Veszprémi Független Hirlap, 1886 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1886-09-04 / 37. szám

K i ti i n tettetett: A gráczl 1880. évi orsz. kiállításon elismerési oklevéllel* A trieszti 1882. évi kiállításon bronz-éremmel. A bécsi 1883. é nemzetk gyógyszerész, kiállításon ezüst-éremmel« A toróutál-megyel gazd^s. kiállításon 1884-ben ez. díszoklevéllel^ A budapesti 1885. évi orsz. kiállításon a nagy éremmel^ haladás- és versenyképességért. 9281 X. 1886. Veszprém vármegye alispánjától. Hirdetmény. 0 o p 5, ás hazánk egfyilv legrszénsa.'vclúsa/bb SAVANYÚ VIZE o kitűnő szolgálatot tesz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak az idegivndsz r bántalmain alapuló bajaiban. Általában a víz mindazon kóroknál kiváló ti jyelmet érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrendszer működésének fölfokozása kívánatos. Borral használva kiterjedt kedveItségnek örvend. r ppgflB §1 m. kir. udv. Kiz.íTélagos ||&bi äT'1 ájf% l’fM m szállitónál főraktár ÜLm: feüP. cS W& lm BÜ fi~/W IjLsíkB Budupcs'cn. Úgyszintén kapható minden tryógyszertárba i. fiiszerke . skedésb»n éa v ndéglőben. Az 1.£S5-ik évi elszállítás 0 paMÍ.®Oi,ÖOO Veszprémben kapható: Sokrossy Victor,' Win d a és Tsa, Lili Antal, Kran (íáltoi*, Wizner János, Schwartz Igiáoz uraknak V 5031,1886. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. törvényszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Kálmán József és neje Fata Rozália végrehajtatóknak Siitori Istvánná szül. Sipos Lidia végrehajtást szen­vedő elleni ügyében 172 frt 50 kr. s jár. úgy a hozzá csatlakozott Szalai Károlynak Hl forint tőke s jár. végrehajtást szenvedő elleni ügyében 172 frt 50 kr s jár. iránti követelések behajtása végett a veszprémi kir. törvényszék területén Felsőörs községben fekvő s a felsőörsi 351 sz. tjkvben Sütöri Istvánná szid. Sipos Lidia tulajdonául 1. 1-től 7 sor­szám 13/a, 194/a. 387/a. 463/a, C> 15/a. 76S/a, 904/a, hsz. a felvett 13/a szánni ház udvar és kert valamint szántóföldek illetve rétből álló V» telki birtoktest 680 frt, — úgy az említett tjkvben f. 1 sor 633/a hsz. a felvett szántó jelenleg szőllő birtok 582 frt megálla­pított kikiáltási árban 1886. évi .szeptember 28-ik napján <1. e. 9 órakor Felsőörsön a községházánál megtartandó nyil­vános árverésen a kikiáltási áron alul is a legtöbbet ígérőnek eladatni fog. A venni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár tizedrészéuek megfelelő összeget bánatpénzül a kiküldött kezeihez letenni. Veszprémi királyi törvényszék mint tkvi hatóság. 1886. évi junius 15-én tartott ülé­séből. Dr. Laky Kristóf Marinczer kir. törvényszéki elnök. kir. törvényszéki jegyző. Äw.jwüSiiHSüiÄH!- I Máriaczelli gyomorcsöppek. Kiliinü Initásu sy,i-r a gyomor inimlcn hctcgségrihcn. Védjegy Fölül múl ha­tatlan étvágy- hiány, g-yomor- gyüngeség, rósz illatú lélckzct, felfúvódás, sa­vanyú feil» offe­nes, kuli ka, gyomorhurut, gyomorégés, homok- és tlara- képzödés, túl­ságos nyálka- képzödés, sár­gaság, undor és __________hányás, főfájás (h a a gyomortól ered), gyomorgörcs, széks/.orulás, a gyomornak ételek­kel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, máj- és arauycres bánta Írnak eseteiben. » Kgy üvegcse ára has/, nála ti utasítással együtt. 35 kr. Központi szétküldés Hrady Károly gyógyszerész által Krcntsicrben 5ou (Morvaország). Kaphntó minden uyoiry.sy.ertárliini. j Óvás! A valódi mariaczelli gyomoresöppeket sokat hamisítják § és utánozzák. A valódiság jeléül minden üvegnek piros, a fenti véd- jegygyel ellátott horitékha kell gön­gyölve lennie és a minden üveghez mellékelt használati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krem- sirrben Gusck Henrik bíi»y« nyom­dájában nyomatott. A vizjogról szóló és folyó évi januárhó 1-én életbe lépett 1885. XXII1. t. ez. 189. §-ának, valamint az ezen törvény végrehajtása tárgyában 1885. évi deezember hó 31-én 45689. sz. a. kibocsátott általános rendelet 87. §-áuak alapján felszóllitom a vármegyénk területén fennálló vizi művek és vizbasználati jogosit- ványok tulajdonosait, hogy a jogosítványaikra vonatkozó engedélyt 1S87. évi januárhó első napjáig hozzám Írásban mutassák be. vág}' pedig Írásban igazolják azt. hogy vizi müveik 1886. évi januárhó 1. óta háboritlanul fennállanak és pedig anélkül, hogy mások jogosult érdekeit sértenék és mint ilyenek az illetékes hatóságok által károsaknak találtattak volna, Megjegyzem, hogy a bejelentések a hivatkozott 1885. XXIII. t. ez. 191. §-ának második bekezdése értelmében bélyegmentesek. Ezen bemutatási, illetve igazolási kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vizi munkálat tulajdonosára kiterjed és igy öntözési, lecsapolási, ármente- sitési, ipari vállalatokra, malmokra, továbbá nyilvános és magán vízvezetékekre, nyilvános és magán csatornákra, mesterséges víztartókra, védgátakra és zsilipekre egy a rá n t érvényes. Akik jogosítványukat igazolni nem tudják, vagy igazolás végett a fent kitűzött határidőben nem jelentkeznek: azoknak vizi művei az idézett törvény 191. §-ának értelmében nem létezőknek fognak tekintetni s az ily vízmüvekre nézve a vizjogról szóló törvény 163. és következő szakaszai s a fent említett 45689. számú általános miniszteri szabályrendelet 3—32 §§-ai fognak alkalmaztatni. Veszprém, J8S6. évi augusztnslió 11-én. Véghely Dezső j kir. tanácsos, alispán, j Fogbajban szenvedők figyelmébe ! Van szerencsém Veszprém város és vidéke n. é. közönségének becses ügyeimébe ajánlani FOGÁSZATI GYOGYTERMEMET. Egyszersmind felhívom mindazokat, kiknek bárminemű fogműveletre vagy fogbetétre szükségük volna, szíveskedjenek gyógytermemet meglátogatni. Bátorkodom magamat a következő esetekre ajánlani : Egyes műfogak, egész fogsorok, valamint műleges szájpadok készítésére a legújabb amerikai mód szerint, rugók és kupcsok nélkül oly módon, bogy azok a természetiekhez hasonlóan minden czélnak megfelelnek. — Kivánatra egyes műfog néhány éra alatt, egész fogsorok 24 óra alatt készíttetnek el, s a foggyökerek eltávolítása nélkül s fájdalomokozás elkerülésével lllesztetnek a szájba. — Lyukas fogak plombirozására a legkíméletesebb bánásmód mellett, arany-, platina- és eztist-amalgammal stb. Úgyszintén ferde fogak helyreigazítására és a fogakon lerakodott fogkő, valamint azon szennyes zöldszinez&tek letisztítására, mely némely egyéneknél a fogakhoz tapad. Továbbá a már meg nem menthető fogak, bármily letöredezett foggyökerek eltávolítására, saját módszerem szerint, mely semmi fájalmat sem okoz. Rendelési órák: d. e. 8—12-ig, cl. u. 2—6ig. WELLNEE LAJOS, fogász, Veszprém. !!! Sajtó alatt!!! GYERKI ÓR NAPTÁRA 1887-re 5000 példányban adatik ki. Szerkeszti: „A Veszprémi Független Hírlap“ szerkesztősége. Hirdetések ara: Egész oldal 10 frt, fél oldal 5 frt, negyed oldal 3 frt. A legkitűnőbb szer minden rovar ellen ! Ez a/, uj, kitűnő specialitás bámulatos erővel és gyorsasággal kiöli a férgeket a lakásokból, konyhákból és szállókból, valamint a házi-állatokról, az istállókból, üvegházi és kerti növényekről. Az igazi csakis névaláírással és védelmi-jegygyel ellátott eredeti üvegben kapható. Amit pusztán papírzacskóban mérnek ki, az sohasem igazi „ Zacherl-Specialitás !“ Raktárak: urnái. Szélcesfolj-ér-váron, : Szalay Béla, Pinkás Zsigmond én fia, Kari József, Flis Pál fia, Piski László ni un cl nrnn.l I—'á.l'ifl.ri “ Vbiorrrtfilli.»^ n n 1 „ ' m, .r » -i ■» « ___ Ve szprémlzeii: Schwarcz Ignácz ------------—aai, ouzsvi, mis mii na, íiski naszio ur aknál. Eevecser: Mautner Zsigmond urnái. Pápán: Beermüller Alajos, Gebäck Gyula és Techer Adolf uraknál. Sümagen: Darnay Kuje án urnái. A vidékén „valódi Zacherliu“ ott kaphatók, hol „Zacherlin-falragazok“ láthatók. ZACHERL Bécs, i. Goldschmiedgasse 2. szám. ZACHERL J., Bécs, I. Goldschmiedgasse 2. szám. Nyomatott lvompolthy T. „Petőfi“-könyvnyomdájában, Veszprém. 1886. Vili

Next

/
Oldalképek
Tartalom