Veszprémi Független Hirlap, 1887 (7. évfolyam, 1-60. szám)

1887-02-12 / 9. szám

ÚJDONSÁGOK. Veszprém, febr. 11. _ Veszprémmegye közgyűlése. Veszprém­me eye törvényhatósági bizottsága folyó évi február hó 7-én délelőtt 9 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az újonnan válasz­tott megyebizottsági tagok igen szép szám­mal jelentek meg. A gyűlésen a főispán gróf Esterházy Móricz elnökölt. A gyűlés megnyitása után a főispán indítványozza, ho1'-}'" Kiss László. Pápaváros volt polgár- mesterének és megyebizottsági tagnak gyá­szos elhunyta fölött jegyzőkönyvi részvét nyilvánitassék. Az indítványozó főispán szép beszédben fejtette ki Kiss érdemeit. Azután dr. Bezérédj Viktor interpellálja az alispánt, hogy van-e tudomása arról, hogy a vesz­prémin egy ei honvéd-egylet vagyonát micsoda czélra szándékozik fordítani ? Véghely kir. tan. alispán válaszában tudatja, hogy erről hivatalos tudomása nincs, de rajta fog lenni, hogy szerezzen, és amennyire hatáskörében áll, intézkedni fog s erről a közgyűlést májusban értesítendő Válasza tudomásul vétetik. Az 1887-ik évi közmunka felosz­tási-tervezet megállapittatott és az ezzel kapcsolatos teendők is elintéztettek. — A lóavató bizottságok elnökeivé megválasztat­tak : Veszprémvárosra, veszprémi járásra Kopácsy Viktor; a zirczi járásra Hunkár Sándor; a devecseri járásra Ihász Lajos; Pápaváros és pápai járásra Koller János. A Rédén 18S6. év végével kilépett megyei bizottsági tagok helyének választás utján leendő betöltése végett is történtek intézke­dések, amennyiben a választás február hó 24-ére tűzetett ki és elnökül Hunkár Dénes kéretett fel. A Balaton-Egyletnek megkere­sése a balatoni második gőzhajó érdekében, tudomásul vétetik és a közgyűlés üdvözli e téren a tevékeny egyletet és elhatározza, miszerint tőle telhetőleg működésükben úgy anyagilag, mint szellemileg támogatni fog­ják. Egyéb, a közönséget nem érdeklő ügyek elintézése után a közgyűlés véget ért. — Dr. Visontai Soma kitűnő budapesti ügyvédet, kit városunk intelligentiája is becsülve tisztel, ama kitüntetés érte, hogy a gyöngyösi választókerület képviselőjelölt­jévé kérte föl az ottani függetlenségi párt. A választás jövő hét péntekén fog ott meg­tartatni. Valóban, a gyöngyösi független érzelmű polgárok önmagukat tisztelték meg, midőn az ifjú irói nemzedék s g magyar jogászvilág oly kpzbecsplt zseniális ifjú tag­ját jelölték ki képviselőjükül, s részünkről is csak őszinte üdvözletünket csatoljuk a választás sikeréhez! — Harabasevszky adófelügyelő skandalózus ftdónyuzó botránya a múlt héten lefolyt közigazgatási bizottsági ülésen is szőnyegre került. Véghely alispán kérdőre vonta az uj fajtájú Arbuez Pétert, hogy miben áll az ő házbérjövedelmi adónyuzása, s hogy csak­ugyan tart-e majd házról-házra való inqui- sitiót ? Harabasevszky urnák torkán akadt a szó. Már azt mégsem hitte, hogy még Tisza Kálmán legintimusabb compagnonja is meg- sokalja az ő hazardierozását. Nyelt egyet, s kijelentette, hogy „csak egyes gyanús házakat akar spiczli-ostrom alá venni!