Veszprémi Független Hirlap, 1886 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1886-09-04 / 37. szám

(lésről, kapcsolatban a pénztárnok és szám­vizsgáló bizottság jelentésével. 2. Indítványok tárgyalása. A közgyűlésre a t. egyleti tagok oly kérelemmel hivatnak meg, hogy amennyi­ben személyesen nem jelenhetnének meg a közgyűlésen, az alapszabályok értelmében magukat képviseltessék. A szavazattal csak egyleti tag bizható meg, aki azonban ötnél több szavazatot nem képviselhet. Budapest. 18S6.auglO. Az elnökség nevében: a titkár.. — Színészet Tapolczán. Balog Árpád sziu- társulata múlt hó 28-án kezdte meg előadá­sainak sorozatát Tapolczán, Csiky Gergely „Sötét pont“ czimü drámájával. — Hévízről Írják lapunknak, hogy ott még 'mindig szép számmal vannak a fürdővendégek. A fürdői élet élénkítésére gyakran tartatnak tánczmulatságok. Ilyen tánczmülatság volt augusztus 24-én is, Kossuth Lajos nagy hazánkfia névelőestéjén. A mulatságot nagy­szerű tűzijáték előzte meg, melyet Eble Lajo® hévízi fürdőpénztárnok rendezett. A fürdő vendégek egy szivvel-lélekkel énekelték a Kossuth-nótat és éltették a nagy férfiút. A tánczmülatság is igen jól sikerült. — Megyegyiiés. A hétién megtartandó megyegyülésre már több megyebizottsági tag érkezett városunkba s ugylátszik be fog tel­jesülni, amit múlt számunkban jeleztük, hogy a megyegyülés rendkívüli élénkségnek fog örvendeni, mivel e gyűlés tárgyává tétetik a népgyülési határozat is. Hisszük, hogy a határozat a megyegyülés pártolásával fog találkozni. Különben a gyűlés lefolyásáról jövő számunkban bő tudósítást fogunk hozni. —- Díszes estebéd — tartatott múlt héten kedden a veszprémi uj városházban a széle­sebb körben előnyösen ismert és köztisztelet­ben álló Rothauser M. Samu ur derék és kedves leányának, Helén kisasszonynak dr. Ungár Sándor úrral az napon történt egybekelési ünnepélyük alkalmából. A derék szülők sok örömöt leljenek gyermekeikben és dr. Ungár orvos ur, ki mint halljuk váro­sunkban telepedik le, fiatal nejével együtt olyan szép és szivet kielégítő jövőnek men­jenek elébe, mint a minő esküvőjük ünne­pélye volt. — Hálanyílvánitás. Mindama jóakaróink, kik néhai Soós Ignácz volt kir. törvényszéki biró megrendítő elhunyta által minket ért csapást sürgöny, levél vagy a végtisztes­ségen való megjelenés által, enyhíteni kegye­sek voltak, fogadják mély köszöuetűnket. A gyászoló család. — Helyreigazítás. Lapunk múlt számában irtuk, hogy Xay Ignácz hosszuutczai volt kereskedő önmérgézés által véget vetett éle­tének; mint azonban a kezelőorvos bennünket értesít, Xay Ignácz nem önmérgezés, hanem ónmérgezés következtében halt meg. Az ónmérgezést azon golyó okozta, mely még a télről maradt mellkasában. — TŰZ. Lovász-Fatonán m. hó 28-án dél­előtt ismeretlen okból tűz támadt. Leégett öt ház, ezek közül kettő az uradalomé, egy a jegyzőé, kettő pedig a polgároké volt. A leégett házak biztosítva voltak. A tűz egy istálóban keletkezett. — Balaton-muzeum Keszthelyen. A „Balaton Egylet“ körében mozgalmat indítottak egy muzeum felállítása érdekében, melyben a Balaton sokféle különlegességei rendszeresen psszegyüjtetnének. Tagadhatóan, hogy ez igen üdvös törekvés, mert a Balaton vidékén szám­talan oly tárgy van, melyeknek elkallódása nagy kár úgy a tudomány, mint a közérdek szempontjából. Mintaképül szolgálhatna a Kárpát-egylet által kezdeményezett Tátra- muzeum s a kivitel annál könnyebb volna, mert a „Balaton-Egyletben“ vannak kiválóan hivatott szakférfiak, régészek, természettudó­sok. A muzeum székhelye Keszthely lenne. — Táncsics szoborra múltkori fellzólalá- sunkra többen Írtak már alá egyesek gyűjtő ivein. Igv Auer Gyula gyüjtőivén eddig ada­koztak : Penicsek Vilmos 20 kr. Spitzer Jakab 20 kr. Róth Dezső 20 kr. Steiner Adolf 10 kr. Auer Gvula 30 kr. F. J. 20 kr. t/ R. J. k. a. 10 kr. A gyűjtő ez összeget elküldte a központi Táncsics-bizottságnak. Hírlapunk irodája is elfogad e czélra ada­kozásokat. f. hó 10-éig. — Halálozás Veszprémben, augusztus hó 27-től szeptember hó 3-áig: Molnár Sándor, 8 hónapos, hökhurut. özv. Éván Sándorné, 27 éves tüdőgümőkór. Lányi Istváu, 14 hóna­pos, bélhurut. Wenczl Anna, 10 napos, időt­lenség. Streit Rudolf 5 hónapos, gyermek- aszály. Endrédi József, 1 és fél éves, gyer­mekaszály. Szőlősi Imre, 54 éves, vizkór. Dr. Fischer. — Egy veszett eb által megmart két szilas- balhási fiú, kikről múlt számunkban tettünk említést, nem Budapestre, hanem Bécsbe vitettek el gyógykezelés végett. A szeren­csétlenül járt két fiú gyógykezelési költsé­geire a minisztérium 50 irtot adományozott, Véghely Dezső alispán pedig három szabad vasúti jegyet eszközölt ki a vasúti igazga­tóságnál. A betegeket Láng Ignácz szigorló orvos vitte Bécsbe, hol átfogja adni további gyógykezelésre Dr. Ullmann Imre 01‘Vösnak az „Algemeine-Kranken-haus“ -ban. — Beküldetett. Sz.-Király-Szabadján aug. 29-én egy mulatságot rendeztek, amelynek meghívóját érdemes lesz a csodabogarak közt megörökíteni, mivel az igy van szórul-szóra: „Meghívó. A szt.-kir.- szabadjai ev. ref. egyház temploma tetejénkk kijaví­tására saját helyiségében 1886. évi augusztus hó 20-én műkedvelői szinielőadáasal egybekötött tánczestélyt tart.“ — Most már ebből az követke­zik, hogy az a „saját helyiségében“ i-endezett színi- előadással egybekötött táuczestély a templomban lett megtartva! vagy pedig ha nem ott tartották, akkor meg az következik, hogy nem tudnak magyarul! . . . — Elfogott betörő. Kreutzer Gyulát ki nem­rég Tapolczán egv helyre betört és onnan többféle tárgyat eltolvajolt, Székesfehérvárott elfogták és átkisérték a Zalaegerszegi kir. törvényszékhez. Ivreutzert többrendbeli lopá­sért és rablásért a veszprémi rendőrség és a tapolezai járásbíróság országszerte köröztette. — Czigányok garázdálkodása. Veszprém- megyében, különösen Devecser környékén, mint lapunknak Írják, a közbiztonságot nagy­ban veszélyeztetik a kóborló oláhczigányok, l kik már nemcsak kisebbszerü lopásokat követ­nek el, hanem egyes helyekre be is törnek így a hét folyamán betörtek a rendeki mol­nárhoz s onnan különféle élelmi szereket, lisztet, kenyeret, zsírt stb. eltolvajolták a molnárnak két szép lovát. Azonkívül egy devecseri fuvarosnak is ellopták két lovát. Xagy a gyanú, hogy azt a vakmerő lopást is, melyről lapunk más helyén szólunk, e czigányok vitték véghez. A tapolezai és a devecseri szolgabiróság csendőrökkel nyomoz­tatja a garázdálkodók kik közül már többet el is fogtak. — Tegnapi hetivásárunk a szokottnál élén- kebb volt. A megye minden részéből jöttek árusítók és venni szándékozók. Xagy csődülést idézett elő egy kádártai asszony szerencsét­lensége, vagy helyesebben egy kádártai tejfölös asszony köcsögeinek szerencsétlensége. Ugyanis vékával fején a járdán haladt és egyik-keres­kedő előtt leeresztett napellenzőbe fejen levő vékája megakadt s a földre burult. A zékában több köcsög tejföl* volt, ami termé­szetesen végig ömlött a járdán. Szerencse volt a hogy a leesett véka a díszes kirakat nagy üveg-tábláját be nem zúzta. — Időjárásunk a hét folyamán valóban kánikulai volt. A fürdés a Balatonban igen kellemes és akik a múltkori hűvös időben hazajöttek Füredről s Almádiból, ismét ki-ki- látogattak a héten. — Masíroznak a katonák, de nagy örö­mükre hazafelé. A mai nappal véget érnek a nagy őszi hadgyakorlatok. A városunkban állomásozó 71 — 72 zászlóalj holnap fog vissza­térni városunkba, hogy itt azután levessék az egyenruhát s haza mehessenek övéik körébe, kik bizonyára kétségbe vannak esve, olvasva a hadgyakorlatok alkalmával előfor­duló számos szerencsétlenséget. Hátha a kedves férjet is valami szerencsétlenség érte? „Tudom ki van merülve a strapácziótól!“ mondja sajnálkozva a kedves feleség s lesi mikor lép be férje, akit már „száz éve nem látott“! — Majdnem szerencsétlenül járt Varga Fái fuvaros, ki egy szekér szénát szállított. A szekér útközben feldült s a kocsin ülő fuvaros alája került. A gyorsan érkezett segélynek köszön­hető, hogy Varga Pálnak kisebb sérüléseken kívül komolyabb baja nem történt. — Kidőlt a lova. W. helybeli gyorskocsi tulajdonosnak egy egészséges lova a vasútról való hazajövet alkalmával, az óriási forróság következtében kidült. A tulajdonos érzékeny kárt szenvedett. — Nem tud olvasni. Xem rég említettük lapunkban, hog}*- a helybeli sürgönykihordó nagy hány hanyagságot tanúsít a táviratok kihordása körül. Most azonban kiderült, hogy a sürgöny kihordó nem hanyag ember, hanem nem tud olvasni s azért hordja későn ki a táviratot, mert nehezen talál emberére, ki neki azt elolvassa, miután intelligens embert nem mer megszólítani. — Több levélhordót! Általános a panasz város-szerte, hogy későn lesznek kézbesítve az érkező levelek. Persze erről a levélhor­dók nem tehetnek, mert a forgalom nagy s a sok dolgot a három levélhordó nem győzi, miután pedig egyik levélhordó sem hordó, hanem ember, azért hangsúlyozzuk, hogy több levélhordót. — Elásta a gyermekét. Az a hir volt elter­jedve városunkban, hogy egy ösküi cseléd leány újszülött gyermekét megölte s elásta. A helyszínén rögtön vizsgálat tartatott s a kis csecsemő kiásatott. Bonczolás alkalmával kiderült, hogy a gyermek halva született s á cselédlány csak azért ásta el, hogy szégyenét eltemesse, — Herenden veszett ebek csatangoltak a héten. Kettőt le is lőtt egy vasúti őrnek a felesége. Xem tudjuk eléggé figyelmeztetni úgy a helybeli, mint a vidéki gazdákat, hog3r házőrzőebeikre tegyenek szájkosarat, miáltal meglehetne akadályozni a veszett eb marás okozta számos szerencsétlenséget. — TánczkoSzúru. Holnap este a „Betekints“-ben Ötuver-fele tűzijátékkal egybekötött tánczkoszoru lesz. Egyszersmind társas-vacsora halászlé és nyárson sült halakból. Belépti dij vacsorával együtt: 80 kr., vacsora nélkül 40 kr. — Vakmerő lopás. Schvarcz Sámuel deve­cseri áruszállító több árut vett át Tapolczán tovaszállitás végett. Az árukat három kocsira rakták fel Schvarcz kocsisai s Devevecser- nek vették utjokat, hogy a felvett árukat átadják gazdátoknak. Útközben azonban ége­tően sütött a nap s a kocsisok elálmosodtak, és mint akik dolgukat jól végezték, majdnem Devecserig aludták az igazak álmát. Hanem szomorú valóságra ébredtek, mert a középső kocsiról, Schvarcz Jakab tapolezai kereske­dőtől átvett, vagy 250 forint értékű árut tartalmazó rekesz hiányzott. Rögtön vissza­indultak a nyomozásra és nem is kellett soká nyomozni, mert a fákra aggatott selyempapir, melybe a finomabb áruk csomagolva voltak, oda vezették őket a nyirádi erdő közepén, az ut mellett kiüresitett ládához. De a tetteseknek csak hült helyét találták. Most perre kerül a dolog, mert egyik sem akarja a kárt megtéríteni. Sem Schvarcz a szállító sem a kocsisok, akiknek vigyázatlanságából történhetett meg a lopás, nem téríthetik meg a kárt. Schvarcz .Jakab pedig nem enged a 48-ból. — Elégtek. Siófokhoz fél órára eső Kiüti községben egv férfi és női munkás dolgozott a téglagyár vermében. Körülöttük szalma volt felhalmozva; de a munkások elfelejtet­ték a lajtorját oda támasztani a verem szá­jához. — így történt, hogy midőn az asszony befütött a kemenezébe, a láng kicsapott és szalmát meggyujtotta. A szerencsétlenek létra nélkül nem menekülhettek a tüzből, és min d a ketten oda égtek. A nőnek a férje Budapesten volt, hol katona fiát látogatta — Tárcza-tolvaj. A székesfehérvári „Sza­badság“ írja: A vásárra Schvarcz Ferencz porvai (ves/préinmegyei) lakos is bejött és a vásártéri Kohn-korcsmába szállva, az éjét künn a korcsma udvarán aludta át. Egyszer csak arra ébred fel, hogy. valaki 186 frtos tározóját kiemeli zsebéből. A tettest Jahorda Ferencz személyében nyomban letartóztatták s átadták a rendőrségnek, hol a tolvaj bácskai illetőségűnek mondja magát, de nem igen akarnak hinni neki, s most kérdést intéztek az illetékes hatósághoz, hogy csakugyan oda­való-e ? Illétékessége megállapítása után átad­ják az illető törvényszéknek. — TŰZ. A Tapolczához közel eső Törde- micz községben m. hó 22 én tűz támadt, mely­nek csakhamar sok takarmány esett áldozatul. Tapolcza vidékén különben az utóbbi időben igen gyakoriak a tüzesetek. Mint értesülünk a múltkori sümegi tűzvész arra indította a sümegieket, hogy egy jól szervezett tűzoltó- egyletet alakítsanak, a mi nem csak Süme­gen, hanem minden községben igen óhajtandó volna. — Egy VII. gymnasiumi tanuló egy jó csa­ládhoz egy-két fiú mellé nevelőül ajánlkozik, esetleg mint instruktor magánórákat is haj­landó adni. Bővebbet hírlapunk irodájában. = Pályázat. Az almádi fürdő-részvénytársa­ság, almádi birtokainak gondozására egy lehe­tőleg katonaviselt, nőtlen egyént fogad föl, ki a kertészetben is némileg jártas. Fizetése évi 160 írt, szabad lakás s egy hold föld művelése. Ezenkívül fegyverrel s sipkával láttatik el. Pályázók kérvényüket Brenner Lőrincz elnök, Dr. Ováry Ferencz titkár, vagy hírlapunk irodájában adják be, szeptember hó 15-ig. — Egy vagy két alsóbb osztályú deák egv helybeli tisztes családnál teljes ellátásra föl­vétetik. A fiukra gondos felügyelet gyako- roltatik. Szívesen ajánljuk e sorokat a szülők figyelmébe s szerkesztőségünkben készséggel nyújtunk felvilágosítást a tudakozóknak. = Eötvös Károly díszes nagy arczképe meg­jelent s a pompás szobakép kiadóhivatalunk­nál is megrendelhető. Ára 50 kr. Szerkesztői üzenetek. Egy vidéki levelezőnek. Vettük válaszát. Valóban szép öntől, hogy a „Pápai Lapok“ védelmére kel, mint annak levelezője, de mivel czikke hossza­dalmas s igen nyers modorban van Írva, nem közöl­hetjük. Küldje be a „Pápai Lapoknak“. Kenese. — Verseit átolvastuk, de mivel ön már jobbakat is irt, mi is jobbakat kérünk. M. F. Szombathely. A költemények nem közölhetők. Idővel talán jobbakat fog Írni, addig is Írjon asztalfiókja számára. Egy pápai Félre­tettük. Felelős szerkesztő: Dr. TOLLE. Lap vezér: K0MP0LTHY TIVADAR. 4731,1886. az. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. törvényszék mint tkönyvi hatóság köztudoraásra hozza miszerint Kar- pelesz Lipót siófoki lakosnak 55 frt tőke. ennek 1881. évi április 12-től járó 6% kamatai 3 frt 95 kr óvási, — Va% váltódij, 41 frt 81 kr perbeli és 5 frt 80 kr árverési kérel- mezési költségei behajtása véget Griiniwald Jánosné Farkas Márthának a Veszprém megyébe kebelezett és a veszprémi kir. tszék területé­hez tartozó bozsoki 143 sz. tjkvben f. 1 sor 176 hsz. a. felvett a vízállóban levő 1890 frt becsértékü szántóföldje 1886. évi szeptember hó 14-én d. e. 10 órakor Bozsokon a községházánál a körülményekhez képest a becsáron alul is el fog adatni. A kikiáltási ár a becsár leend. Az árverezni szándékozók kötelesek a becs­árnak 10%-át készpénzben vagy óvadék-képe­seknek nyilvánított érték papírban bánat­pénzképen a kiküldött kezéhez letenni. Az ezen ingatlant C. 1 alatt terhelő élet­fogytiglani haszonélvezeti jog ezen eladás által érintetlen marad; s vevő azt tűrni tartozik. Az árverést kitűzött egyszeri határidőben az árverés alá bocsájtott birtoktestek becs­áron alól is elfognak adatni azzal, hogy az árverés napjától számított 15 napig a meg­felelő bánatpénznek itt a kir. törvényszéknéli letétele mellett njabbi Ígéretek elfognak fogad­tatni, mely esetben az 1881. 60 tcz. §-a nyerend alkalmazást. * A vevő a vételárt a vétel napjától járó 6% kamatával 3. egyenlő részletben, és pedig az első részletet 2 hó a második részletet 4 hó a harmadik részletet a bánatpénznek betu­dásával 6 hónap alatt a veszprémi kir. adó­hivatalnál a törvszékhez czimzendő szabály­szerű letéti kérvény bemutatása mellett lefi­zetni tartozik. Egyidejűleg felemlittetik, hogy az azon hirdetmény a kibocsájtott árverési teltéte­lekkel együtt a hivatalos órák alatt a tkvi hatóságnál úgy Bozsok elöljáróságánál is megtekinthetők. Veszprémi kir. törvszék mint tkvi hatóság. 1886. május hó 31-én tartott üléséből. Vargha, Vlassicli, kir. törvényszéki h. elnök. kir. törvényszéki jegyző. Jelentés! Alulírott van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint eddig Balaton-Füreden létezett SZABÓ-ÜZLETEMET Veszprémbe, a palotai utón. a Kubay-féle kávéház átellenébén levő bolythelyiségbe ÁTHELYEZTEM. A n. é. közönség szives pártfogását kérve, Ígérhetem, hogy a legújabb divat szerinti és legjobb kelmékből álló raktárom teljesen meg fog felelni a legma­gasabb kivánalmaknak is. 0 Q S 0 Főtörekvésem leend az igényeknek megfelelve, a nagyérdemű közönség pártfogását kiérdemelni. Líinczényi Károly, szabómester. Q 0 0 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom