Gazdák Lapja, 1907. május (6. évfolyam, 18–22. szám)

1907-05-03 / 18. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEQJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai dij'mentesen kapják. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is, intézendők. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI: Meghívó. A „Szatmármegyei Gazdasági Egyesület“ igazgatósága folyó hó 8-án délelőtt 11 órakor Szatmáron, a városháza tanácstermében ülést tart, melyre az igazgató-választmány tagjait meghívom. Szatmár, 1907. május hó 1. Domahidy Sándor. TÁRGYAK: 1. Előbbi igazgatósági ülés jegyzőkönyvének hitele­sítése. 2. Az 1907-ik évi költségelőirányzat megállapítása. 3. Gazdakörök szervezetének rendszeres kiépítése. 4. Rendkívüli közgyűlés határidejének és tárgysoroza­tának megállapítása. 5. Tagdíj hátralékok ügye. 6. Esetleges indítványok. Meghívó. A „Szatmármegyei Gazdasági Egyesület“ méhészeti szakosztálya folyó 1907. május hó 15-dikén d. B. 10 Órakor Szatmár-Németiben, a városháza tanácstermében tartja rendes tavaszi közgyűlé­sét, melyre a szakosztály tagjait és a méhészet iránt érdeklődő közönséget ezúton tisztelettel meghívjuk. 1. Elnöki megnyitó-beszéd. 2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 3. Előadói jelentés a mintaméhesre kiutalványozott 600 K kormánysegélyről. 4. U.-annak jelentése a mintaméhes felállitási munká­latának előhaladásáról. 5. A folyó évi rendes őszi vándor-közgyűlés helyének és határnapjának megállapítása. 6. A közgyűlésig előterjesztendő indítványok és javas­latok tárgyalása és azok feletti határozat. Kelt Szatmár-Németiben, 1907. évi április hó 20-án. Pataki Béla Luby Géza szakelőadó. elnök. Meghívó. Az „Északkeleti Vármegyei Szövetkezetek Szövetsége“ 1907. május 15-én d. e. 10 óra­kor Szatmáron, a városháza tanácstermében intéző bizottsági gyűlést tart, melyre a bizott­ság tagjait ezennel meghívom.*) Péterfalva, 1907. április 22-én. György Endre elnök. A TANÁCSKOZÁS TÁRGYAI t 1. Az 1906. október 10-én tartott intéző bizottsági gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. Titkári jelentés a Szövetség 1906. év utolsó és 1907. év első negyedében kifejtett tevékenységéről. *) Az érdekelt törvényhatóságok és gazdasági egyesüle­tek egy-egy megbízottja hivatalból tagja az intéző bizottságnak. Szatmárvármegyei Takarékpénztár r.-t. Szatmáron. Befizetett részvény tartaléktőkéje meg­haladja az egymillió koronát. Fiókintézete: Fehérgyarmaton és Szinérváralján.. Termény és áruraktára: a szatmári vasúti állomás szomszédságában ipar-vágánynyal magyar államvasut szatmári állomásán és a Szatmár—erdődi, valamint a bikszádi h. é. vasút vonalán. — Az intézet főbb üzlet ágai: Kamatozó takarékbetétek elfogadása betéti könyvecskékre. Váltók leszámítolása. Jelzálogi bekebelezés mellett törlesztéses kölcsön nyújtása. Előleg-kölcsön az intézet raktárában elhelyezett termény és egyéb árukra, valamint értékpa­pírokra. Elfodad beraktározásra termény és egyéb árukat. Közvetíti, ha a tulajdonos kívánja, a beraktározott 327 termények tömeges eladását. Közvetít minden bankszakmába vágó ügyleteket. 52—18 Mai számunk 16 oldal:

Next

/
Oldalképek
Tartalom