Győr a modellváltó város 1867–1918. Források a dualizmus kori Győr történetéből - Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 33/2011 (Győr, 2011)

III. Közélet, helyi politika 1888–1917

Közélet, helyi politika 19. forrás 1917. április 20. A Győri Tankerületi Királyi Főigazgatóság leirata a Győri Állami Leánygimnáziumnak a háborús viszonyok közötti önkéntes munkáról Az 1882-ban létrejött első polgári leányiskola után, 1908-ban engedélyezte gr. Ap- ponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter az intézménynek, hogy felsőbb leányiskolaként is működjön. A mai napig létező gimnázium (Kazinczy Ferenc néven) az 1908-as évet tekinti alapítása dátumának. A forrás az iskola háborús viszonyok közötti működésére világít rá. A Győri Tankerületi Kir. Főigazgatóság. 769. sz. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministérium különös súlyt helyezvén arra, hogy az ifjúság a folyó évben is fokozott mértékben vegye ki részét a nemzet háborús kitartását előmozdító és a közszükségletek fedezésére elkerülhetetlen gazdasági munkálatokból, f. é. április hó 16-án 3486. élsz. sz. a. kelt rendeletével felhívja a középiskolák igazgatóit, hogy a helyi viszonyok és a tanulók életkörülményeinek kellő mérlegelésével intézetünk tanuló ifjúságát a mezőgazdasági munkálatokban való részvételre szólítsák fel; a szülői engedély- lyel jelentkező tanulók névsorát legkésőbb f. év. május hó 15-ig az illető vár­megyei mezőgazdasági munkabizottság elnökségéhez haladéktalanul juttassák el és egyben kötelességévé teszi a tanári testületeknek, hogy tekintettel az amúgy is meghosszabbított nyári szünidőre, a csoportokba osztott ifjúság felett a felügyeletet felváltva gyakorolják, amely feladatra első sorban a katonai szolgá­lat alól felmentett tanárok kötelezhetők. Erről a t. Igazgatóságot, továbbá eljárás végett oly felhívással értesítem, hogy a tanulók foglalkozásának bevégzése után oly kimutatást terjesszen be, amely kiterjed a mezőgazdasági munkálatokban részt vett tanulók számára, foglalkoz­tatásuk helyére, minőségére, a munkanapok számára és amennyiben ez megál­lapítható a tanulók közmunkálása által elért eredményekre is. Atalában jelentése megszerkesztésénél legyen a t. Igazgatóság különös tekintettel azokra az erkölcsi és pedagógiai hatásokra, amelyeket akár a felügyelő tanerők, akár a tanulókat gaz­dasági munkára alkalmazók a tanulókon munkálkodás közben megfigyelhettek. Megjegyzem, hogy a jelentkező tanulók közül is csak azok vehetők fel a névjegy­zékbe, akik a mezőgazdasági munkálatokra testileg is alkalmasak és akiknek évközi magaviselet elég biztosítékot nyújt arra, hogy közreműködésük fegyelmi szempontból is kifogástalan lesz. Győr, 1917. évi április h. 20-án. Városy Tivadar Tankerületi kir. Főigazgató Valamennyi győrtankerületi középiskolai t. Igazgatóságnak. GYVL VIII. 52. A Győri Állami Leánygimnázium iratai 1917. év 151. sz. Jt * * 139

Next

/
Oldalképek
Tartalom