Veszprémi Független Hirlap, 1890 (10. évfolyam, 1-54. szám)

1890-02-08 / 6. szám

Veszprém, 1890. Veszprémi Független Hírlap Szombat, február 8. kül konstatálható ez: és hogy nincs benne ép lélek, ennek bebizonyítására elmondom vádlónak egy két cselekedetét, melyek a következők: Vádló urnák egy-két dolgát is megemlí­tem. üt egy előkelő nri eipber a porból emelte fel, fölneveltette és gyógykezelteíte. Mikor ez az úri ember meghalt, a fővárosi és vidéki sajtó egész czikk sorozatokban siránkozott ravatalánál, mig vádló, egy hide­gen tartott rövid hírben emlékezett meg róla. Midőn pedig a barát-szerzetből kilé­pett, vagy kiléptették egy másik úri ember pénzét és ruháját osztotta meg vele, bese­gítette a városhoz, most éppen azt piszkolja és rágalmazza. Ep lélek nem képes ilyesmire. 1889-ben Vasmegye gazdasági egyesülete mozgalmat indított meg az iránt, hogy a mezőgazdaság, állattenyésztés, ipar, illetve gépipar, kereskedelem és a forgalom eme­lésére, elősegítésére egy nagyobb szabású kiállítás rendeztessék Szombathelyen. A szép eszme keresztülvitelére egy bizottság ala­kult, és az meg is kezdte működését. — Megindult egy másik mozgalom is itt Szoin- bethelyen, hogy a kiállítás erkölcsi és anyagi sikerének előmozdítására törekedjék, azt elő­segítse, biztosítsa hozzájárulásával. A vas­megyei iróemberek ugyan is elhatározták, hogy a saját ügyeiket is szem előtt tartva a kiállítás- tartania alatt egy dunántúli hir- lapiró-congresszust rendeznek és arra meg­hívják az összes dunántúli iróembereket részvételre. Ez meg is történt. A congressu- son való részvételre jelentkeztek az összes dunántúli iiók, szerkesztők. Ez elvitázhatlan anyagi előnyére, erkölcsi hasznára lett volna a kiállításnak. Az eszmét az országos sajtó is méltatta, pártfogásába véve a kiállítást, a congressust. Hogyan méltatta, fogadta azt a vádló P Az ügy érkekében állónak tartotta a nyilvános­ság előtt meghurczolni a congi'esszus ügyét. Újságjában kijelentette, hogy ö semmifelé dunántfili individiutnnépséggel nem parulázik, egy födél alatt nem gyiilésezik, — azt méltóságán alulinak tartja. A vádlónak ezen, igaz nevén nem nevezhető eljárása mélyen sértette a dunántúli hírlapirodalmat, annak tisztességét, de különösen a szombathelyi kezdeményezőket. Sértette ez magát a ren­dezendő kiállítást is, mert annak megkáro­sítása is czélja volt vádlónak. Ezen tettével számtalanokat elriasztott, elidegenített volna a kiállítástól a congresszustól, — ha ugyan újságját olvasnák mások, mint a veszprémi diurnisták : azok is a tisztelet példányt. Hanem a vádlóban még is csak meg volt a rosszakarat, bármiként értelmezzük, vesszük a. dolgot; mert akkor, midőn egy nemesügy előmozdításához kellett volna jóakarólag járul­nia, a helyett annak határozott megrontását tűzte ki czéljául. Én vádló azon hírlapi támadására, hogy a betegséget színleltem, megadtam válaszomat. Igaz, erős kifejezéseket használtam abban, de ezen kifejezések nem képezhetnek sem rágalmazást, sem pedig becsületsértést. Mert azokat a kifejezéseket csak föl tételesen használtam ; mit közleményem világosan bizo­nyít, hogy csak azon esetben illettem vádlót azon czimekkel, ha betegségem színlelését be nem képes bizonyítani! Itt szóllitom fel vádlót: .a teli. törvényszék, a tek. esküdt urak előtt, hogy hát bizonyítsa be állítását! Ha erre képes: tudom mi a kötelességem: akkor én magam fogom kérni elitéltetésemet! Mellettem Veszprém vármegye legelőkelőbb öt orvosa bizonyít és Veszprém városa ; mig vádló mellett senki! Tessék vádlónak először bizonyítani és azután fárasztani a tek. törvényszéket, a m. t. esküdt urakat, — t. i. ha már bizonyítékokkal rendelkezik. Inkriminált közleményemet pedig ne forgassa ki formájából, hanem hagyja úgy, a mint van, hogy a tisztelt esküdt urak hadd lás­sák és győződhessenek meg, miszerint vádló olyas valamit keres rajtam, a mit még tulaj­donképen el sem vesztett. Ha a vádló nyilatkozatom feltételes kife­jezéseiben rágalmazást és becsületsértést lát, — el várható tőle az is, hogy holnap az Ur Isten ellen indít port rágalmazás és becsületsértés czimén, mert az neki a tiz parancsolatban azt bátorkodik mondani, bogy ne gyilkoljon, ne lopjon, ne csaljon, hanem legyen becsületes ember! — A vád­ló tehát minden alapot nélkülöző vádjával ne akarja minden áron kierőszakolni elitjél- tetésemet! ne siessen egy kötött kezű embert eltángálni, tudván, hogy az kellőleg védel­mezni magát képtelen ! Mert gonosz dolog az ilyen és gyanús! — Ne akarja „saját külön személyét“ érdeklő reklámjához a m. t. eküdt urakat felhasználni ; és ne iparkod­jék annyira a népszerűségre az én megkáro­sításommal mert úgy sem lesz vádlóból soha veszprémi képviselő, — Rátóton talán lehet ! Nagyon t. esküdt urak ! Vádló kézzel-láb- bal töri-marja magát, hogy „elítéltessem.“ Ide állít engem önök és a tek. kir, törvény­szék elé, mint a világ leggonoszabb embe­rét, De tulajdonképen miért ? Azért, mert egy alkalommal, midőn újságjában azt irta rólam, hogy én kétes existentia, hogy én revolver-zsurnalista vagyok, minden ok nél­kül, rosszakaratból felhívtam, hogy a közönség előtt bizonyítsa be állítását, ezzel erkölcsi reputácziómnak tartoztam! — Vádló máig sem képes bizonyítani semmit! De tovább sértegetett, lépten-nyomon üldözött hírlapi támadásaival, mintha arra egészen külön nyert volna szabadalmat, hogy „Csak rajta, neked minden szabad!“ Es mert nem volt képes ellenem bizo­nyítani, azt az én erkölcsi nyereségemnek tudta be -—- elitélvén ezzel a vádlót. Ezen veszteségét'„akarja“ most itt „min­denáron“ a m. t. esküdt urakkal „helyre- üttetni,“ Hanem van még igazság a földön! Ezt o o o elfeledte vádló. Tek. törvényszék ! M. t. esküdt urak! Védelmemet elmondottam. Ebből kivehető, hogy jogos alapon áll-e a vádló, midőn eli­téltetésemet „követeli.“ Nem állhat azon • Mert minden szava gyűlöletben, rosszakarat­ban, elbizakodottságában leledzik; vádja a tiszta igazságot nélkülözi. Én ezek után ügyemet nyugodt lélekkel teszem a m. t. esküdt urak kezeibe. Ajánlva magamat a jogtalan, minden alapot nélkü­löző vád ellen igaz ságszerető szivükbe ! Ajánlva ügyemet a tek. törvényszék jóin­dulatába, igazságosságába: Kérem felmentésemet! Elnök: Kiván-e erre vádló nyilatkozni? Hegedűs : Mindezekre egy szót se kívánok válaszolni! Elnök: Van-e kifogása a vádlott által kért nyilatkozatok felolvasása ellen ! Hegedűs: Ámbár a sajtóeljárás nem engedi meg, hogy a vizsgálat során be nem csatolt dolgok felolvastassanak: én még se teszek vádlott kívánsága elleu kifogást. Elnök: Vádlott ennek daczára kérelmével elutasittatik. Ezután feltétetnek a kérdések következő­leg : I. Szerzője-e Takács Szilveszter az inkri­minált csikknek? II. Foglaltatik-e abban rágalmazás? IH. Foglaltatik-e abban becsületsértés? 1Y\ Vétkes-e vádlott a rágalmazásban? V. Vétkes-e vádlott a becsületsértésben? Esküdtek tanácskozás végett visszavonul­nak. Dr. Kölesvölgyi póttag is tanácskozni akar s utánuk lép az esküdteknek. Elnök: A póttagok ki leven zárva a tanácskozásból tessék csak itt maradni! Rövid tanácskozás után az esküdtek főnöke az alábbi verdiktet hirdette ki. I. kérdés 12 igen. II. „ 12 nem. III. „ 8 igen, 4 nem. IV. „ 12 nem. V. „6 igen, 6 nem. Elnök : Ezen verdikt alapján Takács Szil­veszter vádlott fölmentetik. Elnök költségei 1 ’.számítására hívja fel a vádlottat. Takács Sz;. !■ jszter. Elengedem. Hegedűs, köszönöm szépen. A közönség kaczaj közt s az elnököt élje­nezve oszlott szét. ÚJDONSÁGOK. Veszprém, február 8. — Hullám József ur, hírlapunk sok éven át becsült munkatársa, kinek úgy szellemi tehetségeit, mint sziv- jóságát egyaránt megismerhették olva­sóink — felkérésre, szívességből, név nélkül, szerkeszti a mai naptól fogva a „V e s z p r é m“-et, mig kiadótu­lajdonosai a felelős szerkesztőség iránt nem intézkednek. Meg vagyunk róla győződve, hogy a kiadó-czég e této­vázása nem soká tart s Hullám urat e város szülöttét, szerető fiát, mielőbb szószóló pübliczistájakint üdvö­zölhetjük. — De mortuis nil, nisi bene. Hege­dűs János, a „Veszprém“ szerkeszté­sétől visszalépett.-^stetter Ede „Szent István' könyv­nyomda s irodalmi - *^allá!ata“ múlt szerdán reggel elárvereztetek Meg­vette az egész könyvnyomdát, gépes­től a „Krausz Annin fia“ nevű czég. — A „Veszprémi Közlöny,“ egyház­megyénk katholikus hírlapja, a uyom- daczég váratlan bukása folytán, kiadó­tulajdonos-szerkesztője ns. Lévay Imre hpesti kegyesrendi kormánytanácsos ur távirati intézkedésére, miután rög­tön újabb szerződési; nem köthetett, holnapi számát S i^á m m e r Imre székesfejérvári nyomdájában adja ki. A jövő számtól kezdve e lap, hírlapunk szerkesztője „Petőfi“ könyvnyom­dájában fog nyomatni. — Hirlapkimutatás. Id. Szinyei József, a múzeumi birlap-könyvtár őre az idén is, mint minden évben, összálli- totta a t. évben megjelent magyar hírlapok jegyzékét. A kimutatásból a következő adatokat közöljük : A folyó évben 23 pol. napilap. 43 politikai hetilap, 3 vegyes tartalmú képes lap, 40 egyházi és iskolai lap, 15 szépiro­dalmi és vegyestartalmu lap, 13 humo- ristikus lap, 134 szaklap, 149 nem politikai vidéki lap, 5 hirdetéslap, 176 folyóirat és 35 vegyes melléklap, vagy is összesen 636 külöuféle ma­gyarnyelvű lap folytatja most pálya­futását ; németnyelven 1 10, szláv nyelven 32 románul 19, olaszul 2, franczia nyelven 4 hírlap jelenik meg. 9,693 magyarul beszélő egyénre esik egy magyar hírlap. 16.348 németre egy német. 87.484 szlávra egy szláv és 112,304 román ajkú egyénre egy román. Hely szerint első helyen a a főváros, a hol 283, második helyen Kolozsvár, a hol 21 lap jelenik meg. Veszprém megyében a következő lapok jelennek meg: „Veszprémi Független Hírlap“, „Veszprémi Közlöny“, „Vesz­prém“, „Pápai Hírlap“, “Pápai Lapok“ „Dunántúli Protestáns Újság“, „Pro­testáns Népújság“, „Gazdasági egye­sület hivatalos értesítője“, „A deve- cservidéki gazdakör értesítője.“ — Az iparos ifjak tánczvigalnia múlt szombaton igen szépen sikerült, mit az ifjúság rendezőségének tudunk be érdemül. Az első négyest 40 pár tánczolta. — Jelen voltak : Asszonyok Csomay Imréné, özv. Deáky Mi- hályné, Fehér Sándorné, ifj. Fehér Sándorné, Götzenberger Lajosné, György Józsefné, Gerstner Istvánná, Husvétk Antalné, Jenőfy Ferenczné, Kiss Istvánná, Link Józsefné, Márton Gyuláné, Müller Mátyásné, Márton Miklósné, Mancs Gusztávné, ifjabb Pátkai Ignáczne', Primmer Antalné, Szilágyi Mikályné Szőllőssy Károlyné, Sáner Jánosné, Suránszky Jánosné, Vadász Józsefné. Leányok: Csomay Karolin, Czenczi Ilona, Deáky Paula, Fehér Mariska, Földessy Liszka, Fali Mariska, Gvárdián Ilka, Gerstner Amália, Husvéth Róza, Hopp Mariska, Jenőfy Margit, Kiss Gizella, Kajdy Julcsa, KoV&cs Ilka (Bfüred)’ Link nővérek, Márton Malvin, Márky Mariska’ Márton nővérek, May Mariska, Pálfy Lujza, Primmer Mariska, Pátkay Betti. Szilágyi Mariska, Sélley Amália (Bfüred), Suránszky Róza, Tömör Gizella (Sümegh), Tolnay N. (B.-Füred), — Felülfizettek: Br. Hornig Károly m. püspök és nsgos Füzy Szaniszló Pozsony 10—10 frt. Dr. Öváry Ferencz, Kertész Ferencz és nsgos Vurglics József Felső-Óra 2—2 frt, Balogh Károly, Rerleg József, Czollenstein Ferencz, Fekete Izidor, Gerencsér József, Götzenberger Lajos, Ney Jakab, Heiulein Lajos, Kürtly Károly, Lakatos Lajos, Lengyel Mór, Palotay Ferencz, Sáner János, Súly László, Szilágyi Mihály, Varga János, Vogronics Antal, Wurda Manó 1—1 frt. Mertl Ferencz 60 kr. Fehér Károly, Gombás Gyula, ifj. Fehér Sándor, Pethő József, Schlenkenger Mihály, és N. N. 50—50 kr. Mantsch Gusztáv, Thell Mátyás 40—40 kr. Herczeg Kálmán, Kovács Ignáoz 30—30 kr. Ifj. Benkő István, Viktor János 20—20 kr. Összesen 49 frt 40 kr. — Siófokról Írják, hogy a közelmúlt napokban a szomszédos Kiüti község­ben tűz ütött ki s három házat tel­jesen elpusztított. A tüzet, mely egész utczasort fenyegetett, a siófoki tűzol­tók lokalizálták. A tüzet gyújtogatás okozta Az említett községben a tűzol­tóság hiánya inár régóta erősen érez­hető. — Köszönetnyilvánítás. Wellner Lajos ur f. hó 4-én alulirt tanítótestület egyik tagjának 5 frtot küldött a vég­ből, hogy ezen összeg Wellner L. ur h. anyjának, néh. Wellner Jozefának temetési napján a veszprémi izr. hitk. iskola szegénysorsu tanulói között szétosztassék. Fogadja a nemesszivü adakozó a szegények érdekében hozott áldozatáért ez utón is hálás köszöue- tüuket. Veszprém, 1890. február 6. Az izr. tanítótestület. — A veszprémi önkéntes tűzoltó- altiszti kar f. évi február hó 15-én hétfőn Nagy Gyula vendéglő ’nemisé­gében (hosszu-utcza) zártkörű táncz- mulatságot rendez, melyre a meghí­vókat már szétküldte a rendezőség. Kezdete esti 7 órakor. Személyjegy ára 50 kr; Család-jegy 1 frt. Jegyek előre válthatók Bokrossy Viktor ur füszerkereskedésében és este a pénz­tárnál. Ezen meghívó másra át nem ruházható s kívánatra előmutataudó. — Ne játsz a dynamittal. Szeren­csétlenül járt Újvári István ezipész- tanoncz, ki elcsent egy réz hülznit, melyben dinámitt volt. Ezt ollóval nyirbálta, mire az felrobbant és ball kezén két ujját elszakította. — Rendőri körözések. Győrben f. hó 26-án. betöréses lopás követtetett el. Több értékes tárgyakat, régi ezüst­pénzeket s két sorsjegyet tolvajoltak el. Az ismeretlen tettesek nyomoz­tatnak. — Gyászjelentés. A pannonhalmi szent-Benedek-rend kőszegi székhazá­nak tagjai megtört szívvel jelentik, hogy Szarka Kolumbán, szent Bene- dek-rendü áldozár, oki. fógvmnásiumi tanár, f. évi ianuárius 24-én, este 5 órakor, kora 39-ik, szerzetes életének 12-ik, áldozársága és tanárkodása 5-ik éveben, az utolsó kenet szentségének felvétele után agyrázkódás következ­tében meghalt. A boldogultnak hűlt tetemét f. hó 28-án, délután fél ötkor a szent Benedek-rendiek házában tör­tént beszentelés után a helybeli sir- kertben fogják örök nyugalomra elhe­lyezni. Az engesztelő szent mise-áldo­zatot u. e. hó 30-án fogják a szent Benedek-rendiek egyházában bemu­tatni. Kőszeg, 1890. jan. 27-éu. Az örök világosság fénypskedjék neki. — A sz. Benedek-rend fájdalmában Pápa város is őszinte szívvel osztozik. Három évi tanárkodása alatt kinyerte az egész város igaz tiszteletét, szeretetét a boldogult, ki a feddhetetlen papi jellem s a buzgó tanár mintaképe volt. Tanítványai majd nem rajongá­sig szerették. Ép azért kínos az örök válás, a zord halál ez oly korán el­ragadott áldozatától, kit áldásos műkö­dése utján a végzet oly kérlelhetlenül megállított. Angyali jóságát hirdetik a következő megjegyzések, melyekkel a hozzája tartozók halála hírét fogad­ták : — „Éltében nem vétett senki­nek. egyedül halálával bántott mag bennünket.“ — Vértessy Arnold 1000 elbeszélé­seinek 70-ik füzete megjelent. Ajánl­juk a müveit s irodalom kedvelő kö­zönség becses figyelmébe. — JÓ szivek. Az önhibáján kívül, igaz­gatójuk cserbeu hagyása folytán, nyomorba jutott Gállossy-szinészpár és családja felse- gélósére szívesen adakoztak: szili Horváth Pál 1 frt, Jánossy Gusztáv 13 frt, Szalay József 5 frt, takarékpénztár 2 frt, Magyar János 1 frt, Rainprecht Antal 2 frt, Thaly László 1 frt, Cseresnyésné 75 kr, Szabó Imre 1 frt, dr. Csete Antal 1 frt, Rikóthy Ede 1 frt, Szabó György 3 frt, Fejérváry József 2 frt, Keuienes Ferencz 5 frt, Vég- hely Zoltán 1 frt, Breuer Miksa 50 kr., N. N. 50 kr, Czollenstein Ferencz 47 kr., Tal- lián Lázár 3 frt, Vogroeíts Antal 6 frt. dr. Palotay Ferencz 2 frt. Mely összeggel a szinész-család kiinozdulásalehetövé tétetett. Fogadják a nemesszivü emberbarátok köszö- netüket, Egyébb gyűjtésűnkről közelebb. — Meghaltak Veszprémben a múlt héten Kántor Pál ács 60 év. r. k., nős tüdőhüdés. Köcski Ferencz béres leánya Erzse, 1V4 éves, tüdőlob. Veisz H. Dávid 61 éves izr., gyomorrák. Özv. Stefa­nies Ignáczné sz. Vlasies Borbála, 75 éves r. k., aggkór. Nagy János kocsis leánya, Irén 6 éves r. k., torokgyík. Ozv. Wellner Józsefné sz. Steiuberger Jozefa 79 éves izr., aggkór. Szemerei János kocsis leánya Erzse, 21/» éves r. k., tüdőhüdés. Ozv. Bartakovics Józsefné sz. Kék Juli, 64 éves r. k., szivhiidés. Ozv. Hegedűs Ferenczné sz. Kovács N., 78 éves r. k., aggkór. Sógor Mari napsz. leánya Anna, 3 hó, r. k., tüdőlob. — A bor ára. A borok ára tetemesen emelkedett a múlt évhez képest az egész Balaton vidékén is. Pár évvel az uj borokat vették literenként 6—7 kron a javát 9—10 kron s most az uj borok kelnek 14—16 kron sőt a kitűnő bőrök 18 kron is. Oka mert a bormenyiség még a nagy pinezékben is sok­kal kevesebb mint volt; jól megfogyott; aranylag nem is volt minden felé jó termésük aztán meg a phillox^era is sok szöllőhegyet tönkre tett már, s hol eddig eladtak, most vesznek. A bort tehát — különösen városók­ban magas fokon mérik; a legközönségesebb 24—25 kr.; a jobb minőségűek pedig 32—36 kron kelnek korcsmában. Szegszárd nagy bortermelő vidékein pedig jobb idők járnak mint csak egy éve is, midőn a kitűnő ter­mésének sem volt vevője. Szekszárd és vidék­ének a múlt évben gazdag termése volt s ennek daczára keresik a borát, meg ára is jó a tavalyi jobb minőségű borok 19—20 írton kelnek hectóliterenként a régiebb ki­tűnő minőségű 26—30 írton. Pécsett 11 —15 kr. a bor ára; nem csak itt, de nagyobb bortermelő vidékein óriási pusztításokat tesz a philoxera. Kővágó Eőrsről Írják lapuknak ; bogy a Balaton jegén nagyon sok bőit száli- tanak át Somogyba, mert a múlt évben a még erőben levő szöllök nagy termést adtak nem csak ott, de a szomszéd hegyeken is; a múlt évi borok literje 14—16 kr. nagyobb menyiségben; a legjobb minőségű 18 kr, Kitűnő ó boré 24—30 kr. — Baranyában az uj bor mint Pécsett is 12—15 kr. közt váltakozik literenkint. — Tenyész-áilat kiállítás és állat vásár Veszprémben. A „Veszprémme- gyei gazdasági egyesület“ 1890. évi május hó 30. és 31-ik napjain Vesz­prémben, a pűspökségi külső major­ban tenyész-állat kiállítást és állat­vásárt rendez. A kiállítás tárgyai; 1. szarvasmarhák, 2. juhok, 3. serté­sek, 4. baromfiak. Kiállíthatok : —• szarvasmarhák, juhok é3 sertésekből csak is Veszprémmegye területéről oly tenyésztők vagy,tulajdonosok által, kiknek legalább is félév óta tulajdonát képezi. Tenyészállat bizományosok és importeurök bárhonnét is szi\ esen láttatnak. Baromfiak kiállíthatok az ország területéről bármely’ tenyésztő­től. A biráló-bizottság, az erre fel­kérendő elnök által, a kiállítás meg­nyitása alkalmával a megjelenendő közönség köréből alakittatik meg, a mely működését azonnal megkezdi s az eredményt ki is hirdeti. Joga lesz a biráló-bizottságnak. hogy a lentebb megállapított dijakat a körülmények­hez képest újból szabályozhassa, eset­leg azokat fel is emelhesse, vagy sza­poríthassa. A bírálat eredményének kihirdetése után a kiálitott állatokból azok, melynek a tulajdonos által ela­dásra bejelentettek, azonnal elárverel- tetnek. Kikiáltási ár a tulajdonos által előre bejelentett összeg, melyen alul eladás nem eszközöltetik, a kikiál­tási áron felüli, vagy is a teljes ela­dási ár a tulajdonost illeti minden levonás nélkül. Fizetés azonnal kész­pénzben történik. Községeknek a gaz­dasági egyesület a vételárt a szoká­sos három féléves kamatnélküli rész­letfizetésre előlegezi. Az eladott álla­tok a kiállítás bezárta előtt el nem vihetők. Rekeszekről és állásokról a gazdasági egyesület gondoskodi, ezek, valamint térdij a kiállítókat nem ter­helik. A szarvasmarháknak azonban lánczczal, vagy kötéllel ellátva kell lenniök. Gondozás és takarmányozás a kiállítókat illeti. Előleges bejelen­tés és megbízásra a gazdasági egye­sület úgy az állatok gondozásáról, vagy takarmányról jutányosán gondos­kodik. Bejelentések bármely alakban a gazdasági egyesület titkári hivatalá­hoz Veszprémbe intézendők. Tartal­mazni kell azonban a bejelentésnek s világosan feltüntetendő a kiállítandó ’ állatok darab száma, faja, kora. neme és származása, valamint eladás ese- ' téré az eladási ár. A bejelentések leg­végső határideje 1890. évi május hó 10-ik napja. A kiállítás megnyitása május hó 30-án délelőtt 9 órakor, bezárása 31-én d. u. 4 órakor leend. A kiállításra bejelentett állatok május hó 29-én délután 6 óráig a kiállítás helyiségeibe beállitandók, melyek a kiállítás berekesztése előtt el nem szállíthatók. A kiállítás látogatása díjmentes. — A kocsis ne aludjék. Bagi Sándor, Weisz Mór kocsisa Nagyvázsonyba épületfát szállított tegnapelőtt. Azon­ban a mint az ily fuvaros kocsisoknál szokás, a kocsi ülésében elaludt. Meg is adta az árát. A mint a vámosi csárda körül haladt, mély álomba merülve — a kocsiról lezahant, de oly szerencsétlenül, hogy nyakán a 30 mázsányi terhes kocsi kereke keresztül gurult. Rögtön meg halt. Vámosra vitték be és a vizsgálat után el is temették. — A hernyó rovar-tojás fészkek pusztítására a rendőrhatóság már is eleve felhívja az illető kert és szőllő tulajdonosok figyelmét. — Kora tavasz- szal kell hozzá látni, ezen férgek éFé“ lyes pusztításához, mert az idén rop­pant sok hernyó tojás van. Nem csak a gyümölcs fák, de még az akáczfák ágai is tele vannak petékkel. Izeket jó eleve le kell a fákról tisztítani, mert különben a töméntelen hernyó raj, miként a múlt évben, összes gyü­mölcs fánkat tönkre teszik.-- Rászedett bérkocsis. Egy fehér­vári bérkocsissal történt meg, hogy az ottani Vörösmarthy-téren, 10 frt alku mellett felfogadta Pintér Juli veszprémi leány, hogy szállítsa Vesz­prémbe. Ide meg is érkeztek, a leány azonban a fizetés elől meg ugrott. A szegény fiakkeros hiába keresi. — Állatkínzásért fogott el a helyi rendőrség egy vámosi fiút. Apja, Weisz Ignácz vámosi házaló megvett Vesz­prémben egy lábatörött lovat s ezt a nyomorult tetempárát ütéssel-verésse! hajtották együtt Vámos felé. Az állat­kínzásnak az lett a vége, hogy a sin-^ tér gyereket hűvösre tették. Y

Next

/
Oldalképek
Tartalom