Gazdák Lapja, 1908. október (7. évfolyam, 40–44. szám)

1908-10-23 / 43. szám

8-ik oldal GAZGÁK LAPJA oktt. 23 gazdák Orsz. Egyesülete“ e napra hívta ugyanis össze azt a tiltakozó nagygyűlést, amelyre az ország min­den részéből mintegy tízezer ember sereglett össze, hogy egyértelmüleg állást foglaljon a boritaladó ellen. A tiltakozó nagygyűlésen a magyar szőlőtermelés számos kiváló egyénisége jelent meg ; az országgyű­lési képviselők s a vármegyék, városok, gazdasági egyesületek képviselői. A gyűlésen előbbZ s e 1 é n s k y Köbért gróf, ké­sőbb B e r n á t h Béla orsz. képviselő elnökölt. Zse- léasky gróf érdemes beszéde után Drucker Jenő dr., a M. Sz. 0. E. igazgatója bejelentette, hogy a nagy­gyűlésen 34 város, 82 borvidék, 39 nagyközség, 27 gazdakör, 56 népkör, 4 ipar- és kereskedelmi kamara, 6 veudéglős-testület és 254 bejelentett küldöttség vett részt és mintegy 30.000 aláírással ellátott tiltakozás érkezett be a nagygyűlésre. Ezután előadta a sző­nyegen f«rgó kérdést, melynek során a következő ha­tározati javaslatot terjesztette a nagygyűlés elé, amely szerint: Egyhangúlag kívánják úgy az állami boritaladó- nak, mint a községi pótléknak teljes eltörlését, ily érte­lemben a képviselőházhoz és a kormányhoz kérelmet intéznek, melyet küldöttségileg nyújtanak át és végre nyomatékosan tiltakoznak az ellen, hogy a boritaladó akár jelen formájában, akár leszállítva, a törvényható­ságoknak, illetve községeknek az állam helyett teljesí­tett szolgálatok fejében rekompenzációként átadassák. Szatmárvármegyét a nagygyűlésen nyolcán képviselték. A gyűlés napján délután impozáns küldöttség kereste fel Wekerle miniszterelnököt, mint pénz­ügyminisztert, hogy a tiltakozó gyűlés határozatai folytán kérje a boradó eltörlését. * Vármegyénk akciójáról beszámolva; mint azt előre is jeleztük folyó hó 18-án tizenöt helyen, nevezetesen Szatmárhegyen, Érkörtvélyesen, Nagykárolyban, Kán- torjánosin, Fülpösdarócon, Nagybányán, Szaniszlón, Fel­sőbányán, Szinérváralján, Erdődön, Szokondon, Krasz- nabélteken, Dobrán, Nántün, Apán és Szakaszon tar­tattak tiltakozó gyűlések, a melyek egyértelmüleg a következő határozati javaslatot terjesztették fel a bu­dapesti tiltakozó nagygyűlés elé: Egyhangúlag kívánjuk a boritaladó azonnali el­törlését. Ezen ügyben csatlakozunk a Magyar Szőlős­gazdák Országos Egyesülete által indított országos mozgalomhoz és azon küldöttségileg részt veszünk. Fel­hívjuk továbbá a kerület orsz. képviselőjét, hogy a szőlőtermelést fenyegető válság elkerülése végett a szőlőtermelők, borkereskedők és vendéglősök, eme kö­zös kívánságát illetékes helyen támogassa. Ezen felül, minden helyről száz és száz aláírás­sal ellátott iv terjesztetett fel a MSzOE.-hez, a melyen az érdekeltek a tiltakozáshoz való csatlakozásukat be­jelentik. Végül a gyűlésből kifolyólag kérvényt is in­téztek a földmivelésügyi miniszter úrhoz, hogy a bor­italadó eltörlését a pénzügyminiszter urnái szorgalmazza. A Szatmárhegyen megtartott tiltakozó gyű­lésen ötszáznál több szőlősgazda és érdekelt vett részt. A gyűlésen dr. K e r e s z t s z e g h y Lajos ur elnökölt, kinek lendületes beszéde és Poszvék Nándor lapunk főszerkesztőjének a boritaladó sérelmes voltának is­mertetése után egyhangúlag elfogadták a fenti hatá­rozati javaslatot s a nagygyűlésen való képviseltető- sükkel dr, Kerezztszeghy Lajost és Poszvék Nándort bízták meg. Erdőd község és vidékének bortermelő közön­sége szintén impozánsan kivette részét a boritaladó eltörlése tárgyában indított országos mozgalomból. — Rébay Dezső uradalmi intéző érlekezletre hívta egybe f. hó 18. d. e. 11 órára Erdőd és vi­déke közönségét Erdődre. Az értekezletre nagyszáma közönség jelent meg, s Rébay Dezső tartalmas el­nöki megnyitója után dr. Nagy Sándor erdődi ügy­véd, értekezleti jegyző ismertette a mozgalom célját és jelentőségét, mely ismertetés hatása alatt az érte­kezlet egyhangúlag fogadta el a bor­italadó eltörlését kívánó határozati javaslatot, s kimondotta az ez irányban indított országos mozgalomhoz való csatlakozását. — Végül kimondotta, hogy a felvett s több százra me­nő aláírással ellátott jegyzőkönyvet küldöttségileg rendeli eljuttatni a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének“ f. hó 21-én tartandó nagygyűlésére. Az értekezlet táviratilag üdvözölte Darányi minisztert. Szaniszlón a boritaladó eltörlése elleni til­takozó gyűlést nagyszámú közönség előtt tartották meg. A közönség nevében Darányi Ignác földmivelésügyi minisztert táviratilag üdvözölték. A boritaladó káros voltáról szóló ismertetést Murányi Ödön szőlészeti intéző tartotta meg. Az üdvözlő távirat szószerinti szö­vege a következő: „Darányi Ignác dr. Ő excellentiájá- nak Budapest. A boritaladó törlése érdekében folyó hó 18-án községi és vidékünk érdekelt közönsége ér­tekezletet tartván, ez alkalomból Nagy méltóságodat hódoiatteljesen üdvözöljük és mint a magyar szőlésze­tünk hű gondozóját kérjük ügyünk keresztülvitelében hathatósan támogatni méltóztassék. Szaniszló község és vidéke közönsége nevében Murányi Ödön elnök, Skrabatovits Endre jegyző. Kra-sznabéltek község szőlősgazdái folyó évi október 18-án délelőtt 11 órakor tartották meg értekezletüket a boritaladó eltörlése érdekében. Az értekezleten megjelent nagyszámú érdekeltség előtt Soltész József közs. jegyző szőlősgazda, mint az értekezlet elnöke ismertette az értekezlet célját, részle­tesen előadta a boritaladó eltörlésének szükséges vol­tát igazoló körülményeket, melynek alapján az értekez­let egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot és felirt a magyar gazdák igazi atyjához Darányi Ignác földmivelésügyi miniszterhez az akciónak % pénzügyminiszter előtt leendő támogatása érdekében. Előnyös fajmarha vásárlás. Gazdaközönségünk általános óhajára újból közöl­jük a m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak idevágó rendelkezését. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium a takar- mányinséggel sulytott vármegyék fajmarha állományát az ország állattenyésztésének megmentendő, egy újabb leiratában a következőkről értesíti a gazdaközönséget. „Kijelentem, hogy amennyiben a Gazdasági Egye­sület az illetékez állattenyésztési felügyelőséggel egyet - értőleg működési körzetéhez tartozó kistenyésztők vagy kisgazdák részére még a folyó évben Baranyavármegye és Pécs szab. kir. város, Fejérmegye és Székesfehérvár sz. kir. város, Jásznagykun-Szolnokvármegye, Pest-

Next

/
Oldalképek
Tartalom