Veszprémi Független Hirlap, 1891 (11. évfolyam, 1-55. szám)

1891-04-25 / 20. szám

Veszprém, 1891. Veszprémi Független Hírlap. Szombat, ápr. 25. = Eladó ház s kert Várpalotán. A ' csapó-utczában lévő 168. számú j zsindelyes úri ház, mely áll két | utczai s egy udvari szoba, konyha, nagy kamra, padlás s külön pin- czéből, 420 □ ölnyi kertből, igen kedvező feltételek mellett eladó. Bő­vebb értesítés a hirlapirodában. Irodahelyiség-áthelyezés. Dr. Steiner Kálmán köz- és váltó ügyvéd irodája f. évi ápril 24-én a piacztéri Szabó Imre-féle házból a virágutczai 95 számú házba — Kenes- sey Mórfez kir. közjegyzői irodája tő­szomszédságába — helyeztetett át. IC'ü.zid.elem. a, létért. — Törvényszéki tárgyalás. — Veszprém, április 23. Egy ember részeg állapotban késsel támad segítségére siető barátjára és azt többször súlyosan megsebzi. A jó barát nehéz tusa után támadója kezé­ből kicsavarja a gyilkos eszközt, de ezzel sem sikerül őt ártalmatlanná tenni, mert ez fojtogatni kezdi őt. Most a súlyosan megsebzett legény védi ma­gát a késsel, miközben átdöfi táma­dója nyak-erét és halálát idézi elő. Igazsága-e ez a létért való küzde­lemnek? Jogos védeJem-e ez, avagy egy ártatlanul megtámadottnak szán­dékosan megfontolt véres boszuja ? E két kérdés között kellett döntenie szerdán a veszprémi törvényszéknek. A jogilag igen érdekes eset a kö­vetkező : Több legény jóízűen mulatott a kenessei szőllőhegyben. Egyszerre az egyik czimbora, Varga Sándor — aki jó sokat talált bevenni a hegy levéből -— elszakad társaitól s járatlan uta­kon akar hazatérni. Egy jó barát: Szenté István utána siet, nehogy beleessék társa az útjába eső bekeritetlen kutban. Sok ügygyel- bajjal támogatja a részeg czimborát, aki gyakran elveszti az egyensúlyt és társát is lerántja magárai a hóba. • — Te Pista, hát csak így tudsz te engem vezetni! — kiált fel egyszerre a részeg czimbora s csizmája szárából éles kést ránt elő, ártatlan barátjára támad és azt több helyen súlyosan megsebzi. Szentének még volt annyi ereje, hogy a kést Varga kezéből kicsavarta, de Szente ezzel már csak hadonázot.t, mert Varga Sán­dor még ezután is torkon ragadta, fojtogatta és ruháját is letépte. Szente István az elvett késsel hadonázva a reá, mint akkor már súlyosan sértett félre újra támadásokat in­téző Varga Sándor felé, azt több helyen megsebezte, egyik sértés véletlenül nyak-erét érintette, amikor Varga Sándor a további bántalmazással felhagyott s Szente István időt nyert arra, hogy saját ápolása végett, a kést és Vargát ott hagyva, haza siethetett, Varga pedig reggel a tett helyén halva találtatott. Szente egész éjjel szülői ápolása alatt volt, de eszméletlenül s reggel gondolhatott Vargára, amikor is azt az ő figyelmeztetése folytán keresték és halva találták. Szente ekkor önmagát feljelentette és a vizsgálati fogság alatt nyert orvosi ápolás folytán életét megmentette, de a rajta elkövetett súlyos sértések nyomai örökre megmaradnak. A végtárgyalás folyamán Laky Kris­tóf elnök mindent elkövetett arra, hogy ezen tanuk nélkül történt tény oly világításba helyeztessék, hogy az igaz valóság szolgáljon alapul a hozandó ítéletnek. A minden oldalról feltett kérdések és megvizsgált körülmények eredménye is azonban az lett, hogy vádlott a tör­ténteket híven, őszintén és első vallo­másával megegyezőleg mondotta el s a tanuk is igy vallottak. Ezek folytán a vádhatóságot kép­viselő dr. Masjon Vilmos alügyész a legnagyobb szakavatottsággal adta elő vádjában a tényt, nem hagyott figyel­men kívül egyetlen legkisebb körül­ményt sem, amely vádlott beszámítá­sát érinthetné. Kiterjeszkedett minden részlatig arra is, hogy esetleg nem ön­védelemben követtetett el a halált okozó sértés; a szándékos em­berölésre irányult vádat azonban fentartotta, de a büntetést a legenyhébb mérvben kérte alkalmaztatni. J á n o s y Sándor dr., a védelem képviselője, a vádlott büntelenségét kérte kimondani, kifejtvén, hogy a jo­gos önvédelem minden kelléke fenfo- rog, hangsúlyozván azt, hogy Szente István végszükségben cselekedett, hogy önmaga és a társadalmi rend ellen vétett volna, ha helyzetében máskép cselekszik: Vargát a saját keze, kése s bűne verte meg. Á törvényszék d. u. pont V24 óra­kor hirdette ki s a legkimeritőbben megindokolta Ítéletét, melylyel vád­lottat az egész vád és minden következményei terhe alól a büntető törv. 79. §«a a 1 a p­ITyilt-té z.*) Univ. med. Dr. Láng Ignácz, fogorvos. Budapesten, Deák-Ferencz-utcza 3-ik szám. I-8Ő emelet. (Angol kiralyné-szálloda mellett.) Schwarze Seidenstoffe mit Grantle für co "53 C/2 reine Färbung/versenden merer- und robenweise, port/- und zollfrei zu wirklihen Fabrikpreisen an Jedermann. Muster franko. Seidenstoff-Fabrik-Union Adolf Greider & Cie in Zürich Schweiz). *) E rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a szerk. Felelős szerkesztő: KOMPOLTHY TIVADAR. 957/1891. tkv. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. t-s^ék mint tkvi hatóság közhírré teszi, liögy Haizler János és neje Arbeiter Anná herendi lakos yegr ehajtat ónak Izsó\ Sándor s/.entgáíi lakos elleni végrehatási ügyé­ben 6Ö írt tőke s jár. iránti követelés valatfiint a^r~vtumne\ 6 frt 80 krban megállapított k erelmezési kö tségek behajtása végett 4 veszprémi kir. tör­vényszék területén' fekvő Szentgál köz­ség 604. sz. tjkvben A f 1. sor 835. hsz. szí a. végrehajtást szenvedő Izsó Sándor .és annak végrehajtáson kívül álló Heje^AajFal Eszter tulajdonául fog­lalt öulr^sz. ház a végrehajtási tő - vény 156. §-ára tekintetnél egészen 400 frt kikiáltási árban/ Szent} a község hazánál 1891. évi 'május lió 2-1 / 9 óralfiór nyilvános^ árverései! esetleg á/ kikiál­tási áron aluLis a legtöbbet/ígérőnek eladatni fog. A venni szándékozók hotelesek a kikiáltási ár tizedrészén:^ megfelelő összeget a kiküldött kezéhez letenni. A vevő köteles a vételár első Vs részét 2 bő, második V» részét 4 hó, tgálon tápján dáelőtt harmadik Va részét 6 hónap alatt az árverés jogerőre emelkedésétől számitva s a bánatpénzt az utolsó részletbe beszámítva a vétel napjától járó 6% kamatokkal együtt lefizetni. Az egyidejűleg megállapított árve­rési feltételek a hiv. órák alatt e/en kir. törvszéknél, úgy Szentgál község elöljáróságánál is megtekinthetők. Veszprémi kir. tszék mint tkönyvi hatóság 1S91. febr. 8-án. Mezriczky, kir. tszki biró. 200 forint fedezettel naponta 5—Í0 forint, sót nagyobb nyereség is ele'rhető, ha éjtékpapir- piacomk napontai alakulatait ügye­sen kihasználjuk ; erre vonatkozó megbízásokat elfogad LÉVAY jj>Vll) „-CTS^IOJST“ bank- és váltó-üzlete Budapest, - VI., Tercz-lc'órut 48., hol előlegek mindennemű érték­papírokra előnyös kamat mellett, úgyszintén sorsjegyek részletfize­tésre és ígérvények minden hú­záshoz kaphatók. Péthi műm alom. jjj Mészáros E. is d 0 Tudatjuk ó t. ez. közönséggel, 0 hogy folyó hó 28-án Veszprémben, a buza-piaczon (Kreutzer-ház) lisztkereskedést nyitunk. Mindennemű gabona lisztre becserélhető. aniii.lilillhiiiiiüiiiiiiimüiiiiiiminliiiiiiiiiilmilalillllllilllllllllllllllllllllHIlillilliaillllillllll ÜZLETHELYISÉG-VÁLTOZÁS! Regényi Lajos, órás. VESZPRÉMBEN 25 év óta fennálló „ óra- és ékszer-üzletemet 1801. április 24-től az előbbi helyiségtől fflellenbe jobbra, ezelőtt Auer-féle boltba, GLella-tér7As|/jSzab<^7mr<^^ Ajánlom a helyi viszo/vokhoz és igényekhez alkalmazva jól berendezett raktányfaat. Arany-, ezüst- és egyéb zseb-órák. -— Függő (fali) órák .minden formában. Javítások lelkiismeretesen és gyorsan. — Aranjr- és ezüst-ékszerekből nagy készletemet szives figyelembe ajánlom és kérem továbbra is a t. közönség IÜ1 kegyes pártfogását. Tisztelettel REGÉNYI LAJOS. 15H5MSM5M5Í15II I¥SJ1SJW5J@5JISJ1SJ áía A balatonfüredi gyógyfürdő ' május 17-én nyittatik meg. Balaton-Füred enyhe és egyenletes klimájánál és kitűnő juhsavó intézeténél fogva különösen ajánlható: idült lógcsöhurut >8 tüdöbántaimaknál; égvényes sós, szénsavas vasas forrásai, hideg ég melege szénsavas fürdői, gőzfürdő s a női és férfi uszodával ellátott balaton-fiirdői javalvákd gyenge emésztés, idült gyomor- és bél- huzam-, vesemedencze- és hólyag-hurut, hasi pozsga, máj, lép, aranyér és női bántalmak ellen; továbbá vérszegénység, sápkór és görvélykórnál, általános gyen­geség, gerinczagy és idegbántalmakiíál. =^= Rendszeres szőlő kúra szeptember l-én kezdődik. -----­Dí szes gyógyterem, elegáns éttefraek. terasse, kávécsarnok, födött sétány, jó zenekar és színi előadások, vizisétákra kényelmes és biztos angol csónakok s vitorlás hajók, bál, tombola, jó restauráczió —^Wild vezetése alatt — szép és kényelmesen búto­rozott lakások, posta- és távirdai hivatal, jól rendezett gyógyszertár. B.-Füredre vonatkozó ismertetések kaphatók minden könyvkereskedesben és a fürdőben. A fürdőintézet rövid ismertetése kívánatra ingyen megküldetik. A közlekedés, déli vasúton Budapestről — naponkint kétszer — Bécs és Kanizsától Siófokig, innen a Balatonon át háromnegyed ói%- alatt a »Kelén“ uj gőzhajóval történik továbbá a nyugoti vasút veszprémi állotnásától, honnan az ott kellő számban levő kényelmes bérkocsikon és kellemea^iíton, másfél óra alatt jut­hatni Balatán-Füredre. Vasúti saison-jegyek 33Va2/iY kedvezménynyel, mindennap Budapestről B.-FüJredre és vissza 3 napra -érvényes jegyek féláron kaphatók. A fürdjő-intézet rendelő-főorvosa dr. Huray; urad. orvos: dr. Gemál. — Lakásmegrendelések, (melyre előleg küldendő) a Klotild-Erzsébet udvarban és a Grand-Hotelben, a fürdőiutézet igazgatóságához intézendők B.-Füredre. — Lakások junius 15-ig és augusztus 20-tól 300/„-al olcsóbbak. — A b.-füredi ásványvíz főraktára Budapesten Édeskuty L., m. kir. udv. és szerb kir. udv. ásványviz-szál- litónál; és kapható még Székesfehérvárott Birkmayer és Veszprémben Müller füszerkereskedósében. A fürdőigazgatóság. Öltönyökhez való szövetek. A magas klérus részére peruvia és dosking. cs. és kir. hivat alnok-egj-enruhákhoz előírás szerint szö­vetek, úgyszintén veteránok, tűzoltók s tornászok részére, livrékhez. billiard és játékasztalokhoz posz­tók, vadászkabátokhoz loden, vízmentes is, mosó- szövetek. utaző-plaidek 4r^l4 írtig stb Aki olcsó, tisztességes, tartós, tiszta gyapjú pöVztóárukat és nem olcsó rongyokat akar vásárolni, melyek min­den oldalról ajánltatuak és alig évik meg a szabó­diját, az forduljon ST1KAR0FSKY JÁNOSHOZ Briinnben legnagyobb posztóraktár Ausztria-Magyarországon, Fél millió frt értékű állandó raktáram s világ­üzletemnél magától értetődik, hogy sok maradék van, minden okosan gondolkozó embernek be kell ■ átnia. hogy ily kis maradék és coupunokból min­tát küldeni nem lehet, miután néhány száz minta­megrendelés után semmi sem maradna és igy merő szédelgés, ha posztóczégek mindennek daczára, maradék- és coupon-mintákat hirdetnek és ily ese­tekben a minták egész darabokból és nem mara­dékokból van levágva; az ily eljárás szándékai világosak. Maradékok, melyek meg nem felelnek, becseréltetnek, vagy a pénz visszaküldetik. A szin, hosszúság, ár a maradékok megrendelésénél meg­jelölendő. Szétküldés utánvét mellett 10 írton felül bérmentve. Levelezés német, magyar, cseh, lengyel, olasz és franczia nyelven. 0 1344/91 tk. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. tszék, mint tkvi hatóság1 közhírré teszi, hogy Molnár József né Kaki Zsuzsanna végrehajta­tnak Kaki István végrehajtást szen­vedő elleni ügyében 220 frt s jár. iránti követelés behajtása végett a veszprémi kir. tszék területén Rátót községben levő s a rátóti 424 sz. tjkv­ben végrehajtást szenvedő Kaki István tulajdonául bekeb!ezett 8. hsz. a. fog­lalt 7. sz. ház 400 frt, íz ugyanott 2 sor 9. hsz. a. foglalt belteleki kert 169 frt megállapított kikiáltási áron 1891. évi május hó 23-án déletőlt 9 óra­kor Rátóton, a község házánál nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. A venni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár tizedrészének megfelelő összeget bánatpénzül a kiküldött kezé­hez letenni. A vevő köteles a vételár első l/3 részét 2 hó, második 7$ részét 4 hó, harmadik 7s részét 6 hónap alatt az árverés jogerőre emelkedésétől szá­mitva és a bánatpénzt az utolsó rész­letbe beszámítva a vétel napjától járó 6% kamatokkal együtt lefizetni. Az egyidejűleg megállapított árve­rési feltételek a hiv. órák alatt ezen kir. tszéknél, úgy Rátót község elöl­járóságánál is megtekinthetők. Az árverési kérvényben felszámított költségek 8 frt 10 krban állapíttat­nak meg. Veszprémi kir. tszék mint tkvi ható­ság 1891. febr. 21-én. Mezriczky, kir. töryszéki biró. 4 I 4» Haszonbérlet. A Séd folyón a papkeszl-i határban levő két szomszédos 3—3 kerekű malom bérbe adandd. Az egyik f. é. május l-én, a másik f. é. október l-én átvehető, de a 2 malom csak együtt, egy szerződésre adatik ki. A két malom kivételénél 1500 frt biztosíték kívántatik. Bővebb felvilágosítást ad Magasházy Gyula gazdatiszt, Sári pusztán, posta Papkeszi, (Veszp rémmegy e.) 2812/1891 tk. A veszprémi kir. törvszék mint tk hatóság köztudomásra hozza, miszerii dr. Csete Antalnak 114 frt 79 kr. tők Vio/% bekeblezési illeték és 8 frt I kr. előbbi árverés kérvényi és 3 f jelen árverés kérelmi költsége, úgy í előbbi végrehajtató Stransz Perem csicsói lakosnak 300 frt tőke, enni hátralékos kamatai, mégis 13 frt ( kr. és 90 frt 30 kr. költségei kielég tóse végett özv. Lóhn Jánosné May Teréziának a vászolyi 245. sz. tjkvbt f 1. sor 763. hsz. sz. a. fölvett pii ezés szőllőből és rétből 256 frt bee értékű jutaléka, és f 2. sor 764. hs sz, a. fölvett az öreghegyen levő pi: ezés szőllőből 539 frt becsértékü jut léka 1891. évi május 21-ik napján d. e. órakor Vászolyon a község házánál a körülmények!} képest becsáron alul is el fog adati A kikiáltási ár a becsár leend. Az árverelni szándékozók köteles^ a becsárnak 10Yo-át készpénzben va; ovadékképeseknek nyilvánított érté papírban bánatpénzképpen a kikiildc kezéhez előre letenni. Az árverésre kitűzött egyszeri hatÉ időben, az árverés alá bocsátott b; toktestek becsáron alul is elfogni adatni azzal, hogy az árverés napjai számított 15 napig a megfelelő báni pénznek itt a tszéknéli letétele mi lett ujabbi ígéretek elfognak foga tatni, mely esetben az 1881. 60. t.- 187. §-a nyerend alkalmazást. A vevő a vételárt a vétel napja járó 6% kamatával 3 egyenlő részi ben és pedig az első részletet 2 hó második részletet 4 hó, a harmat részletet a bánatpénznek betudása 6 hónap alatt a veszprémi kir. Isit hez czimzendk szabályszerű letéti F vény bemutatása mellett tartozik t. zetni. Egyidejűleg felem litte tik, hogy ezen hirdetménynyel kibocsátott ár rési feltételek a hiv. órák alatt a ti hatóságnál úgy Vászoly község elől róságánál is megtekinthetők. Veszprémi kir. tszék mint tkvi ha ság 189.1. ápril 4-én. Vargha kir. tszéki 1 11 pétiéi fTJixd-ő :rx3-egfn.3ritáisa, 11 Alólirott tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint ez évben is május hó 3-án a péthi fürdőt Főtörekvésem oda irányuland, hogy ezután is jő, pontos és jutányos árakon való kiszolgálásom által n. é. vendégeim teljes megelégedését kiérdeméljeirf. Miért is számos látogatásért esedezve, vagyok kiváló tisz­ai tel ettel Schwartz Károly, fürdő-bérlő. Köppölöztetni lehet, a fürdőorvos felügyelete alatt, május 15-tól az ivad végéig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom