Veszprémi Független Hirlap, 1891 (11. évfolyam, 1-55. szám)

1891-04-25 / 20. szám

Veszprém, 1891. oq frt 93 kr.; cselekvő hátralék SSV ir, Tagyon-állag 42.228 frt Qiii ]jr. __ Ezt terheli az év végével 52 í; or kr. előre fizetett pótadó. 1 n jegyzői nyugdij-alap: bevétel 10.555 71 kr - kiadás 42 frt; maradvány 10.513 frt 71 kr' vagyon-állag 10 523 frt /4 kr. 1 9 Ipariskolai alap: bevétel 1918 frt 86 , V kiadás 350 frt; maradvány 1568 frt m’ ’kr.1 vagyon-állag 1.568 frt 86 kr. 10 Kolera-árva-alap: bevétel 89 frt 81 kr.: maradvány 89 frt 81 kr. ; vagyon-állag 89 frt 81 kr. 11. Zálogárverési maradvány: bevétel 254 frt 73 kr. ; kiadás 6 frt 44 kr.; maradvány 248 frt 29 kr.; vagyon-állag 248 frt 29 kr. 12. Állattenyésztési alap: bevétel 70 frt 34 kr.: maradvány 70 frt 34 kr.; vagyon­állag 70 frt 34 kr. 13. Siket-némák nevelési-alapja: bevétel 236 frt 71 kr.; maradvány 236 frt 71 kr.; vagyon-állag 236 frt 71 kr. 14. Községi állategészségügyi-alap : bevé­tel 532 frt 15 kr.; kiadás 2 frt 50 kr.; ma­radvány 529 frt 65 kr.; vagyon-állag 529 frt 65 kr. 15. Veszprém városi tüzkárosultak alapja ; bevétel 1264 frt 75 kr ; maradvány 1264 frt 75 kr.; vagyon-állag 1264 frt 75 kr. 16. Nemesi felkelési (most nevelési) alap: bevétel 70.281 frt 61 kr. ; kiadas 6929 frt 80 kr.; maradvány 63.351 frt 81 kr.; cse­lekvő hátralék 4567 frt 26 kr.; vagyon-állag 67.919 frt. 07 kr. 17. Tallián Pálné alapja: bevétel 109 400 frt 03 kr.; kiadás 6898 frt 50 kr.; marad­vány 102.501 frt 53 kr.; vagyon-állag 102.501 frt 53 kr. 18. Árva- és ösztöndij-alay : bevétel 18.303 frt 83 kr.; kiadás 504 frt 10 kr.; maradvány 17.799 frt 73 kr.; cselekvő hátralék 986 frt 62 kr.; vagyon-állag 18.785 frt 35 kr. 19. Nevelési-alap : 9778 frt 36 kr.; kiadás 391 frt 78 kr.; maradvány 9386 frt 58 kr.; cselekvő hátralék 503 frt 69 kr.; vagyon- állag 9890 frt 27 kr. — A maradvány-ösz- äzegben van 27 darab arany 5 frt 45 krral utszÄQiifcva. 20. Marich-alap: bevétel 2179 frt 20 kr.; kiadás 74 frt 76 kr.; maradvány 2104 frt 44 kr.; cselekvő hátralék 515 frt 62 kr.; vagyon-állag 2620 frt 06 kr. 21. Dr. Láncz-alap : bevétel 2084 frt; ki­adás 84 frt; maradvány 2000 frt; vagyon- állag 2000 frt. Főösszege zés; összes bevétel 545 977 frt 38 kr.; összes hiadás 248.240 frt 90 kr.; összes maradvány 297.736 frt 48 kr.; i cselekvő hátralék összesen 66.910 írt 35 kr.; a vagyon-állag összesen 364.646 frt 83 krajczár. Veszprém, 1891. április hó 16-án. Günther Adolf, m. főszámvevő. A herendi porczellángyár. > — Eredeti .tudósítás. — Iskolás gyermekek földrajzában is világhírűnek van nevezve a herendi porczellángyár. Sok nagy vagyon pusz­tult el áldozatkész úttörők kezén, mig kivivta e nevet, tömérdek válság ve­szélyeztette éveken keresztül nemzeti iparunk e kimagasló várát, melyet utóbb is csak a hazafiság villámhárí­tója mentett meg a végveszedelemtől. A részvényesek, akik között erősen érdekelt az állam is, sokáig rossz hi- szemben éltek. Az intézmény élére ide­gen ajkú s szivverésü embereket állí­tottak, akiknek természetesen előbbre való volt a saját érdekük, mint a ma­gyar hazai ipar fejlesztése. Végre hazafias érzelmű magyar szak­embert kapott a gyár Ö r 1 e y János igazgató személyében, aki úgy szak­értelménél, mint előkelő modoránál fogva mindenek szeretetét kinyerte s újabban is dicsőséget szerzett a he­rendi porczellángyárnak, a Maria Vale­ria királyleány asztaledényei készleté­nek előállításával. Bár maga e produktum, mely tö­mérdek próbaedénybe került, nem kü­lönben a versenypiaczra, kiállításra készült műremekek igen nagy össze­get emésztettek fel — hazafias öröm­mel lehet konstatálnunk, hogy a he­rendi porczellángyár-részvénytársaság a közelmúltban tartott közgyűlésen többlettel zárta le múlt esztendei haszonmérlegét. A herendi gyár újabb berendezésén évek óta Baross kereskedelmi mi­niszter fáradozik, akinek kétségtelenül ez ügyben első szerencsés ténykedése az volt. hogy ö r 1 e y Jánost állította az intézet élére. Ez a hazafias ember, indulva a külföld eklatáns példáin, szükségesnek találta, hogy a herendi porczellángyár eddigi hatáskörét lépje at és munkakörét bővítse ki a modern és keresett kőedények gyártásával. El­meletét azonnal praktikus tervekkel támogatta, melyek eredményeként ma már nagy munkaerővel folyik az épít­kezés a herendi gyártelepen. telepnek ily értelemben való ki­bővítése közel félszázezer forintjába 'érül a részvénytársaságnak, de a be­vetendő tőke előre láthatólag busá­san behozza majd a kamatait. z épitkezés Ö r 1 e y igazgató és a P 1 e t á n veszprémi jóhirü épitő­Yeszprémi Független Hírlap, Szombat, ápr. 25. mester vezetése alatt folyik s már jól előre haladt állapotban van. A gyár­telep tág udvarán lesz a gépház, mely­ben a 20 lóerőre berendezett hajtógép fog helyet foglalni. Az eddigi gyártelep is óriási meta- morphosison megy keresztül, amennyi­ben a régi kemenczéket újakkal cse­rélik fel, egy hosszú folyosót pedig az idomító, eszterga-műhely részére ren­deznek be. Az igazgatóságnak volt gondja arra, hogy a lázas épitkezés ne zavarja meg a porczellángyár munkakörét, Mig egy­felől a kőművesek dolgoznak a kőedény- gyáron, más helyiségekben 90 derék, szorgalmas munkás dolgozik különféle porczellán műremekeken. Most készül egy díszes porczellán- kosár Bethlen gróf földmivelésügyi miniszter magán rendeletére, egy impo­záns karos gyertyatartó és több apró­ság s nagyobb tárgy a temesvári, nem­különben a május 15-én Budapesten megnyiló agyag-ipar kiállításra, ahol bizonyára feltűnést fognak kelteni. A verseny- és kiállítási piaczoíon készülő tárgyakon kívül egy 6000 frtos, egészen egyszerű asztaledény-készlet készül a király gödöllői nyárilak be­rendezéséhez, s a veszprémi megyés püspök ug}7aucsak a napokban tett egy nagyobb szabású megrendelést, melye­ket a veszprémi dilettáns edényfestők kiégetésre szánt apróságai tetőznek be, mely munkát az előzékeny igaz­gató, hogy előmozdítsa a magyar házi ipar ez ágának fejlesztését, szívességből eszközölteti. — h. ÚJDONSÁGOK. — Hornig püspök bérmautja. Báró Hornig Károly m. püspökünk Bpesten bérmálni fog, Pünkösd táján pedig Somogyvármegyében fogja a bérmálás szentségében hiveit részesíteni ; és pe­dig május 17-én Kilitiben, május 18-án Ságvárott, 19-én Zamárdon, 20-án Szó- Iádon, 21-én Andocson, 24-én Török- Koppányban és május 25-én Tabon. — Apátválaszlás. A pannonhalmi szt-Benedek-rend tagjai e hó 16-án Roszmanith Rikárdot jelölték ki a főmonostorhoz kebelezett zalavári apátság apátjává A beküldött 148 sza­vazat közül 127 Roszraanithra esett, akit aztán Vaszary Kolos főapát, jogá­val élve, nyomban ki is nevzett apáttá. A kinevezést jóváhagyás végett ő fel­sége elé fogják terjeszteni. Az uj zala­vári apát életrajzi adataiból közöljük a következőket: Roszmanith Richard született 1829. okt 18-án Esztergom­ban, a rendbe lépett 1845. szept. 15-én, áldozópappá lett 1852. okt. 20-án. Jelenleg a pannonhalmi főmonstor perjele, a főapátsági javak közjDonti kormányzója, a pannonhalmi országos levéltár őre és olvasója, szentszéki ta­nácsos, a rend pénztárosa, a szent Viu- czéről nevezett irgalmas nőnék győr- szentmártoni társházának igazgatója. Győrvármegye bizottsági tagja. A tanári pályán 16, hitszónoki pályán 2, tudo­mányos működésében 1, gazdasági pá­lyán 2, jelen hivatalában 18 évet töltött. — A „Hableány-forrás“-nál, a balaton­csopaki uj savanyukutnál majdnem vég­zetes szerencsétlenség történt múlt szer­dán este. A havmadfél őlnyi mély kút­nak szűrési kovakőrétegeinek tisztítása végett egy csigakötélen leeresztették a munkások Havranek csopaki la­kost, de alig szállt alá egy ölnyire, a szénsavas gáz elkábitotta, de volt még annyi ereje, hogy kiálthatott, misze­rint fölhúzzák. Némi vártatra önként vállalkozott egy Gfyörey nevíi erőstermetii ember arra, hogy le­bocsátkozik a kútba. „Szeretné — úgymond — látni odalent azt a szuszt, ami neki adalent ártson !“ — Elővigyázatból odakötözték a csiga­kötélhez s leeresztették. Alig ért a fenékre, hol a források gáza sistergett- zugott: segélyért kiáltott. Mire rögtön fel­húzták, halotthalvány volts erőtlen esett a kút mellé. Egy pillanatnyi késedelme- zés halálát okozta volna vakmerőségének. Á forrástulajdonosok, természetesen, azonnal betiltották a további munkát s csak másnap, a kút teljes kiszellő­zése után végeztették be azt. A forrás megnyitása, népünnepélylyel egybe­kötve, vasárnap, május 10-én d. u. 3 órakor lesz, melyre a veszprémi s vidékbeli közönség falragaszokkal fog meghivatni. — A veszprémmegyei kuíturbál, a D. K. E. javára, május 2-án igen fényesnek Ígérkezik. Mondhatui, a me­gye össszes notabilitásai megjelennek azon. Meghívók és jegyek iránt K o 1- ler Sándor pénztáros és Bibó Dénes jegyzőhöz fordulhatni. — A Balaton uj világa. A Balaton habjait ezidén tudvalevőleg már 4 gőzös fogja szeldelni. Ezek ketteje most épült fel s ünnepélyes felavattatásuk Péter-Pálkor, vagyis június 28 vagy 29-én fog végbemenni. A két hajó a „Baross“ és „Helka“ nevet fogja kapni. Ez alkalomból a B. T. G. R. T. érde­mes igazgatója Szarvasy Sándor ünnepélyelőkészitő értekezletet hivott össze Bfüredre, ápril 18-ára. Az érte­kezlet, melyen Veszprémmegye alis­pánja képviseletében dr. Purgly Sín- dor t. főjegyző-, Zalamegye alispánja s a pannonhalmi főapát ur képvisele­tében ft. Kovács Ábel fürdöigazgató, Somogymegye alispánja képviseletében gróf Jankovics László főszolgabiró jelentek meg. Szarvasy Sándor ur üdvözölvén a megjelenteket, előadta az értekezlet tárgyát, ennek elnökéül ft, Kovács Ábel, jegyzőjéül dr. V a d- nay Béla választatott meg. Szarvasy ur előterjesztvén, hogv az ünnepélyre ő exclja Baross kér. miniszter ur is kilátásba helyezte eljövetelét s hogy a déli vaspályatársaság e napra egy Bpest-Siófokra s vissza közlekedendő díjtalan különvonatot bocsát a rende­zőség rendelkezésére, jelzé, hogy a 3 érdekelt vármegye ez ünnepre ünnepé­lyesen meghivassék. Jelezte egyúttal, hogy ő mtsga, a pannonhalmi főapát, mint kegyur s házigazda az ünnepély alkalmából Bfüredcn diszebédet adand. E kijelentés után az értekezlet rendező­bizottsággá alakult, kiegészité magát Veszprémmegye részéről gróf Ester­házy Ferencz-, Zalamegye részéről Hertelendy Ferencz s Somogy­megye részéről Gáli Gyula urakkal s a következő határozatokat hozta : 1) hogy az ünnepély, tekintettel a két egymásután jövő ünnepnapra f. évi juoiushó 28-án vagy 29-én fog meg­tartatni. 2) a kereskedelmi miniszter a 3 érdekelt vármegye és a B. G. R. T. küldötteinek lehetőleg a pannonhalmi főapát vezetése alatt alakult együttes deputácziója által kérendő fel az ünne­pélyen leendő megjelenésre; mely kül­döttségek tagjainak kiküldése iránt az illető vármegyék alispánjai, a májusi törvényhatósági közgyűlés előtt, jelen jkv áttétele mellett megkeresendők. 3) Ugyancsak megkeresendők, illetve a jelenlevő képviselők utján is felkéren­dők az illető vármegyék alispánjai, hogy az ünnepélyen leendő képviselte- tés végett a törvényhatósági bizottság­ból egy — lehetőleg az illető megye főispánja által 'vezetendő — 12 tagn ünnepi bizottságot nevezett közgyűlésen választassanak, illetve kiküldjenek. 4) Az illető vármegyék alispánjainak, vala­mint a még meghívandó magas sze­mélyeknek és a sajtó képviselőinek, az ünnepélyre külön meghívók utján való meghívása a rendezőbizottság későbbi és külön feladatát képezendi. — A külön meghívóval meghívandók számának megállapítása iránt a rendező bizotttság a vendégszerető főapát urnái fog fudako/ódni. Az értekezlet a leg­közelebbi ülés napjául május hó 10-ik napjának d. e. 10 óráját tűzte ki. — Dr. Vadnay Béla sk. jkvvezető. — „Divatos világ“ czim alatt meg­jelenő Lötetére bocsátott ki meg­rendelési ivet Kompolthy Gusz­táv, felelős szerkesztőnk bátyja, ki ifjabb éveibeni szorgalmas munkása volt szépirodalmunknak és sok novellát, tár- czát irt az erdélyi lapokba. A kötetre mely junius 15-én jelen meg s ára 1 frt fűzve, e napig előfizethetni szer­zőnél s ajánljuk a közönség figyel­mébe. — Az egyházmegyei r. k. papság névtára, a Schematizmu3 megjelent egy vaskos kötetben, a „Petofi*-inté- zet nyomásában. Már szét is küldetett, — A rípáriák jövője érdemében, válaszul Roboz Zoltán ily czimü czik- kére, avatott szakértőtől jeles czikket közlünk jövő hírlapunkban, melyre eleve felhívjuk az érdekeltek figyelmét! — A folytonos esőzések s zord idő mélfó aggodalomba ejti a gazdákat. A czirázás elkésett s a hirtelen jött meleg bízvást elégeti majdan a gyönge kalá­szokat. A legrosszabb aratástól tart­hatunk. — Esküvő. Hoffelder Sándor no. kir. honvéd főhadnagy — mint értesülünk — május 11-én vezeti ol­tárhoz Pitying Mariska kisasszonyt Pápa-Kovácsiban. — Mágnás cselekedet. Gróf Esz- terházy Ferencz a devecseri izr. templom és iskola újra felépítéséhez 23,500 fali téglát, 250 járdatéglát, 10,700 cserépzsindelyt és 78 homorú zsindelyt ajándékozott. — Sztrájkoló halászbérlők. A Bala- tonpartról Írják nekünk, hogy a halá­szat-bérlők felkérték a birtokos urakat, hogy a balatoni halásztársulat mielébb gyűlést tartson, mert a társulat által kiadott üzemterv mellett nem képesek a halászatot folytatni. —- A veszprémi gergely-napi orszá­gos vásár május hó 4-én, a káptalani városrészben tartatik meg. — A Balatonpart szólösitése. A főldmivelési minisztériumtól Széchenyi Imre gróf ba laton vidéki telepítési kor­mánybiztosnak következő felhívását kaptuk: Az alulírott kormánybiztosnak, a balatonmeiléki homokterületek bete­lepítéséhez, a jövő 1892. év tavaszán, előreláthatólag nagyobb mennyiségű gyökeres, esetleg sima szőlőveszőkre leend szüksége, a következő európai szőlőfajokból: a) Vörösbort termő fa­jokból: Nagyburgundi, Blaufränkis, Nemes-Kadarka, Oportó és Szent-Lö- rincz; b) Fehérbort termő fajokból: Kövidinka, Olasz-Riszling, Zöld-Sylváni, Piros-Velteiini, Semillon és Sauvignon szőllőveszőkre. Felhívom a t. czimet, szíveskedjék velem lehetőleg mielőbb közölni, hogy az imént felsorolt fajok­ból, a fajtisztaság szavatolása mellett, mennyi gyökeres és mennyi sima vesz szót es minő ár mellett (a termelési heljhez legközelebb eső vasúti állo­mástól és a csomagolás költségével együtt értve) volna hajlandó rendel­kezésemre bocsátani. ? — Ajánlatok a kormánybiztoshoz, Somogyvárra czim- zendők. — Nagy idők tanúi. Az országos honródegyesület nagy munkával és sok utánjárással összeállította ama régi hon­védek névjegyzékét, akik állami segedelemre és nyugdíjra számot tarthatnak. E jegyzék rovataiban meg van jelölve az illetők egy­kori rangja s mai lakóhelye, foglalkozása, életkora, anyagi helyzete s az a körülmény, hogy a szabadságharca honvédéi közül most még 29,930 külön­böző katonai rangú ember él. Veszprém megyében 879 él még a nagy idők tanúi közül. — Balatonfüreden, a Balatonkultusz metropolisának űnnepies ivad-megnyi­tása, mint azt mai hirdetésünk jelzi — május 1 7-cn lesz. A pompás fürdő már most is oly üde arczot mutat, tavaszi munkálatai oly előhaladottak, hogy a meleg napok beálltával szezon­ját bizvást elébb is megkezdheti. La­kások iránt, miután ezek iránt már nagy a kérdezősködés, jó lesz mielőbb a fürdőigazgatósági irodához fordulni. — Balaton-Almádi erre az ivadra Pató Pál ur módjára készül. Rozzant fürdőháza jótékony n) ári orkánt vár, mely szétfujja; vendéglőjére pedig még nem vállalkozott bérlő ezideig sem. Szomorú programra ez. Still sein -- und weiter dienen ......... — A házbérek napja tegnap volt; de rettentő silány örömöt hozott a háztulajdonosokra. Több mint száz bér­lakó nem tudta negyedbérét fizetni s lett dolga úgy a rendőrkapitánynak mint a fiskálisoknak. — A főispántéren csinos virágkö- röndök létesittettek. A Plosszer-sétány keleti oldalán, a vámosi ut mellett pe­dig terjedelmes uj park rendszeresittetett. — A meghökölt menazsériás. Mon­tenegro Ede állatsereglet - tulajdonos, ki jelenleg Székesfehérváron mutogatja világhírű állatgyüjteméuyét, hozzánk is el akart látogatni, de midőn meg­tudta, hogy 1-ször helypénzt, 2-szor bélyegillecéket, 3-szor a szegényalapra naponta egy forintot, 4-szer egy nagyobb ösz- szeget kincstári adóban kell fizetni, úgy elfutott, hogy nyomát sem látták többé. — Drága tűzifa. A tűzifa váro­sunkban a faraktárakban teljesen el­fogyott. Most már a rátóthi targonczás kocsik egy-két hasáb fáért 3—4 frtot kérnek. — Török zarándok. Emire effendi török dervis Budára zarándokolt G ü 1- baba sirjához. Városunkba is beláto­gatott, megtekintvén a tűztornyot, a régi török világ maradványát. — A siófoki részvénytársaság va­sárnap alakult meg Budapesten. A veszprémi káptalan az alapítók kérel­mére nem 20 évre, hanem 50 évre adta meg a fürdőjog bérletet, de az eddiginél sokkal magasabb ár­ban. A társaság azt a czélt tűzte maga elé, hogy Siófokon az európai tengeri fürdők mintájára gyógyfürdőt létesit. A részvényesek nevei, valamint a közgyűlés iránt tanúsított élénk rész­vét valószínűvé teszi, hogy a társaság czélját el is éri és a magyar tenger partján rövid idő alatt nagy és diszes fürdőtelep létesül. A társaság alaptő­kéje 500.000 frt, mely 5000 drb névre szóló részvényből áll. Az alakuló gyű­lésen a részvényesek között ott voltak : id. és iíj. Batthyány Géza grófok, Burchard Konrád főrendi házi tag, Fenyvessy Ferencz, Kämmerer Ernő és László Mihály orsz. képviselők, Wlasits Gyula, dr. Ángyán Béla és dr. Diescher Ferencz egyet, tanárok, Beck Dénes igazgató. Feledi Tivadar festő­művész, Veisz Dávid déli vasúti fel­ügyelő, Than László számvevőségi ta­nácsos és számos baLPonvidéki föld- birtokos. Burchard Konrád elnök meg­nyitván a gyűlést, a jegyzőkönyv vezetésével dr. Wittmann Mór jogta­nácsost bízta meg, és bejelentette, hogy a déli vasút a létesítendő telep­nek úgy a személj', mint a teherfor­galom tekintetében számos kedvez­ményt biztosított. A társaság erre megalakult és igazgatókká megválasz­tattak : Batthyány Géza gróf, Burchard Konrád, Fenyvessy Ferencz, Fus Tiva­dar, Glatz Henrik, Hukisch Lajos, dr. Holler Gyula, Lévy Károly, Sonneberg Imre, Weisz D. és Weissenbacher Endre. A felügyelő bizottság tagjai lettek: Feledi Tivadar, Preisz Gusztáv, Than László, Reé Jenő és Wagner Ármin. A gyűlés után az igazgatóság megalakult s elnöknek Battyány Géza grófot, aleluöknek Burchard Konrádot választotta meg, ki egyúttal három évi tiszteletdijáról lemondott. — Nyílt köszönet. Szabó Imre országgyűlési képviselő ur a saját va­dászterületén folyó hó 20-án egy orv­vadász által lelőtt bárom éves szarvast ajándékozott a balatonfüredi szeretet- báznak, mely nagybecsű adományért a nyilvánosság előtt is leghálásabb kö­l szünetét fejezi ki az intézet részéről: | K a n o v i c s György igazgató. ! — Színi-engedélyt városunkban a székesfehérvári színtársulat kapott ha­tóságunktól. A színtársulat a füredi évad végével látogat be városunkba s nagyon valószínű, hogy az előadások arénában fognak tartatni.-- Gyermek kezében a revolver. Halálos szerencsétlenséget idézett elő a múlt hétfőn egy helybeli iparos inas. Valahogy szert, tett Homoki Imre bor­bély tanoncz egy revolverre, vett két töltényt, megtöltötte s tanoncztársának mutogatta a műhelyben, tréfásan fe­nyegetőzve: „Nem félsz? Meglőlek!“ A tanonczpajtás Szente Laczi erre visszaszólt: „Ne bolondoz, mert el­talál sülni !“ Alig mondotta ki e sza­vakat, egy durranás és Szente Laczi összeesett. A golyó lágyékába furodott. Dr. Rosenberg odahivattatván, azonnal gondos ápolásba vette a kis fiút, de minden segítség hasztalan volt. Tegnap kinszenvedett. Homoki Imre átadatott a kir. ügyészségnek. Gyilkosság Siófokon. — Saját tudósítónktól. — Siófoki legények vére tapad két hajósmun­kás kezéhez. Egy tervszerüleg előkészített verekedésnek lett a következménye az a véres eset, mely­nek részleteiről a következő tudósitást vet­tük. Pamagya Gábor b.-füredi és Sümegi József újpesti hajósmunkások, akik a most épülő hajók munkálatainál dolgoztak Siófo­kon, e hó 20-án este S a f n y á r siófoki csap­székében mulattak. Kivülök ott mulatott még három siófoki legény is, akiknek sehogysem volt Ínyükre, hogy velük egy helyiségben mulatnak a ha­jósmunkások, de a korcsmahelyiségben tar­tózkodtak minden vélemény nyilvánítástól, hanem ehelyett özszebeszéltek, hogy az ut- czán lesik meg a munkásokat és elverik rajtuk a nemtetszési nyilatkozatot. Az utczán nem sokáig kellett várakozniok, mert Pamagya Gábor hazafelé tartott. Alig haladt egy rövid utat, a három legény előrohant és agyabugyálni kezdték Pamagyát, aki a veszedelmes helyzetben jónak látta a segélykiáltást, mire Sümegi József társa, kezeben éles pengéjű hajós késsel, segítsé­gére sietett és első ténykedése az volt, hogy szíven szúrta Huszár Jánost, aki leg­először akadt a kezeügyébe. Huszár azon­nal holtan maradt a helyszínén, míg társai szintén véresen elmenekültek. Sümegi a mesterségéhez való flegmával hazament, míg Pamagya kedveséhez ment vizitbe. A csendőrség még az éj folyamán értesült az esetről s megindította a nyomozást. Pál fi és Stumpf csendőrök még az éj alatt le­tartóztatták a tetteseket s őket másnap át- kisérték az enyingi járásbirós .ghoz. Az áldozat temetése, a megejtett hulla bonczolása után, nagy részvét mellett történt ! meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom