Veszprémi Független Hirlap, 1885 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1885-02-21 / 8. szám

verte nejét, hogy élet-halál közt van ma is. Épen 13-án lett volna ez ügyben a kihallgatás, de Tót ngy látszik önmagát Ítélte el s mindjárt végre is hajtotta az Ítéle­tet Azelőtti időkben már háromszor próbált hasonló módon véget vetni életének, de mindig észrevették, mig végre a negyedik kísérlet sikerült neki. 8 Liedl Ferenc és Hetyey Géza hangversenye f. hó 22-én leend az állandó színházban. Húshagyó kedden éjjel egyik korcsmában körül­belül 40 „czibil“ megtámadott egy ott mulató huszárkáp­lárt • de ez is megmutatta ám, hogy a huszár mégis csak'huszár, s ugyancsak döngette a sok „czibiKt. Végre valaki egy üveggel dobta főbe a vitéz huszárt, úgy. hogy a vér egészen elborította fejét s pár pilla­natig nem tudta magát védelmezni. De szerencséjére ép ekkor jött oda két társa s a 40 „czibil“-t úgy elver­ték, hogy aligha lesz többet kedvük huszárt bán­talmazni. , , Tót István czipeszseged f. hó 19-en reggel egyik korcsmában elkezdett a korcsmárosnéval veszekedni. Az ablakokat bezúzta, a2 üvegeket földhöz csapta s a korcsmárosné leányát agyon akarta szúrni. Ekkor jött oda egy rendőr, de ez sem birt a dühöngővei, mig végre a járőrségnek sikerült megfogni s bevinni a „dutyi“-ba. Azt mondják a rósz nyelvek, hogy szerelmes volt az ipse s féltékenységből tette ezt a „kis heczczet.“ A takácsi körorvosi állomásra f. hó 15-én dr Rechnitz Ede pápai orvos választatott meg nagy szó­többséggel. Noszlopi Noszlopy Ignácznó szül. Nagyalásonyi Barca Etelka — néhai Noszlopy Ignácz cs. kir. kama. rás neje — f- hó 15-én 75 éves korában meghalt. Te­metése f. hé 17 -én volt. A temetést a győri „Arrabona“ temetkezési egylet rendezte. A kanyaró még folyton uralkodik. Pár nap óta az iskolák is szünetelnek. Jakab Lajos színigazgató jól szervezett társulatá­val márcziu8 elején kezdi meg előadásait. Pry Pál. Lepsény, február 20. (A „Veszprémi Független Hírlap“ szerkesztőjéhez.) Már azt hittük, hogy a farsangon a vig kedély Lep­sényben nem is ismerős, midőn mégis Kirisits Antal ur, általánosan jól ismert s szeretett vendéglős és háziúr, bennünket ezen téves hiedelemből kiábrándított. F. hó 16-án ismerőseit egy nála és általa rendezett batyubálra összehiván, egy kis mulatság jött létre, melynél tán szebbet igen, de sikerültebbet és vigabbat nem hiszem, hogy valaki még Lepsényben átélt volna. A mulatság a legvigabb hangulatban még reggeli 6 órkkor sem akart véget éréi, de sürgős elutazások, mégis véget ve­tettek neki. Újházi Zsolt. Újdonságok. — Báró Fiáth Ferencz elhunyta alkalmából vá­rosunk minden középületén gyászlobogók lengenek. A szeretett főur elhunyta általános gyászt kelt. A mélyen sújtott család minden tagja együtt van, s az ország minden részéből s a külföldről is számtalan részvét- sürgöny s koszorú érkezett. A koszorúk száma mintegy 70; köztük számos 100—300 frt értékű. A többek közt e koszorúk voltak: „Miki, László. Béla, Feri, Mária“ fehér atlasz, s Ágnes külön koszorúja, Veszprémvár- megye s Yeszprémváros díszes koszorúi, „Ifj. Matko- vich Tivadar és neje, tiszteletűk és szeretetök jeléül“, „Veszprémi püspöki uradalom gazdasági tisztsége“, „A veszprémi kir. törvényszék bírói kara tisztelete je­léül“, „A magyar nyugoti vaspálya nagyrabecsült alel- nökének“, „Rosos István félszázados hü barátsága je­léül“, „Latinovics Béla és neje végső kegyeletből“, „A Chevra Kadischa egyesülete felejthetetlen disztag- jának mély tisztelete jeléül“, „Békássy Károly B. Fiáth Ferencznek kegyelete jeléül“, „M. nyugoti vasút vezér- igazgatósága mélyen tisztelt alelnökének“, „M. nyu­goti vasút igazgatótanácsa“, „M. nyugoti vaspálya nagyrabecsült alelnökének“, „Felejthetlen atyámnak Miki“, „Edgar Joe“, „Edgar Elisabeth“, „Ágnes Mor­gan“, „Pápa város közönsége szeretett főispánjának“, „Glück Frigyes Pannonia-szálloda Budapest utolsó tisztelete jeléül legmélyebb tisztelettel és szeretettel“, „Veszprémmegye tisztikara fájdalma jeléül“, „Nagy­vázsonyi uradalom“, „Veszprémmegye köztisztelete je­léül“, „Bezerédy Viktor és neje“ s még igen számos koszorú. A koszorúk virágai a tiszteletet és szere tetet jelképezék. — A beszentelést nm. Kovács megyés püs­pök ur ő exja végezte ma d. e. fél 12 órakor a ngos káptalan t. tagjai segédlete mellett. A szertartáson ott láttuk a megye s a város teljes képviseletét, a törvény­szék, járásbíróság, adóhivatal, ügyészség, honvédség tisztikarát; az összes egyleteket, valamennyi volt ipar­testületet. Pápáról külön vonaton jöttek tisztelői; Bu­dapestről a főrendiház képviselői, a nyugati vasút ve­zérigazgatósága, számos főur stb., a zirczi főapát, De- vecser elöljárósága, Steuer bíróval, gymnasium s ne­veidé növendékei, az izr. hitközség összes tagjai stb. — A veszprémi indulóházon 7 gyászlobogó lengett. A te­temet d. u. 2 orakor vitte külön vonat Moóra s onnan Akára ; a coupé egészen feketével díszített s ravatalon nyugszik. A locomotivon két fekete lobogó leng. — Veszprémmegye s a város képviselete, mintegy 60 tag ma este utaznak Akara, hol holnap délután 1 órakor tétetik az elhunyt a családi sírboltba. — Az örök béke angyala őrizze siri álmát! — Időjárásunk egészen tavaszias. Enyhe szellők leolvasztak a Balaton tükrét s a Bakony ormairól is eltűnt a vakító fehér hólepel. A tavaszi munkák kezde­tüket vették s tovahamarább almáriomba kerül a meg­unt téli ködmen is. — A farsangi évad véget ért. Mulatságokban eleg részünk volt s a tűzoltók alarczos boböczmenete befejezte a bolondságok sorozatát. Most aztán illő, az elet komoly napirendére visszatérni s megbánnuuk a farsang-szülte váltókat, kontókat s bolondságokat. „Ha­mut hintsünk fejünkre s öltözzünk szőrruhába !“ 7* Családi öröm érte hírlapunk szerkesztőjét, szerető neje tegnap reggel egy kedves, egészséges kis lánykával áldotta meg, ki a szent keresztségben raume nevet nyer. Szerkesztőnk ez utón kifejezi szi­ves köszönetét mindama jó embereinek, kik őt ez al- alommal üdvözlő soraikkal vagy egyébkint fölkeresték. , ”z almádi fiirdőrószvény-társaság közgyűlé­sére, mely holnap vasárnap délelőtt 10 órakor tartatik meg a „Korona“ fogadó nagytermében, felhívjuk a arsasag összes tagjai figyelmét. Ez a közgyűlés lesz ™.í!tlafwtí?>Z.ni aziránt' togy Almádi érdekében mily befektetések eszkozlendők a jelen évben. A. nagy­. énv°::agU '■ozgyülésen, kívánatos, hogy minden rész- tényez tag megjelenjen. — Elhalasztott hangverseny. Liedl Ferencz he gedümíívész táviratilag értesíti szerkesztőségünket, hogy hétfőre e hó 23-ára jelzett hangversenyét, melyre mar miuden előkészület befejezve volt, megyénk szeretett főispána gyászos elhunyta miatt ezúttal elhalasztja, s azt későbben tartja meg. A hangverseny napjat a fal- ragaszok igIzgikIik» ° _ a temetőben elkövetett botrányok tettesei még mindig nem kerültek kézre. Tegyen róla a rend­őrség ho-y kézre kerüljensk. Mert ha most sem éri őket utói a büntetés: ki biztosit, hogy a boltiak nyu­galma ezentúl is meg nem zavartatik ily gaz bitan­Ook áltál 'wj^|tat|an8ág. A kis lelencz Nyirádi Géza, ki Budapestről állítólag édes anyja után itt Veszprém­ben illetőséget nyert volna, s ezért ide szallitatott, itt egy jó lelkű polgár Györgyi Lajos a teljesen árva 4 éves kis fiút örökbe fogadta; a helyett, hogy ezen jolel- küségére neki köszönetét mondanának — 85 frtot kérnek megtéríttetni, mint a fiú után felmerült költséget. Természetes, hogy az illető nem fizet, hanem a kis gyer­meket nekik visszadja. — A buza-piaczi kút asasa erelyesen foly. Mar kisebb viz-erek mutatkoznak. Valószínű, hogy nagyobb forrásra fognak akadni. — kivált ha még vagy 4 ölet lcásu^ik ­— A helyi önkéntes tűzoltó egylet múlt kedden szépen rendezett jótékonyczélu műkedvelői előadást rendezett, tömlők bevasarlasa czeljabol. Az előadásiol, műkedvelőkről lévén szó, bővebben nem emlékezhe­tünk meg; bár dicséretesen folyt le. Az azt követő vi­galom kora reggelig tartott. Erre vonatkozolag vettük az alábbi sorokat: A „Veszprémi Független Hírlap“ tekintetes szerkesztősegéhez. A nagyközönség szives megnyngtatásául van szerencsénk a f. hó 17-en megtar­tott jótékonyczélu előadás tiszta jövedelmét, mely a tegnapi napon tartott végleszámoláskor előált, követke­zőkben közölni, ugyanis: Jegyárusítás, belépti dij és felülfizetésekből befolyt összesen 217 frt 48 kr. a ki­adás ellenben, ide számítva a színész tagok tisztelet­beli dijait is, kitesz összesen 10 í frt 31 kr. Maradt te­hát tiszta jövedelme 110 frt 17 kr; felülfizettek és pe­dig Nsgos. Tarányi Ferencz 2 frt, Kissovits József 1 frt, Mltsgos Bezerédj Miklós püspök 1 frt, Nagy Sándor Kádárta 1 frt, Véghely Dezső 20 kr, N. N. 20 kr, Tömöri József 1 frt, Elszasszer Endre 50 kr, Kovács Elek 30 kr, Balázs Gyula 20 kr, N. N. 30 kr., Czollen- stein Ferencz 50 kr, Beretvásné 4 frt, N. N. 30 kr, Sipos Anna 1 frt, Gscheidt István 1 frt, Raszl József 1 frt, Jánosy Sándor 2 frt, Sörös Zoltán 50 kr, Jankovits őrmester Pápáról 50 kr, Wurda Manó 50 kr, Brenner Iván 30 kr, Gerlics János 30 kr, Lengyel Pál 40 kr, Wellner Lajos 50 kr, Kompolthy Gusztáv 50 kr, Veledits Mihály 60 kr, Hoffelder Lajos 50 kr, Holles Ferenc 1 frt 40 kr, Nagy Sándor vendéglős 50 kr, Veisz Mór pék 30 kr, Simor János 1 frt, Angol főnök nő 50 kr Szürke nónék 5 frt, Rothauser Samu kávés 50 kr, Plosszer István 60 kr, Kanczler Lajos 20 kr. és főtiszt Nagy József 1 frt. Tisztelettel maradtam Ujj-Mészáros Károly rend. biz. elnök. — Az iparosok bálja a múlt szombaton a „Ko­rona“ termében tartatott meg. Válogatott közönség volt jelen ; bár nem oly nagy számmal, mint eddig. Hanem akik ott voltak, igen jól mulattak s fesztelen kedvvel járták reggelig. A bál anyagilag is igen ked­vezően sikerült, s a jelenvoltak közül felemlíti tudósí­tónk a következő hölgyeket: Balogh Károlyné, Brenner Lőrincznó, Benkő Istvánná, Boor Jánosnó, Boor Lajosné, Bodányiné, Fülöp Mihályné, Gscheidt Istvánná, Gunst Iguáczné, Hoffelder Lajosné, Hoffelder Ferenczné, Hu­szár Jánosné, Horváth Gyuláné, Kovács Károlyné, Kubay Hubertné, Leimeiszter Antalné, Müller Mátyásné, Pfilf Ándorné, Pinkász Mórné, Regényi Lajosné, Róth- fischer Gáborné, Súly Edéné, Szabó (írnok), Józsefné Schröderné, Babay Kamilla és Juliska, Banthauer Jul- csa, Benkő Mariska, Bőcskei Julcsa, Breuer nővérek, Cséby Róza, Horeczky Julcsa, Kertész Marosa, Kürtly Lujza, Lappai Niua, Lichtenberger Milli, Liptay Irma, Máj Marosa, Novák Eleonora, Németh nővérek, Pátkai nővérek, Pinkász nővérek, Pólinger nővérek, Roboz Pepi, Szabó Böske, Szabó Ágnes, Szabó Nacza, Súly Katicza, Suránszky nővérek, Varga Mariska. A bál reggel 6 órakor ért véget. Az iparoskor báljának számadását az alábbiakban adjuk: Felülfizettek: Méltsgs. Dr. Kovács Zsigmond 5 frt, Füzy Szaniszló, Pozsony, 5 frt, Sörös Zoltán 2 frt, N. N. 1 frt, Scholtz Antal ifjú 50 kr, Szilágyi Mihály 1 frt. Fekete Izidor 50 kr, Csizmadia, M. 1 frt, Leitner János 50 kr, Stoll Miklós 1 frt, Wurda Adolf 1 frt Klein Lajos 20 kr, Nathan Gusztáv 50 kr, Kubai Hu­bert 1 frt, Gscheidt István 1 frt, Dr. Kerényi Károly 1 frt, MüUer Mátyás 50 kr, Stern Lipót 50 kr, Pinkász Mór 50 kr, Farkas Ignácz 1 frt, Kovács Imre 1 frt, El­szasszer Eudre 1 frt, Mél. Kopácsy József 5 frt, Ker­tész Ferencz 2 frt, Wurda Manó 1 frt, Bokrossy Viktor 1 frt, Nagy Jakab 1 frt, Lakatos Lajos 1 frt, Perlaky József 20 kr, Kompolthy Tivadar 1 frt, Összesen 38 frt 90 kr. Fentnevezett szives felülfizetöknek a legmélyebb köszönetét nyilvánítja az iparoskor és az iparos ifjú­sági egylet nevében a rendezőség. Jövedelem 100 frt. — Gyilkosság öskün. Húshagyó kedden éjjel Öskün gyilkosság történt. Szabó Pál odavaló fiatal birtokos ember régóta örökösödési viszályban volt unokafivéreivel a Szabó-testvérekkel. A jelzett estén a két unokatestvér más két társával több helyütt mula­tott, végre jól beboroztak s igy kalandoztak a főúton, hol Szabó Pál került szemük elé. Hirtelen összebeszél­tek s mindnégyen rávetették magukat Szabó Pálra. Ezt földre teperték s agyba-főbe verték. Szabó Pál önvédelmében kését rántotta elő; elkezdett a sötétben támadói felé szürkülni s Petőt, az egyik támadót oly szerencsétlenül szúrta meg, hogy az menten szörnyet halt. A gyilkost azonnal elfogták s nagy iránta a rész­vét, mert vidékszerte igen józanéletü, dolgos, becsüle­tes fiatal embernek ismerték. Felhívjuk ezúttal az illető hatóság figyelmét a községi Bajczos nevű korcsmáim,, hol a legénység óriási hachanaliákat szokott rendezni ; a zárórákat sohase tartja be s igy erkölcsi sülyedésre ad alkalmat a népnek. Ha törvény, legyen törvény s: bűnhődjék necsak a közvetlen tettes, de az is, ki annak közvetett okozója. — „Virágok“. Ily czimü csinos kiállítású irodalmi füzetet vettük e héten, melynek szerzője Faludi Miksa irótársunk s székesfehérvári tanár. A mű részletes is­mertetését, — ezúttal térszüke miatt — jövő hírla­punkban adandjuk. — A vörösberényi apagyilkosság ügyében Hetessy Dániel jegyző közigazgatási utón is tartott újabb nyo­mozásokat s ezek felette érdekes momentumokat szol- giáltattak. Bizonyosnak látszik, hogy a gyilkosnak neje s önszántából segédkezett a gyilkosságban, s hogy egyéb tényezők is működtek közre. Kiderült az is, hogy csupa koholmány a gyilkos abbeli vallomása, hogy az apja a vagyonát Végnéra akarta íratni. Ennek a nőnek ugyanis férje van s együtt is élnek. A gyilkosság indoka a gyilkos kapzsiságában keresendő, ki félt, hogy apja újra nősül, mert eziránt több embert közvetitőkóp föl is kért. A gyikosságot akkor ismerte be a gyilkos, mikor Hetessy föfedezte körömhusa mellett a száradt vérkarikákat. Akkor elhalványult, nagyot lélekzott — és vallott. Börtönében most megtörötten ül s úgy lát­szik, már elkészült a kötélre. Bizony megrendül az emberben, ily szörnyeteg láttán, a halálbüntetés eltűr­ése iránti emberiességi elv! Szemet szemért! . ; . A bosszú is lehet jogosult ily rémesetben. — Esküvő. Weisz Ignácz nagy-kanizsai ifjú keres­kedő jövő kedden f. hó 23-án d. u. 31/2 órakor vezeti oltárhoz a helyi izr. templomban Diener Sándor derék izr. tanítónk ifjú, kedves Róza leányát. Kisérje frigyü­ket örök boldogság ! — Tűzvész Vanyolán. F. hó 18-án d. u. 2 óra tájban egy pajta kigyuladt; a lakosok ugyan elakarták nyomni a tüzet, de ez óriási erőfeszítés daczára sem si­került, mert borzasztó szél volt, úgy, hogy pár pillanat alatt körülbelül 40 ház állt lángokban. Leégett a róm. kath. templom is. s a harangok eldolvadtak.— A házak közül kevés volt biztosítva. A kár tetemes. (r. I.) — Uj zárda megyénkben. Tudósítónk írja: Gróf Wallis Gyuláné Pápa-Kovácsiban a Szt.-Vinczéről ne­vezett apáczák számára zárdát építtet. — Az építést legközelebb megkezdik. (r. I.) — Gyermek-előadás Veszprémben, Sebők Lajos tehetséges ifjú színész betegen maradt itt városunkban két hó előtt s nem mehetett el a társulutával. Most visszanyerve egészségét - elhagyta a kórházat, legkö­zelebb egy gyermekelőadást akar rendezni s ismerjük annyira jó polgárainkat, hogy feltesszük, miszerint e tervében támogatandják. Azon szülék, kik 8—10 éves gyermekeiket az előadáson föllépni engedik, kéretnek, jelentsék ki ebbeli szándékukat Sebők urnái (Uj-Mó- száros Károly-féle ház) holnaptól kezdve. Ajánljuk szi­vünkből a jólelkü, sorsüldözte ember e vállalatát úgy a szülék, mint jó közönségünk rokonszenvébe ! — A helybeli távirda-kezelő Hegedűs Julia kis­asszonyt nagy csapás érte. Édesatyja Hegedűs János várpalotai lakos f. hó 16-án életének 64-ik évében hoszas betegség folytán jobb létre szenderült. Legyen álma csendes s az örök világosság fényeskedjék néki! — Földrengést észleltek városunkban f. hó 19-én éjjel még; pedig nem kismértékben. A tünemény ter­mészetesen most sok beszédre ad alkalmat. — Kinyillott orgonafa. Pénteken egy füredi asz- szony nyílott szelenczót árult a piaczon. Azt állította, hogy árnyékos kertjében kint a szabadban nyílott ki e tavaszi virág. lm a korai tavasz már jelentkezik! — Halálozás. Egy sokat szenvedett jó nő balt meg a napokban, családját mély gyászba borítva. Vi­gasztalja azt őszinte részvétünk. A kiadott gyászlap igy hangzik: Szomorodott szívvel jelentjük, testvérei és számos rokonaik nevében is, szeretet nőm, illetve ked­ves leányom Süttő Ignáczné szül. Láng Petronellának, f. hó 16-án éjjeli 1 és tél órakor a