Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VII. 1631–1636 - Városi Levéltári Füzetek 13/2011 (Győr, 2011)

Regeszták - 1633. év: 223–305. sorszám

1633. év 73 -98. oldal 268. (VII. 162-163.) Felvétetett Kapra Ágota asszony (domina) mint felperes pere Laky avagy Grebechy Éva és Anna leányok, mint alperesek ellen. A felperes asszony ugyanazon ügyvédje, mint korábban, tiltakozva kéri, hogy az alperes fél egyenesen válaszoljon a többször megnevezett azon keresetre, amely már a végrehajtásig jutott volna ezen törvényszékben. Az alperes fél képviseletében Harassy ünnepélyesen tiltakozott, és minden más előtt méltatlanság miatt tett tiltakozást. A kereset másolatából az nem tűnik ki, hogy miféle asz- szonyt idéztek meg és ki által. Az alperes fél a felperes keresetének az elolvasását kéri. A felperes szerint nem áll az alperes fél kifogása, Segesdy István esküdt szólhat az idézésről. Kéri, [az alperes fél] egyenesen válaszoljon a keresetre. Ezzel az idézés kérdését visszahárította Segesdy István esküdtre. Az alperes dltakozását követően mondja: Minthogy a felperes a keresetében megem­lékezett valamiféle kiadott nyugta-levélről és valamiféle követeléséről, amelyek alapján ke­resetét méltónak állította, köteles azokat a bíráknak bemutatni. A felperes tiltakozását követően mondja: Az alperes fél ügyvédje kérése nem fogad­ható el, hisz azt a bizonyos nyugtát (expeditoria leuel) már néhány ízben bemutatta a felpe­res asszony ezen polgári fórum előtt, és azt a fellebbezés idején a földesurak a pernek vé­get vetve maguknál tartották. És ez a per csak végrehajtás végett került a mezővárosi bírák elé, ahogy az a perátküldő levélből is kitűnik, amit különben a felperes asszony a korábbi időpontokon bemutatott, ha szükséges, most is megteszi. Kész bemutatni. Az alperes fél ültakozást követően tovább mondja: Ami a felperes kívánsága szerind okiratot illeti, amit be is kíván mutatni, arra az alperes felet soha meg nem idézték. Az al­peres fél azt kívánja, hogy a felperes a követelését most mutassa be, mivel annak most van itt az ideje. A felperes visszatér korábbi előadásához, és ítéletet kér. Végzés: A per leányokhoz történt leszállása után [azok] a kereset másolatát kérték és vették át. Ezért az alperes fél köteles a keresetre egyenesen válaszolni. Az alperes fél ügyvédje dltakozva a teljes keresetet tagadja, és azon nyugta bemutatá­sát kívánja, amely mellett a felperes az adósságot keresi. A felperes az alperes fél teljes hatalmú megbízottjának új érvelésével kapcsolatban ki­jelenti: minthogy ez előtt e törvényszékben azon nyugtát látta, annak a felolvasását meg­hallgatta, így' tartalmát megérthette, azért most nem kívánhatja a felperestől, hogy ezt be­mutassa. Mindezeken felül: a [nyugtát] a földesurak az átküldő levél mellett maguknál tar­tották, így' a perátküldő levélbe írt végzés bizonyító erejű, amivel kész is bizonyítani. Végzés: A bírák a perátküldő levelet és az arra rávezetett végzést szemük előtt tartván semmiképpen sem távoznak el a földesurak ítélete mellől, hanem az a saját erejében meg­marad, és a keresett 80 ft a felperes asszony számára megítélésre kerül. Ezt az összeget az alpereseknek meg kell dzetnie. Az alperes fél tiltakozik ezen ítélettel szemben és a beadott perátküldő levél (transmissionales) másolatát kéri. A felperes ügyvédje kijelenti, az alperes fél kérése elkésett, minthogy a felperes asz- szony keresete a földesuraknak a perátküldő irat hátoldalára írott végzésén (dorsalis deliberatio) alapult, és a kereset másolata már az alpereseknél van. ítéletlevél és elbocsájtó levél kiadását kéri. 92 92 Hely kihagyásával a végzés után írt megjegyzés. Minden bizonnyal Csizmazia, avagy' Sipos Balázs özve­gye, Dorottya asszony ügyvédvallása ez, de csak később, a perjegyzőkönyvet követően került jegyzőköny­vezésre. 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom