Dominkovits Péter: Győr város tanácsülései és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VIII. 1637–1641 - Városi Levéltári Füzetek 14/2013 (Győr, 2013)

Regeszták - 1638. év: 66–125. sorszám

1638. év 33-53. oldal állapotokról vitát folytatni, kifogást emelni, és azt kívánja, hogy olvassák fel a másik fél bizonyítását is („.. .kiuan[n]ia meg oluastatnj collateraliter’). Az alperes tiltakozik a felperes kívánságával szemben, annak nem adható hely, máskülönben az alperes is meg kívánja hallgatni a felperes tanúinak vallomását. A felperes kijelenti: az ország törvényei szerint minden perben, kiváltképpen a fő­benjáró perekben, az alperes által beadott tanúvallomások vagy pecsét alatt, vagy má­sodlagosan (collateraliter) szoktak kiadásra kerülni. Ezért az méltó, hogy a felperes az alperes tanúinak vallomását meghallgassa. Ezért ennek megengedését kéri. Az alperes az általa korábban elmondottakat kijelentve tiltakozik. Végzés: Mind a felperes által állított tanúk vallomásai, mind az alperes tanúinak bi­zonyításai kerüljenek beszámításra. - A peres felek ezen ítélőszék előtt jó móddal és feltételekkel, kezük beadásával megegyeztek, úgy a felperes asszony, mint fia, mikép­pen az elhunyt fivére is. 109. (VII. 329.) Ugyanebben az évben és napon Torkos János (nobilis) saját maga és fivére, Torkos András (nobilis) nevében és személyében ellentmondott az ő testvérük, a néhai Torkos Imre háza agilis Szűcs (Szvch) avagy Gazdag Gáspár számára, Torkos Benedek (nobilis) által történt adásvételének. Előjogukat jelezték.39 110. (VII. 330.) Felvétetett Kázmér avagy Pápai István mint felperes pere Szabó (Zabo) Péter felesége, Anna (honesta mulier) mint alperes ellen. A felperes képviseletében ugyanaz, mint fent, kéri a ház visszajuttatását, egyszer­smind a census megfizetését. Az alperes képviseletében ugyanaz a személy, mint korábban, ünnepélyesen tiltako­zik a felperes méltatlan keresete miatt, meg kívánja maga számára őrizni azt a lehető­séget, hogy a maga helyén és idejében vitatkozhasson, és kifogással élhessen. Kéri a bemutatott teljes jogú meghatalmazólevél (l[itte]ras plenipotentiales) másolatát. A felperes szerint a teljes jogú meghatalmazólevél másolatának kérése immáron nagyon késői, mert e fend per ebben az időpontban már az érdemi viták irányába for­dult, mely során a felek már az ügy érdemének vitájába kapcsolódnak be. Ezen teljes jogú meghatalmazólevél másolatának kérését az alperesnek a vád kérelmi szakaszában keltett volna megtennie, amit akkor elszalasztott, és ezt magának rója fel. Kéri, hogy [az alperes] most a kereset érdemi részére feleljen. Végzés: a meghatalmazó levél másolatának kérése késői, a pereskedő felek a továb­biakra feleljenek. Az alperes tiltakozik eme végzés miatt és kéri, hogy a felperes állítson kezest. A felperes ügyvédje szerint az alperes ügyvédjének a kérése szerfelett nem időszerű, ugyanis a jelen időpontban az alperesnek felelnie kellene, míg a felperesnek nem kelle­ne kezest állítania, mindezekre tekintettel visszavetést kér. Végzés: a legnagyobb joggal köteles a felperes kezest állítani. 39 Vő. 39. sz. regeszta. 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom