Veszprémi Független Hirlap, 1888 (8. évfolyam, 1-54. szám)

1888-09-08 / 37. szám

Yeszpréin, 1888. „Veszprémi Független Hírlap.“ Szombat, szeptember 8. parancsot adott ki. — Kifogott holttestek. Sziget-Szt.-Miklós pestmegyei község hatá­rán a múlt héten ismét három holttestet fogtak ki a Dunából. Ezek közül egyet ag- noskáltak a nála talált iratokból. Az illető Csehovics Pál budapesti kárpitossegéd. Az egyiknek P. 6., a másiknak J. hetit volt a fehérneműibe hímezve. — A szarvasi újon­nan épített színkört aug. 30-án nyitotta meg Miklósy Gyula társulata ünnepélyes díszelő­adással. Sziurekerült Margitny .Prológ--ja és Csiky — .Vasember“ tragédiája zsúfolt ház előtt. — Elveszett postai küldemény. Bártfai Gábor Túra községi postás a Nyir- bogdánvba vezető utón a reá bízott postai küldeményeket elvesztette. — V. Kovács László Gyöngyös város országgyűlési képvi­selője s a képviselöház háznagya, — mint részvéttel értesülünk — pár hét óta súlyos betegségben szenved. — Váltóhamisitó nő. Litsauer Paulina váltót hamisított s mert az már-már körmire égett, múlt hó végével Nyitráról megszökött. 18 éves leányát, Iza­bellát, valamint nála laké 77 éves testvérét, Szmatana Johannát, egy garas nélkül hátra hagyva. — Szentesen a múlt héten avattak föl az újonnan épült gymnáziumot. Egy ma­gyar porosz. Kassán Hayman Ferencz, ottani köztiszteletben álló könyvkereskedő, egy­szersmind a kereskedelmi bank igazgató-ta­nácsosa, szélhíidésben hirtelen meghalt. A hirtelen halállal kimúlt férfi porosz ember volt születésére, de itt magyar lett belőle testestöl-lelkestől. Agglegény volt. 70 évet élt. — Halálos fogadás. Tegnap délben Új­szegeden egy Szaniszló Ferencz nevű nap­számos pálinkába fogadva, átakarta úszni a Tiszát de odaveszett. — Debreczenben min­denki azt beszélte, hogy Móritz Józsefnek az apagyilkos debreczeni honvédnek, kegyel­met adtak. A hir onnét keletkezett, hogy tegnapelőtt az ottani hadbíróság épületére kitűzték a fehér zászlót. Csak később tiint ki, hogy a nép rosszul magyarázta a dolgot: csak azért lengett ott az a zászló, mivel ez idő szerint a hadbíróság előtt egyetlenegy bűnügy sincsen vizsgálat alatt a mire Deb­reczenben már évtizedek óta nem volt eset. — Leugrott a vonatról Pataki György,^ szí- get-szent-miklósi jegyzősegéd, akit illetőségi helyére akartak tolonczolni, de kísérője elől élete veszélyeztetésével megszökött. Nyilt-tér.*J Farbig, schwarz und tfeiss Seíden-Moriée VOn 95 kr. bi« H. 7>tí*^per Me er (antique uml franeais) verfsndet rob<*- und stückweise zellfrei das FABRIK -D EPOT «HENNKBKKG (k. k. Ho­flieferant), ZÜRICH. AÄster umgehend. Briefe 10 kr. Porto. Vasúti Uj kM menetrend. l-t 61.— — Érvényes 1888. j u n i u a Budapestről indul Veszprémbe : 7 óra 25 p. postavonat; ide ér 11 óra 16 perczkor. Déli 12. ó. 5 p. vegyesvonat; ide ér 5 óra 22 perczkor Veszprémből indul Budapestre : Reggel 7 ó. 40 p. II. személyvonat; Budapestre ér 11 óra 02 perczkor. Délután 4 ó. 48 p. postavonat; Budapestre ér 8 óra • 44 perczkor. *) ti rovat alatt közhitekért felelősséget nem ralla! » s z e r k. Felelős szerkesztő: i KOMPOLTHY TIVADAR. 392 453 Árverési hirdetmény. Alulirt kir. bir végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102., 103. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a veszprémi kir.járásbíróság 3858,7084/1888. száma végzésé által Köves Béla veszprémi és Somogyi Johanna bpesti lakosok végrehajtató javára Dr. MatiSZ Dezsó bpesti lak. alperes ellen 75 frt és 25 frt tőke és ennek járulékai erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkal­mával biróilag lefoglalt és 493 frt 70 krra becsült bútorok, ágy és ru- hanemüek házi eszközök stbból álló ingóságoknak nyilvános árverés utján leendő eladatá€á|;elrendeltetvén, ennek a veszprémi kirí járásbíróság 6533/8S számú végzése/folytán a helyszínén, vagyis Veszprémben Dr. Halassy Vil­mos házába ng és Veisz.V. Mór raktá- rában a várolbáa—rrtívarán leendő esz- ! közlésére 1888-ik év szept. hó 17-ilc napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingó­ságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg­többet ígérőnek becsáron alul is kész­pénz fizetés mellett eladatni fognak. Mindazok, kik elsőbbségi jogokat vélnek érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt bir. végrehajtóhoz adják be. Az elárverezendő ingóságok vé­telára az ISSl-ik évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Veszprémben, 1888. évi szept. hó 6-ik napján. Kompolthy, kik. birósági végrehajtó. oooooo oooo ,.t t, ________ -< Le gjobb —I SZIVAHKA-PAPIR LE HÓIM Francia gyártmány a Cawley és Henry czégtől, Parisban. Utánzóid 11 óvatik! Ezen papír dr. J. f vig. dr. E. Lippman tan. által a melegen minősege. tisztajág nek áltálul®« Pohl. dr. E. Lud- Itvbécsi egyetemi ahnltatik kitűnő |pes az egészség- nsága miatt. The Neuchatel Asphalte Company Limited kizárólagos engedményese a Val de Travers asphalte bányáknak Helvecziában ^ részvénytőke 1.000.000 font Sterling Főszékhely: London. Fióktelep: Budapest, Y./ Ferencz József-tér 6. sz. elvállal mindennemű asphalte-muiSrák«, nevezetesen: kocsiutak, járdák, udvarok, kapualjak, istállók, konyoáJT stb. burkolását és különösen nedves falak kiszárítását jutányos árak és kedvező fizetési főtételek mellett, melyeknek köszöni, hogy a nevezetesebb magyar vidéki városokban eddig majdnem kizá­rólag minden, 1887. végéig összesen 60.000 D-méterre rugó munkát készített, Budapesten 235.000 D-métert és az egész világon közel 7 millió D-métert. Felvilágosításokkal, árjegyzékekkel, szívesen szolgálunk. AZ IGAZGATÓSÁG. issss Máriaczelli gyorrnorcsoppek. Kitűnő liatásn szer a gyomor minden beteg*«' Védjegy. ’ben. Fölülmulliatatlan étvágyhiány, Kj^niorgyön- gvsóg, rossz illatú lélokzet, lolfuvodáp, savanyú fel börtön és, kóllka, gyomorhunit, Jfyomoréffé*, homok- és daraképzüdés,túlságos nyílkakéiízödés, sárgaság, undoréi hányás, főfájás (Ha a gyomortól ered), gvomorgöres, székszorulás» a gyomodnak ételekkel és italokkal való túltermelése, giliszták, lén-, máj- és aranyeres bántalniak eceteiben. — Egy üvegcse ára használati utasítással ßjgyiitt 40 Vr.. kettős pnlarxk 70 kr. \ J Központi szétküldés Hr Ady KárolYJff1"gysze- fész által Rremsierhrn (MorvnorszJT Kapható minden gyógyszertárban. 7 Óvás ! A valód) máriaczelli gyoinorcsSppekst sokat lmmlsitják é* utánozzák. A valódiság jelenj minden üvegnek piros, a fenti yédjegygrel ellátott boritékoa kell göngvölve lennie és a minden üveghez mellékelt használati uta­sításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Kremsierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. soü Valódi Máriaczelli gyomorcsöppek kaphatók: Veszprémben : Ferenczy K. és Szili Horváth Pál gyógytárában. Merenyén: Fleicher Sándor. Pápán: Picsek Gyula. Sümegen : Stamdorszky L. Síékesfejérvárott: Diabela György Riger Béla, Lais Rudolf, Braun K. Várpalotán. Krosetz Gyula gyógy­szertárában. A radeini savanvuvizforrás egyetlen ásványvíz a világon, mely igen jelentékeny lithion tartalommal bir és ennélfogva, köszvény, vese- és ho- lyaghántalmaknál mint különlegesség hat. A szénsav és nátron nagy tartal­mánál fogva, ajánlható ez küjjöfftTapn gyomorbajokná\, hámor holdaknál, katharlmsoknál, elnyálkásodásnál /es sárgaságnál. A radeini vasfürdök vérszegénység, nöi/ietegségek, magtalanság — stb. ellen. SA VAN YU VÍZ szétküldés T>JL MII GYÓGYINTÉZET. Dr. Garrod, Biswangef stb. kísérletei bebizonyították, hogy a szénsavas lithion a legnagyol#) oldóképességgel bir a hugvsavak le­ülepedésénél, melyet a radeini v íz által elért sikerek igazolnak. Árjegyzék ingyen küldetik a radeini (Stájerország) savanyuviz gyógy­intézet által. Kapható minden solid ásványvizkereskedésben és vendéglőben. a 0 ti 1 I M ■ vj» V-0 cti ‘O Q tu „PETŐF I“-KÖN Y VN Y OMDA és IRODALMI INTÉZET VESZPRÉMBEN. KOMPOLTHY T. „PETÖFr-KÖNTVNTOnKDáJA VESZPEEMBE1T, BsbToóclia^-tér Elvállalja e szakmába vágó minden néven nevezendő munkáknak gyors, jutányos és Ízléses elkészítését bármily nagyságban és mennyiségben. MŰVEK. FALRAGASZOK, MEGHÍVÓK, GYÁSZJELENTESEK és NÉVJEGYEK, séma-, közsési- és usyvédi hyomtatyanyokhak a jelen kor igényeihez mértten valő előállithatására rendeztük be nyomdánkat. Óriási gyorssajtónk az angol „WHARFEDALE’-féle Dublinből. Vidéki megrendelések a legpontosabban teljesittetnek. Hirdetések, nyiltterek a „Veszprémi Független Hírlapiban közlésre felvétetnek. Nyomatott Kompolthy „PetőfD-könyvnyomdájábau, Veszprém. 1888. BpuioAuAAuoi[-,,Ho^atj

Next

/
Oldalképek
Tartalom