“ Na, hogy a közigazgatási bizottság nem dicsérte meg a nemes talmi nagyságot, az bizonvos. Részünk­ről örülünk, hogy a sajtó felszólalása a megyeházán újabban ismét érvényre jutott! — A városi tisztujitásnak már meg kellett volna történni, mert a tisztviselők 6 éves mandátuma már lejárt. Valóban nem tudja elképzelni a polgárság, hogy mért halogatja az alispánt hivatal a restauratió kitűzését?! — A „Népkor“ bálja ma lesz. Ez lesz ezidén is a farsang legsikerültebb vigalma, mert minden körben készülnek erre. Óhaj­tandó is, hogy minél jobban sikerüljön. — A? plmádi gentry-bálra, mely kovcsolya- Ünuepélylyel lesz egybekötve, a meghívók jövő kedden foguak kiadatni. — Időjárásunk 3 hét óta egészen szibériai. Roppant hideg, örökös fagy vaunak napi­renden, Tapolczán szerdán volt a városbiró- választás. Roppant lelkesedés közt megvá­lasztották a nagyvendéglő derék bérlőjét bíróvá, kinek tiszteletére esteliden fáklyás­zenét is adtak, melyen a dalárda több szép dalt énekelt, — Katonai szemle Pápán. Báró Henneberg Károly altábornagy lovassági főfelügyelő, — Giczy Béla altábornagy és gróf Csáky Kál­mán ezredes dandárnok, a honvéd-lovasság szemléje végett, múlt szombaton Pápán időz­tek s onpCji’ Székesfejérvárra mentek. — A helyi vasútállomás közszeretetben álló derék főnöke, mint értesülünk, legközelebb elhagyja helyi állomását, mely napról-napra sülyed forgalmilag, és Szt.-Gotthárdra megy. Maholnap bizony a zichyfalvai állomás is többet fog érni a veszpréminél. Hanem azért Harabasevszky ur szépen poczakosodik. ; A népkonyhán most naponta 180— 200 szegény ember nyer rendes élelmezést, kik közt csak mintegy 15— 20-an fizetnek o es 10 krajezárt az ételért; a többi diitalanul éleim ez tetik. E helyen jelezzük, hogy Bren­ner Lórin ez ur a népkonyha-alap javára 5 irtot adományozott, melyért köszönetét fejezi ki a népkonyha-bizottság. — Szinügyünk. E hét folyamán 3 szín­igazgató kert szinielőadasokra engedélyt, a fehérvári társulaton kívül. Az utóbbi, jogát érvényesítendő, Komlóssy József színigazgató vezetése alatt a nagyböjt folyamán fogja itt előadásait megkezdeni, m'után farsang alatt a szinterem el van foglalva a balok áltál. — A „Gazdák és iparosok általános hitel­szövetkezete“ veszprémi fióktelepének csopak- vidéki iigyvivősége folyó évi február 12-én megkezdi működésé t, es hete n- kint minden szombaton, d. e. 8—12 óráig, (K i s Janos pénztár nők ur házánál Csopakon) részletfizetések teljesíthetők lesz­nek. — Végre pedig, minden felvilágosítást a titkár készséggel nyújt mindazoknak, akik tagjai óhajtanak lenni a gazdák és iparosok általános hitelszövetkezetének, valamint köl­csönök kieszközlését is készséggel fogja esz­közölni. Kelt Csopakon, 1887. évi febr. hó 7-én. K á b d e b o, titkár. — A népfelkelő csapatok szervezése küszö­bön van. Legközelebb Veszprémben is ez érdemben a szükséges intézkedések megté­tetni fognak. — Tánczvigalom Zirczen. A zirczi polgári olvasókör könyvtára javára f. évi február hó 15-én zártkörű tánczvigalmat rendez, melyre városimból is sokan meg fognak jelenni. A mulatság sikeréért a rendezőség mindent elkövet s hisszük hogy nem lesz siker nél­küli, mert erre nézve elég gancziát nyújt a derék rendezőség, melynek éléu Bélák Lajos Takácsi Ig'nácz és Havas Ágoston állnak. A közigazgatási bizottság ülésén dr. Bezerédj Viktor indítványára elhatároztatott, hogy megkeresés intéztetik a soproni posta- igazgatósághoz az iránt, hogy a posta a város közepére helyeztessék és a levélhordók száma szaporittassék. — Háborús jelek. Folyó hó 5-én a hely­beli kir. törvényszék börtönéből a komáromi fogházba 30 rab szállíttatott erős fedezet alatt, hogy Komáromban katonai ruhákat készítsenek, majd pedig a véderőditégi mun­kálatoknál segédkezzenek, — A pápai tűzoltó-egylet múlt héten tar­totta a városház nagytermében rendes tiszt- njitó közgyűlését. Mintegy 70—80 választó jelent meg., a kik az elnök és alelnök kivételével, a régi tiszteket választották meg újra. Az elnök és alelnöki választás határidejéül f. évi február hó 13-ik napjá­nak d. u. 3 órája tűzetett ki. Ezen határ­időnek újabb kitűzése azért vált szükségessé, mert az eddigi elnök és alelnök, a kit a közgyűlés közfelkiáltással újra megválasztott a gyűlésen, a tisztséget elfogadni egyáltalá­ban nem akarták. — A Bálintnapi országos vásár f. hó 14-én fog megtartatni — a káptalani vásártéren, Veszprémben. — Pénzkiosztás. A várpalotai nőegylet az idén is, mint minden évben, múlt vasárnap 150 frtot osztott szét a szegények között. — Szép műtétet vitt véghez dr. Ungár Sándor, városunk egyik jeles orvosa a napok­ban. Ugyanis egyik tekintélyben álló pol­gártársunk nejétől egy 25 méter hosszú szalag-gilisztát távolított el — fejestől. — A ..Veszprémmegyei gazd. egyesület“ folyó évi február hó 6-án, d. u. 3 órakor, Veszprémben. a megyeház nagytermében rendkívüli közgyűlést tartott, a mely alka­lommal H-od alelnökül id. Purgly Sándor választatott meg, aki azonban a tisztséget nem fogadta el, amiért is a helyette egy­hangúlag Reé Jenő lett megválasztva. A 2-ik alelnök választáson kívül a közgyűlés tárgyait folyó ügyek képezték. Az amerikai szőllőtelep továbbra is megmarad a bizottság kezelése alatt. — A nemzeti kaszinó theaestélye e hó 15-én fog megtartatni. Beléptidij személyen- kint 1 frt. Biztosra vehetjük, hogy igen kitünően fog sikerülni s azért, aki teheti — - bizony jól teszi, ha elmegy. — Az érdé n jutalma. A f. hó 3-án tartott megyegyülés alkalmával elhatároztatott, hogy Androvics Imre, Stinner József 100 —100 frt, Matkovics Pál és Iliász Ferencz utibiz- tosok 50—50 frtnyi jutalomban részesittettek ügybuzgóságuk elismeréséül. A jutái mi összeg az utfentartási alapból rendeltetett kiutal- ványoztatni. — Az iparosbál múlt szombaton nem sikerült úgy, mint rendesen. Természetes, hogy Benkü svindlerkedése volt ennek is az oka. Összesen 38 pár tánczolt. Felülfizettek ez alkalommal: Nagys. Fűzi Szaniszlo (Pozsony) 5 frt, Kemenes Ferencz 2 frt, Harabasevszky Henrik 2 frt, Wurda Manó 1 frt, Fekete Izidor 1 frt, Nay Jakab 1 frt, Nay Sándor 1 frt, Pozsgay Miklós 1 frt, Stoll János 50 kr, Bauer Károly 1 frt, Szinmeister József 40 kr, Kolin József 50 kr., özy. Mosger Ferenczné 1 frt. Müllér Mátyás 1 frt, Bréliner Mikba 50 kr., Kováts József 50 kr.. Brenner Lőrincz 1 frt, Vogronits Antal 2 frt, dr. Palotay Ferencz 1 frt. Szilágyi Mihály 1 frt, Kubai Hubert 1 frt, Kreutzer István 40 kr., Raszl József 1 frt, Kovács Imre 1 frt, Lévay Imre 1 frt, Gunst Ignátz 50 kr., özv. Penitsek Albertné 1 frt, Hoffenreich Ignátz 50 kr., Huszár János 1 frt, Szabó József 1 frt, Kopácsy Árpád 4 fit, Schelgengel Mihály 1 frt, Budai József 1 frt, Devits József 3 