A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 8. 1981 (Debrecen, 1981)

Közlemények - Béres András: Kéziratos debreceni nyelvemlékek

Függelék HBmL. IV. A. 1011/a. 2. Debrecen Város Tanácsának Jegyzőkönyvei. PROTOCOLLUM SENATUS ET COMMUNITATIS 1564—1569. 181. 1. 1567—1568. év 96. Megjegyzés a szöveg előtt későbbi írással: NB.) Nos Franciscus Dwskas judex et ceteri cives jurati oppidi Debreczen, thezunk Illijen wal- lasth, hogij az mijkeppen mij kij menthunk Wala az tellijes waros akaratti- jabol az hegijessiekkel walo feoldnek Igijenetthlensege igazittassara Веке Laziowal, Sandor Thamassal, Chij eke Pallal, Molnar Balassal, Boros Balas- sal, Gechije Mattij ássál, Gechije Imrehhel, Sijmon Imrehhel, Bijro Pallal es theob Ith walo polgár attijankfijaiwal, egijenleo akaratthbol az hegi­jessiekkel thettunk az keoz eleo feold feleol, kith megh határoztunk, Illijen erekke walo wegwzwath, hogij az fel határozáson innen beleol Debreczen feleol sem mij, sem az hegijesijek soha azth az kooz eleo feoldeth meg ne zanthassiok, mind az faluigh, hanem mind erekke fiwrol fiwra mijnd mij- nekwnk s mind az egez hegijesijeknek keoz elec feoldnek legiejen; hogijha penigh walamij idew jartaban wagij mij magunk, wagij maradekink gijer- mekjwk (!) awagij ewk es az ew gijermekeok, maradékok ezth az zerzesth fel bonthanaijwk, ezer forinth légijén az keothele, melij zerzesre az tellijes hegijes falw kepeben mij eleottwnk reá feleltek az hegijessij bijro, Nagij Marthon, Nagij Janos, Dergeo Ambrus, Dergeo Balas, Kiralij Illijes, Dob Istwan, Marton Pál, Zanizlo Lwkach, hogij ugijan ezen megh irth kewtel alath, ez zerzesth mind ew magok s mind gijermekeok, maradékok eorekke megállijak es megh tartijak, huius insceriptionis testimonio. 1567/68. Mai olvasásban így hangzik: Feria quinta post 96. (Megjegyzés a szöveg előtt későbbi írással: NB.) Nos Franciscus Dwsakas judex et ceteri cives jurati oppidi Debreczen, teszünk ilyen val­lást, hogy az miképpen mi ki mentünk vala az teljes város akarattyából az hegyesiekkel való földnek egyenetlensége igazítására Веке Lászlóval, Sán­dor Tamással, Cséke Pállal, Molnár Balázzsal, Boros Balázzsal, Géci Mátyás­sal, Céci Imrével, Simon Imrével, Bíró Pállal és több itt való polgár atyánk­fiáival, egyenlő akaratból az hegyesiekkel tettünk az köz elő föld felől, hogy az fel határozáson innen belől Debreczen felől sem mi, sem az hegyesiek soha azt a köz elő földet meg ne szánthassuk, mind az faluig, hanem mind örökké fiúról fiúra mind minekünk, s mind ez hegyesieknek köz elő föld­nek legyen; hogyha pedig valami idő jártában vagy mi magunk, vagy ma- radékink gyermekjük (!) avagy ők és az ő gyermekök, maradékok ezt az szerzést fel bontanák, ezer forint legyen az kötele, mely szerzésre az tellj es hegyes falu képében mi előttünk reá feleltek az hegyessi bíró, Nagy Már­ton, Nagy János, Dergő Ambrus, Dergő Balázs, Király Illés, Dob István, Márton Pál, Szaniszló Lukács, hogy ugyan ezen meg írt kötél alatt, ez szer­zést mind ő magok s mind gyermekek, maradékok örökké meg állják és meg tartják, huius inscriptionis testimonio. 97.

Next

/
Oldalképek
Tartalom