Gazdák Lapja, 1908. szeptember (7. évfolyam, 36–39. szám)

1908-09-04 / 36. szám

Vii. évfolyam. > ■ Szatmár, 1908. szeptember-^rr-r-l ■ -------------------------------------------­AZ DAK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EG^T-, A S^^IÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZ \KKELETI VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. . . ^ ^ # * a» msr- f a MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. 36-ik szám. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmármegyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. j Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Árpád-utca 21. szám, i hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megren­delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám Meghívó. Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesü­let“ erkölcsi támogatása és ellenőrzése mellett •működő Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet fő­tisztviselője Aczél Dezső ur Szatmáron, f. évi szeptember hó 9-én, szerdán d. e. 10 órakoii a városháza nagytermében előadást tart a műtrá­gyázásról, amelyre az összes érdeklődőket ezen­nel meghívjuk. — Szatmár, 1908. szeptémber hó 3-án. Szaimánnegyei Gazdasági Egyesület. Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület igazgató választmánya folyó évi szeptember hó 9-én d. e. 11 órakor Szatmáron, a városháza tanácstermében ülést tart, melyre a választmány tagjait ezennel meghivom. — Szatmár, 1908. szeptember 3-án. Szeöke Barna, alelnök. Tárgyak: L Mezőgazdasági kamarákról szóló törvényjavaslat véleményezése. 2. Folyó ügyek. A boritiladó. Tudjuk azt, — nem kell bővebben részle­tezni — hogy a szőlőgazdaság mennyi minden­féle teherrel van sújtva. S ráadásul itt van a boritaladó is, amely épen minálunk, ahol a szőlészet egy nagyon fontos közgazdasági ág — igen magas. Egyik nyugati államban sincs ma már oly nagyon megadóztatva a borfogyasz­tás, mint nálunk s ezt különösen akkor érezzük meg, amikor nagyobb bortermés van s annak elhelyezése nehézségekbe ütközik. Eltekintve azonban ettől is, az 1899. XXV. t.-cikk 3. §-a még arról is intézkedik, hogy azon kisebb szőlőbirtokosoknak, akik állami, törvény- hatósági vagy községi alkalmazottak sem kor­látlan, sem korlátolt kimérésre engedély nem adható. Mindez természetes, hogy elveszi a kedvét az intelligentiának a szőlőtermeléstől, holott épen iti volna várható az okszerű szőlőmivelés terjedése. A boritaladó a költségvetési javaslatban közel 21 millió koronával szerepel, mint bevétel. Ez pedig azt jelenti, hogy a tétel változatlan marad a múlt évivel szemben, holott annak törlésére vagy legalább is leszállítására évek óta a legnagyobb tevékenységet fejtik ki az érdekelt körök. Sőt úgy tudjuk, a földmivelésügyi mi­niszter is belátta a boritaladó sérelmes voltát s birjuk Ígéretét, hogy annak mérséklésébe bele megy. Nyomát azonban ennek a költségvetés­ben nem találjuk. Azt hisszük tehát, hogy ezt tétlenül ismét Poszvék Nándor Mm Szakiroiiá a Szatmáron „GAZDÄK LAPJA“ szerkesztősége és kiadóhivatala c. W Üzletágak : Birtokok adás-vételének közvetítése. — Kölcsönök közvetítése. — Konvertálások. Biztosítások. — Kárbecslések. — Üzemtervek kidolgozása. Szakértői véleményezések. — Fuvarlevelek, számlák felülvizsgálata. Termények és állatok bizományi adás-vétele. — Mezőgazdasági gépraktár. — Gépek és min- ____________denféle gazdasági szükségleti cikkek beszerzése. ________________________ La punk mai száma 16 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom