Gazdák Lapja, 1906. szeptember (5. évfolyam, 36–39. szám)

1906-09-07 / 36. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKÉ. VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 3 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület-, valamint a Szatsiaanegyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. \ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz- hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megren­delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Taiefon 14. szám Meghívó. A Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület méhészeti szakosztálya folyó évi szeptember hó 17-én ti. e. 10 órakor Nagykárolyban, a város­háza közgyűlési termében tartja rendes őszi vándor-közgyűlését, melyre a szakosztály tagjait és a méhészet iránt érdeklődő közönséget tisz­telettel meghívjuk. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 3. Szakelőadó jelentése a mintaméhes felállítá­sára javaslatba hozott kormánysegély iránti kérvény tárgyában. 4. Ugyancsak javaslata a vármegye részletes mé­hészeti statisztikájának elkészítése s evégett a köz- igazgatási hatóság közreműködésének kieszkoslése tárgyában. 5. A jövő évi rendes tavaszi közgyűlés napjának megállapítása. 0. Méhészeti felolvasás, tartja: Pataki Béla szakelőadó. 7. A közgyűlés előtt bejelentett, vagy ott elő­adandó egyéb indítványok és javaslatok tárgyalása. 8. Közgyűlés után társasebéd s utána kirándulá­sok, eshetőleg a vidékre is. Kelt Szatmár-Németiben, 1906. évi augusztus hó 20-án. Pataki Béla Luby Géza szakelőadó. elnök. Meghívó. A Szatmármegyei Lóverseny Egylet f. évi szeptember hó 21-én délután 6 órakor Szatináron, a Pannónia szállodában igazgató-választmányi, 7 órakor pedig közgyűlést tart, melyre a választ­mány, illetve a közgyűlés tagjait tisztelettel meg­hívom. Szatmár, 1906. szeptember 6. bér. Kovács Jenő. elnök. Kereskedelem és iparpártolás. A szegedi Országos Iparpártoló kongresszuson felolvasta Kellner Antal az „Agrária“ magyar gépforgalmi rt. vezérigazgatója. Mostani kormányunk nagynevű kereske­delmi minisztere, Kossuth Ferenc, a budapesti kereskedelmi és iparkamara küldöttségének fo­gadásánál azt a nagyfontosságu kijelentést tette, hogy hazánk önállóságát s függetlenségét a nemzet gazdagodása által érjük el. Meg kell szívlelni ezt a kijelentést hazánk minden polgárának, mert az agrárgazdálkodás maga már nem képes a nemzet kulturális felada­tában a vagyonosodást fejlesztő tényező szere­pét egymaga magára vállalni. Tehát: ipart, ipart! És ez a feljajdulás, hogy magyar ipart teremtsünk, kell, hogy vissz­hangra találjon minden hazafinál és igy vissz­Szatmarvármegyei Takarékpénztár r.-t. Szatmáron. Befizetett részvény tőke 600.000 kor. Fiókintézete: Fehérgyarmaton. Termény és áruraktára: a szatmári vasúti állomás szomszédságában. Ipar vá­gánynyal a magyar állam vasút szatmári állomásán és a Szatmár—erdődi h. é. vasút vonalán. — Az intézet üzlet ágai: I. Kamatozó betétek elfogadása betéti könyvecskékre. 2. Váltók leszámítolása. 3. Jelzálogi bekebe­lezés mellett törlesztéses kölcsön nyújtása. 4. Nyílt hitelű folyószámla kölcsönadása. 5. Előleg kölcsön értékpa­pírra. 6. Előleg kölcsön az intézet raktárában elhelyezett termény és egyéb árukra. 7. Elfogad beraktározásra termény és egyéb árukat. 8. Közvetíti, ha a tulajdonos kívánja a beraktározott termények tömeges eladását 9, Közvetít minden bankszakmába vágó ügyieteket. Lapunk mai száma 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom