Gazdák Lapja, 1909. március (8. évfolyam, 10–13. szám)

1909-03-12 / 11. szám

S-ik oldal 6AZDÁK LAPJA Márc. 12. megszikkadt, de még ki nőm száradt. Az idő megvá­lasztására nagyon ügyelni keli, nedres talajon többet ártunk a fogasolással mint használunk, mert a nedves talaj még jobban összeíömődik s a meglazított nővé j nyék ebben nem tudnak gyökeret verni. Ha a foga­solást helyes időben végezzük, midőn a talaj már nem nedves, de még nincs kiszáradva és könnyen omlik, akkor valódi jótéteményt nyújtunk a növények­nek. A fogas a talaj felső rétegét fellazítja, hozzá­férhetővé teszi a levegő, meleg és nedvességnek, emellett a megfegasolt talaj nem szárad ki olyan könnyen s tovább megtartja a téli nedvességet, mint a megnem fogasolt vagy éppen hengerezett talaj. Ha a hengerelt és fogasolt talajt összehasonlítjuk, látni fogjuk, hogy az előbbi felszíne nedves, az utóbbié pedig száraz. A hengerelt földön a hajszálcsövesség egész a talaj felszínéig helyre van állítva s ezért a nedvesség folyton párolog, míg a fogasolt földön a nedvesség osak a borona által járt rétegig emelked- hetik fel. A helyesen alkalmazott fogasolással igen sok gyomot is kiirtunk ; a csirázá gyommagvakat a fogas teljesen tönkreteszi. A rozs vetések fogasolásánil figyelembe kell venni azt, hogy az erősen megbokro­sodott vetést már nem szabad megfogasolni. A chilisalétrom alkalmazása által a vetések gyenge gyökerének kész táplálékot adunk. E műtrá­gyából nem kell sokat használni, mivel vízben köny- nyen oldódik és igy a növények könnyen felvehetik. 50 kgr. kát. holdjára teljesen elegendő, mely mennyi­séget legcélszerűbb közvetlenül a fogasolás előtt szétszórni. A chilisalétrom alkalmazásánál nagyon ügyelni kell arra, hogy csak jó erőben levő földön használjuk ; nagymértékben előmozdítja ugyan a gyö­kerek fejlődését, de ha hatása megszűnt s a kifej­lődött gyökerek tápanyagot nem találnak, az egész vetés hirtelen visszafejlődik s többet ártottunk a chilisalétrommal, mint használtunk. Az elővetemény- nek is nagy fontossága van a chilisalétrom hatása tekintetében. Trágyázott takarmány vagy kapás után sokat használ, mig nem ajánlható alkalmazása az őszi kalászos után következő kalászos alá. Az elsorolták tekintetbe vételével bárki világos képet alkothat magának, hogy a fogasolást illetve a chilisalétromot gyenge őszivetései feljavitására mikor használja. Helyesen alkalmazva bármelyiket is, nagyobb termés fogja a ráfordított fáradságot meghálálni. Mit írnak az újságok? A balkáni helyzetről diplomáciai körökben az a meggyőződés uralkodik, hogy a szerb kormány válasza Szerbia végleges és teljes lemondását tartalmazza az ösmert területi kompenzációkat illetőleg. A nagyhatalmi konferenciára való utalás csupán kibavó, hogy elejét vegyék a szerb néphangulat veszélyes kitörésének. Képviselői körökben azonban az a meggyőződés ural­kodik, hogy a szerb kormány lemondása a követelések­ről, teljes lehetetlenség s egyenlő volna a hazaáru­lással. Szeged és Csongrád vármegyéket már hosszabb idő óta nagymennyiségű hamis pénzzel árasztották el. A rendőrségnek most sikerült a pénzhamisítókat lelep­lezni, melyeknek feje egy jómódú szegedi gazda. A megejtett házkutatásnál több pénzverőgépet s a gyár­táshoz szükséges nagymennyiségű nyersanyagot ta­láltak. Az annak idején nagy feltűnést keltő bajai mil­liós perben a királyi tábla megváltoztatta az első bí­róság ítéletét s a bank főkönyvelőjét csalás és okirat- hamisiíásért két és félévi fegyházra Ítélte. Elrendelte egyszersmind, hogy a bank könyveibe a hamisítás ténye bevezettessék. Belgrádi nagykövetünk megbízást nyert annak közlésére, hogy a monarchia mindaddig nem intézi el a kereskedelmi szerződést, inig a szerb kormány poli­tikájának megváltoztatásáról és szándékáról nem nyi­latkozik. A nagyhatalmak kézbesítették jegyzéküket az osztrák-magyar külügyminisztériumnak. A jegyzék szor­galmazza a konferencia összehívását. Az indítvány szerint a konferenciára, mint a dunai bizottság tagját, Szerbiát is meghívják. A kópviselöház az adóreform letárgyalása után a koügraáról szóló javaslatot tűzi ki napirendre, mely­nek be végeztével a Házat bizonytalan időre elnapolják. Románia a háborús bonyodalmakra való tekintet­tel mozgósított egy hadtestet, mely állandóan a szerb határon áll készenlétben. Návay Lajos, a képviselőház alelnöke vakbélgyul­ladásban súlyosan megbetegedett; állapota aggasztó. A főrendiház legutóbbi ülésén az ujoncjavaslatot elfogadta. A vita folyamán gróf Tisza István nagy beszédet tartott a javaslat mellet. Belgrádból jelentik, hogy a szerb király elnök­lete alatt minisztertanács volt, mely elhatározta, hogy a hatalmak kérése dacára is ragaszkodik a területi kárpótláshoz. Az országgyűlési néppárt hosszantartó pártérte­kezletet tartott, melyen állást foglaltak a magyar jegy­bank mellett. Bánffy Dezső báró egészsége teljesen helyreállott. Megjelent a kópviselőházban s több képviselő és új­ságíró előtt az önálló bank mellett nyilatkozott. Hasznos tudnivalók. Fehér bor vörösboros hordóba. Ha fehér bort huzunk le olyan hordóba, amelyben azelőtt vörös bor állott, előbb szinteleniteni kell a hordó fáját, mert hát a vörösbor festanyagának egy része beszivódott a don­gákba, illetőleg lerakódott azokra, minek következté­ben az ilyen hordóba lehúzott fehér bor színe termé­szetesen megromlanék. Hogy tehát a hordót az említett festanyagtól

Next

/
Oldalképek
Tartalom