frt, Fejes Antal 1 frt, Zsolnay Sándor 1 frt, _ Czollenstein Ferencz 1 frt, Verner Károly 1 frt. Összesen 45 frt 80 kr. — Megjegyez­zük e helyen, hogy a meghívók szétküldésében nagy rendetlenség volt, a mennyiben igen sokan az iparos ifjúsági egylet tagjai közül nem lettek meghiva. A jelenvolt hölgyek között láttuk a következőket: Bauer Lin esi, Babay nővérek, Egyed Nina, Grün Emma, Gál Lina, Husvéth Gizella, Hunesz Mariska, !Kubai Mariska, Liptay Ilma, Látos Mariska, May Mariska, Megyesy Tera, Novák Eleonora (Devecser), Pátkay Betti, Primmer Mariska, Szilágyi Mariska, Springer Anna, Vajkv Karolin és Varga Róza kisaszszonyok. Bauer Károlyné, Boor Lajosné, Balogh Károlyné, Babay Györgyué, Bató Tivadarné, Gálné, Gscheidt Istvánná, Gunst Ignáczné, Hoffelder Lajosné, Kubay Hubertné, Látos Ferenczné, Liptay Jánosné, Müller Mátyásné, Mátray Lászlóné, Megye«sy Józsefné, Pozsgay Miklósné, Pfilf Andorné, Szilágyi Mihályné úrnők. A négyest 38 pár tánczolta. — Az iparosok figyelmébe. Bupa pestről vesszük a következő sorokat. Tisztelt szer­kesztő ur! Azt hiszem érdekelni fogja lapja közönségét és főleg az iparos osztályt, hogy az ipártör vénynek sokszor panaszolt 50-ik §-a, mely megengedi a nem helyben lakó iparosoknak, hogy áruczikkeikkel a heti vásárokat meglátogathatják és a piaczon a helybeliek kárára előzönölhetik, rövid idő múlva módosulást fog szenvedni és novellaris utón oly intézkedés történik, hogy az illető törvényhatóság szabálvrendeletileg a nem helyben lakó iparosoknak a heti vásárokon iparczikkeiknek elárusitását feltétlenül meg­tilthatja; ekkép nyilatkozott a földművelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszter tárczája költségvetésének tárgyalása alkalmával a pártkörben, midőn egyszersmind kérdésemre, hogy a mezőrendőrségi és házalási törvény ügye minő stádiumban van? — kijelenté, hogy a mezőrendőrségi törvény már a befejezéshez közel áll és a jövő ülésszak kezdetén minden esetben be fog nyujtatni, — a házalási törvény pedig már készen van és mihelyt a megegyezés Ausztriával létre jön, mert mind­két államban a viszonosság elvénél fogva a törvénynek egy értelmű intézkedéseket kell magában foglalnia hasonlókép be fog ter­jesztetni. —- Dr. Bezerédj Viktor. — Sajtszüret. Tíz métermázsa sajt szál­líttatott városunkba a panonhalmi főapátság sajt-telepéről. Itt kicsinyben elárusítják ; a „Gróji“-nak kilója 40 kr., a túrónak kilója 28 kr. — Szerelmi s telekkönyvi forgalom. A far­sangban 40 házassági eset fordult elő Vesz­prémben. — Köszönetnyilvánítás. A „V. F. H.“ f. évi 8-ik számában, ez ev. ref. leányiskolában felállított kará­csonyfáért — több érdekelt szülő által hozzám inté­zett elismerés s köszönetnyilvánításra vonatkozólag, nemcsak hogy kötelességemnek ismerem, sőt sze­rénytelenségnek is tartanám viszon elismerő köszö- netemet — a kis leánykák hálájaival együtt — a nyilvánosság előtt is le nem róni mindama t. szülőknek és adakozóknak, kik engemet eme gyen­géd eszme létrehozásában és kivitelében támogatni kegyesek voltak. — Szives jóságukért az elisme­rést és köszönetét ama édes remény és bizalom­mal merem összekapcsolni, miszerint a példásan összetartó reform, egyház saját kebelében jövendőre nézve is megszerzendi eme, a gyermekek szemében olyan félig égi, félig földi adománynak tetsző ártat­lan örömet, melyet, ha mint eszközt tekintünk is a jó ez él elérésében,* tagadhatatlan, hogy mara­dandó lelki benyomással van a fogékony gyermeki kebelben, — kivált ama legtöbb szegényeknél, kik máskülönben, minden jóságok mellett sem igen gyönyörködhetnének a jó Jézuska karácsonyfájában. Es ha ezt némi kis részben előmozdítani én is szerencsés voltam, — vagy leeudek még úgy, ily élvezetért köszönet és elismerés nem illethet! . . . De jól esik a t. szülők érdeklődé-e, s általában mindazon t. egyéneké, kik egyházunk s iskolánk ügyét — javát, szivükön hordják, melynek szilárd­ságát alkossa maradandóvá az egek Ura! Mert lehetetlen ott előre nem haladni, hol összetartás és akarat van! . . . Fogadják még elismerő köszöne- temet ama tisztalt egyének is, kik szerény iskolán­kat becses jelenlétükkel megtisztelték. Lengyel Elza, az ev. ref. leányiskola tanítónője. — Tánczvigalom. A lovász-patonai ifjúság által a I. patonai önk. tűzoltó egylet javára rendezett zártkörű tánczvigalom fényesen sikerült. Régóta hírneves bálok voltak a I. patonaiak, de az ez évi jóval felülmúlja az eddigiek szellemi és anyagi sikereit. A vidék intelligentiája valóságos találkát adott itt egymásnak. — A visszaélések ellen. A belügyminisz­térium törvényjavaslatot, fog beterjeszteni a választási visszaélések korlátozásáról, ürülni fognak ennek a tisztességes választópolgárok, a képviselő jelöltek, de kellemetlenül fog érinteni sokakat, a kik már hozzá voltak szokva a napidij időmulasztás, kocsibér fel­vételéhez, ezen felől pedig a hosszú ingyen iváshoz; mégis legtöbbet vesztenek a kortesek ! A vásártéri gyilkosról, a ki a minap az öreg M a n o v i 1 Gáspárnét meggyilkolta, több érdekes életrajzi adatot közöl velünk siófoki levelezőnk. Néhány évvel ezelőtt a most nehéz rabságban ülő gyilkos még jómódú ember volt. Tabon, Somogymegyében lakott a feleségével és czipészmesterséget folytatott. Sokan ismerték a környékben, az volt a csuf- neve „Freilich“, mert a maga zsidó-német jargonjában az volt a szavajárása „Freilich“. Hires volt különben messze földön a rútságá­ról. Még ebben az időben sokszor járt he Vesz­prémbe s onnét ismerte olyan jól az ottani viszonyokat, a mi megkönnyítette a gyilkosság elkövetését. Lassan-lassan a jómódú ember elzüllött. Viszálkodásba keveredett a feleségé­vel. Mint ismerősök beszélik, egy nevetséges semmi volt ennek a viszálynak a kiinduló pontja. Egyszer azt álmodta az asszony, hogy a férje egy nagy vizes kádban fuldokolt s csak a feje látszott ki belőle. Ezt a babonás nő biztos jelnek vette arra, hogy a férje akasz­tófára fog kerülni. Annyira megrémült akkor az urától, hogy szívbajt kapott s most is ebben szenved. Ez időtől fogva mindig igen rossz viszonyban voltak, a nő nemsokára ott is hagyta férjét és visszament szüleihez Siófokra, a hol most is tartózkodik. Már ezt megelőzőleg az elzüllött ember igen rossz életet folytatott, egy ízben csalásért meg is büntették. Sülyedt fokról-fokra, lett belőle tolvaj, betörő s most elérte ebbeli karrierje tetőpontját: kiérdemelte a gyilkos czimet. — A Táncsics-ünnepély rendezésével meg­bízott százas bizotttság tegnap tartotta ala­kuló ülését Bokros Józsefnek, a központi Táncsics-bizottság elnökének jelenlétében B.- pesten. Az ünnepélyrendező bizottság elnö­kévé m eg választatott: dr. Garagos János, másodelnök Kolozsváry Károly, jegyzők Weisz Aladár, Gyagyovszky Lajos, pénztáros Nagy Imre ellenőrök Szálay Pál és Molnár László, titkárok Pártényi József és Ratkovszky Géza. Az ünnepély márczius 20-án tartatik meg B.-pesten. — Az egyéves önkéntes szolgálat. A közös hadügyminiszter a következő rendeletet intéz­te a katonai térparancsnoksághoz: A véd- kötelezettségről szóló törvény 68. §-ának I c. pontja értelmében az egyéves önkéntesek csak oly fegyvernemet választhatnak, melyre alkal­masnak találtatnak. A pályázók tehát, ha feltételesen alkalmasoknak találtatnak, nem a gyalogsághoz sorozandók be. hanem a 127. 24. §-a értelmében kérhetik oly csapatba való felvételüket, melyre alkalmasak. Ha erre vonatkozólag kérvényt nem nyújtanak be. a rendes sorozásnál a korosztályra való tekin­tettel, őket illetőleg oly eljárás követendő, mint a többi védköveteleseknél. A rendes sorozást követő beosztásra nézve a 68. §. 1. pontjának 2 kikezdése intézkedik. — A veszprémi iparos-fjusági egylet dalár­dája elnökévé Fáró Ede városi pénztárost választotta meg, kinek sikerült a dalárda vezetésére dalárdamesternek Mátrai László székesegyházi karnagyot megnyerni. — A postai takarékpénztárakban Magyar- ország összes területén a, múlt évi február hótól deczember hó 31-ig bezárólag összesen 472.748 betét történt 2.752.081 frt 98 kr. értékben, mely összeg eléggé mutatja, hogy a magyar nép elég hajlammal bir a takaré­koskodásra. Azonban sajnos, hogy éppen azon osztályok, mint pl. az iparososztály, mely osztályok számára a postai takarék- pénztárak tulajdonképen alapittattak, leg­kevésbé veszik azokat igénybe, nem akarják belátni azoknak hasznos és czélszerü voltát. — Tolvajlás. Schrancz József jákói ven­déglősnek udvarra nyíllá lakatlan szobáját ismeretlen tettesek múlt hétfőn virradóra feltörték és az ott talált összes ágy és ruha­neműt, melynek értéke mintegy 225 frt, ellopták. Ä csendőrség által megejtett nyomozás még eddig eredményre nem veze­tett, csupán az lett constatálva, hogy a tol­vajok kocsin szállították ki az udvarból zsákmányukat. — Elvesztette pénzét. Fertig Mihály hely­beli főldmives 143 forintját elvesztette. A becsületes megtaláló, ki ezt kezeihez szol­gáltatja, igen szép jutalmat kap. — Tolonczok. A bét folyamán 8 cseléd­leány csavargás miatt a városból eltolonczol- tatott. — Öngyilkosság. Horváth István bobai napszámos életuntságból, önakasztás által véget vetett életének. — Apró tolvajok. Gál Rozi és Pintér Mari helybeli ismert tolvajleányok azzal szok­tak foglalkozni, hogy a malaczáruló falusiakat rászedjék. Egyik kiveszi a zsákból a mala- ezot és a sok vevő közt lesben álló társá­nak adja, ki azután nagyhirtelen eltűnik a helyszínéről. Pénteken a rendőrök elcsípték őket s ezentúl hetivásári napokon hazulról távozniok nem szabad. — Veszett sertések. A zirczi apátság tulajdonát képező sertés falka között egy ve­szett eb 3 drb sertést megmart és ezek gya­nús tünetek között elhullottak, időközben a falkából 68 drbot a teveli kereskedők meg­vettek és Á. Tevelre hajtottak, hol a veszettség

Next

/
Oldalképek
Tartalom