Gazdák Lapja, 1907. január (6. évfolyam, 1–4. szám)

1907-01-04 / 1. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEG YEÍ LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEQJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz., hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendök. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. Általános gazdagyülés a munkás kérdésben. A Domahidy Sándor által dec. hó 30-án d. e. 10 órára összehítt vármegyei általános gazdagyülés Szatmáron a városháza tanácster­mében tartatott meg, a gazdatársadalom külön­böző osztályából megjelent mintegy 390 gazda jelenlétében. Ez az általános érdeklődés már magában véve biztosítékot nyújt a mozgalom eredménye iránt. A nagyszámú jelenlevők közül sikerült összejegyeznünk a következőket: Aiben Mátyás, Asztalnok Sámuel, Balog Elek, Ba­log János, Balog Károly, Bárány Samu, Bence István, Babán Mihály, Bodor Elek, Bottyán László, dr. Böször­ményi Emil, Csernay Ödön, Csizmadia József, Czegő József, Décse Ferenc, Domahidy István, Domahidy Sándor, Dorogi András, Erdeij István, Erdős Dezső, Eszláry Endre, Fried Dezső, Gálecky László, Gombos István, Gödöle József, Gulya Károly, Gyulay Sándor, Haiinda Mihály, dr. Haraszthy Béla, Herceg László, j Horzsa Károly, Jónap Miksa, Kanizsay Imre, cs. Károly István, Károly István, Károly Mihály, a. Károly Mihály, Kegye Gábor, Kell János, Keresztes András, Kiss Gyula, Király György, ifj. Király György, Klein Miksa, Klein i Andor, Kocsis György, Koknyák Géza, Koroknay Imre, Kölcsey Antal, Kossuth István, berencei Kovács Jenő, Laki Sándor, Madarassy Dezső, Madarassy Zoltán, Magoss Menyhért, Mándi János, Mándy István, Matecse Károly, Maróíhy Sándor, Mayer Sándor, Messinger Lajos, Mózes Jenő, Nagy József, Nagy Károly, Nagy Sándor, Netter Kálmán, Őrosz György, Osváth Sándor, Pál István, Papp Antal, Papp János, Papp Lajos, Pethő György, Pier János, Poszvék Nándor, Rácz Bálint, Rácz Károly, Reinkorn János, Reizmann Adolf, Rogozi Lajos, dr. Schik Elemér, Sebestyén Bálint, Selyebi Gy., Simon Bálint, Sebestyén András, Solymosi István, Sol­tész György, Sorbán József, Soós András, Spiegel Ferenc, Spitz Adolf, id. Spitz Adolf, Spitz József, Spitz Lajos, Sváby Sándor, Spit József, Szabó István, Szabó Lajos, Szarka Andor, n. Székely András, n. Székely Mihály, Szeőke Sándor, Szpatár Péter, Szuhányi Lajos, Tasi Ferenc, Téglás: Sándor, Tere János, Tilf Imre, Sz. Tréger Ferenc, Üveges Lajos, Vas Károly, Varga Ferenc, Varga György, Varga János, báró Vécsey László, Vicze Antal, Világossy Gáspár, Viaszin Deme­ter, Weisz Sándor. A helyi, vidéki és fővárosi hírlapok általános érdeklődést tanúsítottak az ülés iránt. Külön tudó­sítót küldött ki a fővárosból a Budapesti Levelező könyomatos és a Köztelek. A „Szatmárvármegye“ kiküldött tudósítója az egész gyűlés lefolyásáról stenographikus jegyzettel látta el lapját. A gyűlés hire a munkások körében már előzőleg nagy mozgalmat okozott. A szaímár- vármegyei szociáldemokrata párt előzőleg Írás­ban bejelentette 10 tagú küldöttség menesztését, a bejelentés azonban az ünnepi nagy posta­forgalom miatt csak elkésve jutott kézhez. Az ülés napján a földmunkások szervező bizottsága által kibocsájtott vörös nyomtatványok hivták fel a munkások figyelmét a gyűlésre, a szer­vezőktől megszokott hangon híva fel a munká­sokat tömeges megjelenéssel való tüntetésre „a kizsákmányolok éhes hada“ ellen, „hogy Szatmarvármegyei Takarékpénz tár r.-f. Szatmáron. Befizetett részvény tőke 699.000 korona. Fiókintézete: Fehérgyarmaton. Termény és áruraktára: a szatmári vasúti állomás szomszédságában. Ipar-vágánynyal^ a magyar áilamvasut szatmári állomásán és a Szatmár—erdődi h. é. vasút vonalán. — Az intézet üzlet ágii: 1. Kamatozó betétek elfogadása betéti könyvecskékre. 2. Váltók leszámítolása. 3. Jelzálog! bekebelezés mellett törlesztéses kölcsön nyújtása. 4. Nyílt hitelű folyószámla kölcsön adása. 5. Eiőleg-kölcsön értékpapírra. 6. Előleg kölcsön az intézet raktárában elhelyezett termény és egyéb árukra. 7. Elfogad beraktá­rozásra termény és egyéb árukat. 8. Közvetíti, ha a tuiajdonos kívánja, a beraktározoít termények tömeges eladását. 9. Közvetít minden bankszakmába vágó ügyleteket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom