Gazdák Lapja, 1908. január (7. évfolyam, 1–5. szám)

1908-01-10 / 2. szám

megjelenik: minden pentekeil AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Előfizetési éra egész évre 6 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- j h°vá úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg- megyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. j rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. j Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. Termeljünk cukorrépát. (R.) Több i szólaltunk fel már e lap hasábjain, hogy varmegyénk gazda közönsége barátkozzék meg a cukorrépa termeléssel, mely a dohány után legjobban fizet, mert hiszen a répán kivül nagyon fontos, különösen a mai nehéz mezőgazdasági viszonyok mellett, a mi­dőn,,, az ál'auenyésztésre kel! a legnagyobb súlyt helyezni; a répatermelésnél visszanyert répafej es lapu, a mely értékben körűibe,lül 25 száza­lékot tesz ki. Vármegyénk talaja, a mint azt a nehány uradalomban tett kísérletek is igazolták, telje­sen megfelelő a répatermelésre s a mai elő­nyösebb cukor árak mellett, a szerencsi cukor­gyár, mely eddig a nagyobb távolság követ­keztében felmerülő magasabb vasúti szállítási dij miatt, e vidék répaíermelésére nem reflek­tálhatott ; ma már a legelőnyösebb árat fizeti s emellett még a megmunkáltatásra kamat nél­küli előleget is nyújt; ha ehez még hozzá vesszek, hogy vármegyénk folyton fejlődő va­súti hálózata oly kiterjedt, hogy a szállítás ezál­tal legalább is 25 százalékkal olcsób lett; nem látjuk indokoltnak gazdáink tartózkodását a répatermeléstől. A répatermelést fellendíteni szándékozván, már most jelezzük, hogy folyó évi február hó 19-én ez ügyben Szatmáron értekezletet tartunk, melyen a szerencsi cukorgyár felügyelője is részt fog venni s teljes és alapos tájékozást fog nyújtani. Gazda-gyűlés. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület január 8-án d, e. 10 órakor Szatmáron a városháza tanács- i teimébcn igazgatósági gyűlést tartott, melyen jelen voltak : Domahidy" Sándor elnök, Jékey Móric, Ko­vásznál Zsigmond, Kölcsey Antal, Pethő György, Ra- | dó Bertalan, Szegedy Antal, dr. Tréger Albert ig. tagok és Poszvék Nándor titkár. Az elnök, mielőtt megnyitotta az ülést, fájdal­mas részvéttel emlékezettmeg Serly Gusztáv haláláról, ki az Egyletnek régi igazgatósági tagja volt. — Egy­hangú határozattal az elhunyt emléke jegyzőkönyvileg megörökitteiik. A múlt ülés jegyzőkönyve megjegyzés nélkül hitelesíttetett. Tudomásul vétetett a földmivelésügyi miniszter leirata szálastakarmányok kedvezményes vasúti szállí­tása tárgyában. Miután a földmivelésügyi miniszter leirata, az Amerikából visszavándorlók foglalkoztatása tárgyában, a hivalalos lapban közzététetett, tudomásul iett véve. Úgyszintén tudomásul lett véve a földmivelés­ügyi rn. kir. miniszter által megküldött „Eladó szálas takarmánytermés kimutatása“. Olvastatott a Gazdasági Egyesület Országos Szö­vetségének felhívása, magasabb színvonalú gazdasági előadások érdekében. Az ülés az előadások határnap­jául február 8-át és 9-ét tűzi ki s megbízza a titkárt, A Szatmármegyei Gazdasági CgyesBlet fagyasztás! is értifóit? Sző^ettsezete műtrágyákból nagy raktárt tart. Hai számunk 10 oldai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom