Gazdák Lapja, 1904. március (3. évfolyam, 10–13. szám)

1904-03-25 / 13. szám

i?>-ik szám. GAZDÁKLAPJA. tott biztonságot az ellen, hogy ne kelljen szerencsét­lenül elnyomorodva koldussorba állniok, másrészt a munkaadók vállairól nagy terhet vett le. Nem kell ugyanis felednünk, hogy úgy a cseléd- törvény, mint a betegápolási költségekről szóló tör­vény a gazdát cselédjének 30 napi ingyen gyógyke­zeltetésére és ellátására kötelezi. Most a segélypénz­tár fennállása óta a gazdasági cselédek balesetei al­kalmával a munkaadó kiadásait a segélypénztár visz- szaíériti. A gazdasági cselédek baleset-biztosítása tehát a törvény értelmében 120 filléres hozzájárulási dij fize­tésén alapszik és azon, hogy váljon a cseléd e hoz­zájárulás kivetésére szolgáló lajstromba a baleset előtt fel lett-e véve, avagy nem, s vájjon utána a 120 filléres hozzájárulási dij az esedékesség idejekor, vagy utóbb ugyan, de mindenesetre legalább 30 nappal a baleset előtt, le lett-e fizetve avagy nem ? Mihelyt a gazdasági cseléd megszűnt annak a gazdának cselédje lenni, akinek szolgálatában a 120 filléres hozzájárulási dij fizetése céljából felírták, a baleset biztosításra vonatkozó joga elvész. A községi elöljáróságok kötelesek a 120 filléres hozzájárulás kivetése céljából évenként egyszer, és pedig az általános adóösszeirással együtt mindig az előző év november és december hónapjaiban az ösz- szes munkaadókat és gazdasági cselédeket összeírni. Az ekként összeirt cselédek után a 120 filléres hoz­zájárulási dijat a munkaadók kötelesek április hó 1 -ig a községházánál kifizetni. Miután azonban a cselédek változnak, igy az évenként való összeírás nem elég arra, hogy abba minden gazdasági cseléd névszerint kivétel nélkül bele kerüljön, ennélfogva — nehogy ez által egyesek a biztosítás hiányából kárt szenvedjenek, a most kia­dott uj miniszteri rendelet kötelezett minden munka­adót arra, hogy ha az általános összeírás után cselé­deinek létszámában, vagy személyében változás áll be, ezt a változást az uj cseléd tényleges szolgálatba lé­pésétől számított 15 napon belül a cselédköuyv bemu­tatása mellett a községi elöljáróságnak szóval vagy Írásban hejeleutse s az uj cseléd után azon naptári évre a 120 filléres hozzájárulási dijat teljes összeg­ben a bejelentéskor azonnal befizesse. (A cseléd-vál­tozásnál tehát nem lehet az április elsejei határidőt bevárni.) Ha a felfogadott uj cseléd egy azon évre már összeirt olyan gazdasági cseléd helyébe lépett, aki után a munkaadó a 120 filléres hozzájárulási dijat arra az évre már megfizette, az uj cselédet be kell jelenteni, de utána arra az évre külön 120 filléres hozzájárulási dijat nem kell fizetni. Np. HÍREK. — Munkás szerződések megkötése tárgyában a vármegye közgyűlése elhatározta, hogy a Szatmárme- gyei Gazdasági Egyesület átirata kapcsán a földmű­velésügyi miniszter urat külön feliraton felkéri, högy a belügyminiszter úrral egyetőrtőleg elrendelni szives- j kedjék, hogy a törvényhatóság területén a munkás I szerződések az elöljáróság előtt való megkötése mel- j 3-ik oldal. lőzhető legyen és a 2 példányban Írásba foglalandó szerződések csak láttamozás végett mutattasanak be a községi elöljáróságoknak. Az engedély kérése és an­nak megadhatósága azzal lett indokolva, hogy a múlt évre megadott engedély amellett, hogy a szerződések megkötését nagyon megkönnyítette, a munkások és munkaadók között semmiféle összeütközésre e körül­mény okot nem szolgáltatott. — Uj hitelszövetkezetek Sziläfly vármegyében. — Március 19-ikén alakult mega „Szeődemeteri Hitelszö­vetkezet“ 36 taggal és 101 üzletrészszel.— Az 50 ko- roronás üzletrészeket heti 2u filléres részletekben fog­ják befizetni. — Működési köre kitérjed : Szeődemeter, Peleszarvad, Kerzi és Szilvás községekre. — A 10 tagból álló igazgatóság elnöke: Mureván Vazul gör. katli lelkész, tagjai, Virág Albert, Kacsó Albert, Ar- gyelán István, ifj. Kiss Lajos, Kádár György, Sajto- vár László, Mihutz Tógyer, ifj. Edelényi György és Edelényi Lajos. — Felügyelő bizottsági elnök : Weisz Gyula. — Tagok: Szabó Tógyer, Puntai László és Weinberger Ignácz. — Könyvelő: B. Máthé István, — Pénztárnok: Kacsó Albert. Az „Érkává si Hitelszövetkezet“ alakult 1904 március 19-éu 75 tag és 144 darab 50 koronás üzletrésszel, havi 1 koronás befizetéssel. — Igazgatósági elnök : Filepp György gör. kath. lelkész (kinevezett). — Igazgatósági tagok: Szintay János, Gozár Sándor, Filepp Gábor, Mánn Sándor, Potro- gyitza János és Odor Gábor, — Felügyelő bizottsági elnök: Diószeghy Mór ev. ref. lelkész (kinevezett.) Tagok : Heletea János, Mayenthall István és Veress Gyula. — Könyvelő : Mátéfi János. Pénztárnok : Gozár Sándor. Az Érszentkirályi Hitelszövetkezet' alakult március 20-ikán 107 taggal és 169 üzletrészei. — Az 5u koronás üzletrészeket heti 20 filléres rész­letekben fogják befizetni, — Működési köre kiterjed: Érszentkirály, Csög és Érkisfalu községekre. — Igaz­gatósági elnök: Ignácz Márton ev. ref lelkész (ki­nevezett.) Igazgatósági tagok : Kaizler Károly, Szabó Zsigmond, Keizler László, Róth Izidor, Vajda Márton, Nagy Gáspár, Kincses Ádám, Tatár Mihály és Török Gáspár. Felügyelőbizottsági elnök : Molnár László bir­tokos (kinevezett.) Tagok : Kaizler Ignácz, Katona Pál és Bede Lajos. — Könyvelő : Jakab Sándor. — Pénz­tárnok : Szunyoghy Sámuel. — Az osztrák malomegyesületek szövetkezeté­nek delegátusai, tekintettel arra a nagy fontosságra, amelylyel a hadsereg, a haditengerészet és a nyilvános kezelés alatt álló intézetek részére való lisztszállitás az osztrák malomiparra nézve bir, elhatározta, hogy: 1. sürgős kérvény intézendő a ha dügymiuiszteriumhoz, hogy rendeletileg utasitsa az Ausztriában elhelyezett csapattestsket, hogy a legénység kisebb szükségletei­nek beszerzésénél is, lehetőleg a nagyban való beszer­zéseknél is a lisztet és az őrlési termékeket a csapa­tok állomáshelyein, de mindenesetre osztrák iparosok­tól és kereskedőktől szerezzék be; utasitsa továbbá az ezred-kantinokat, hogy lisztjüket és őrlési termé­keiket csak osztrák malmoktól szerezzék be; a két- szersülthöz való lisztet is csak osztrák malmoktól sze­rezzék be és ajánlat beadására magyar malmok ne szóllittassanak fel ; ugyanezt az eljárást kellene követni Egy 48 m. hosszú, 8 m. széles dohány pajta, valamint simitó házi felszerelés <kIadó. Bővebbet a Várni. Gazd. Egylet titkári hivatalában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom