célra hangversenyt. Befolyt összeg 1167 Frt, 61 kr. és 1 db arany. Az összeget Kéméry Dániel pénztárnok kezelte. Töb­ben „az illetőségen felül is adakoztak”, így pl. Szaniszló Ferenc nagyvá­radi római katolikus püspök 10 ülőjegyért 100 forintot. Gróf. Haller Sán­dor főispán 20 forintot küldött.61 Térey Antónia énekesnő felajánlotta egy 54 Fekete Cs.: A kollégiumi énekkar történetének rövid áttekintése, i. m. 763. old. 55 Schleich Lajos: A debreceni római katholikus plébánia piarista jellegének megszűnése. In.: A Debreceni Kegyes tanítórendi róm. kát. Calasanczi Szent József reálgimnázium értesítője az 1933—34. tanévről. Db., 1934. Közzétette. Dr. Kari János igazgató. 10. old. 56 HBML. XIII. 35. 1—2 d. 57 Fekete 'Cs.: A kollégiumi énekkar történetének rövid áttekintése... i. . 763. old. 58 Taar Ferenc: A kezdetektől 1874-ig,i az intendatúra végéig. In.: A debreceni színészet története. Db., 1976. 21. old., M. Lázár Magda: A debreceni opera tör­ténete. In.: Debrecen zenei élete a századfordulótól napjainkig. Db., 1975. 301. old. 59 A Debreceni Zenede története... i. m. 22. old. 60 HBML. XIII. 35. 1. d. 61 HBML. IV. B. 1109/1. 151. d. 3912/1864. április 30. 94

Next

/
Oldalképek
Tartalom