hallotti szentségek felvétele után 32 éves korában történt gyászos kimul- tát. A boldogult hült tetemei f. hó 17-én d. u. 4 órakor fognak a r. kath. szertartás szerint az alsóvárosi Bró­keriben nyugalomra tétetni. Az engesztelő szt. mise f. hó 17-én d. e- 10 órakor a szt. Ferencz-rend. templo­mában fog az Urnák bemutattatni. Béke és áldás leng­jen porai felett! Veszprém, 1885. február 16-án Süttő Ignácz. Özv. Láng Istvánná. — Állategészségügyi ellenőrze's tartatott a hét folyamán városunkban Becsák Ferencz m. állatorvos közbenjöttével, mely alkalommal, ló, szarvasmarha és a juh állományok pontosan megvizsgáltattak s az álla­pot igen kedvezőnek találtatott. — Veszett eb. Ilire járt, hogy faluról veszett kutya futott volna be a városba és az pár ebet is meg mart. A rendőri hivatal az ebeket össze is fogdostatta, nehányat kiirtatott, többet pedig őrizet alá helyezett megfigyelés végett. — Szórványos himlő. Előfordult városunkban felnőtteknél e héten két eset, mindkét egyén a városi járványkórházba szállíttatott. — Felgyógyulásuk va­lószínű. — A tébolyodott Érsek Ferencz veszprémi szül. póklegény édes anyja í’endőrileg kinyomoztatván, te­kintve, hogy fia, kit 25 óv óta nem látott és halottnak hitt — csendes őrült: magához venni hajlandónak nyi­latkozott és most Buzsákba (Somogy m.) szálittatja. — Postamesteri állomásra van pályázat hirdetve Mezőszentgyörgy községében. — A vidéki hirlapirók kongresusa iránt, melyet hírlapunk s a „Somogy“ tárgyalt a közelebbi hetek fo­lyamán, országszerte nagy az érdeklődés. Kétségtelen, hogy e nagy horderejű kongressns a nyár folyamán létre jő s Budapesten fog megtartatni, a kiállítás tartama alatt. Az előzetes tárgyalások a kongresszus napiren­dére vonatkozólag, már folyamatban vannak. — Elfogott tolvaj. Atyafi András a hires tolvaj, ki már egy éve szökésben van, csütörtökön itt a város­ban elfogatott a városi rendőrség által — A kisbéri önkéntes tűzoltó-egylet e hó 14-óa tartá a kisbéri nagyvendéglő termében bálját, mely daczára annak, hogy az intelligenczia nagy- része tüntetőleg távoltartá magát, a pénztár javára 60 forintnál több jövedelmet hozott. A kedélyes mulatságot Csnthy Károly főparancsnok rendezte. Jelen voltak; Forintos Jánosné, Bíró J. Jánosnó (Vasdinnye), Magyar Jánosné, Rankl Albinná, Wol- czinger Antalné (Szombathely), Koller Károlyné, Szörenszen Károlyné, Reichenfeld Adolfnó, Köpfler J.-né, Wirthl Hermin, Biró Irina (Vasdinnye), Konrath Irma (Róde), Szörenszen Janka, Forintos Gizella, Nerkaft nővérek, Lowasser Luiza, Rozsos nővérek (Ászár), Köpfler Malvin, Welczinger Etelka (Szombathely), Falu Mariska, Knotz Irma, stb. — Város Hidvégen — mint neküuk onnan írják — Király Nándor köztiszteletü körjegyző vendégsze­rető házában f. hó 10-én kedélyes piknik rendcztetett. A háziasszony szokott előzékenységgel és ismert ked­vességgel fogadta vendégeit, kiknek egy igen kellemes •estély jutott osztályrészül. — Antiszemita heti lapot akarnak Keszthelyen megindítani. A lap I-ső száma már márczius 1-én je­lenik meg. — A vasmegyei tisztviselők nyugdij-alapja javára a kemenesaljai fiatalság február hó 28-án Kis-Czellben a „Korona“ vendéglő nagytermében zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti dij; Személy­jegy 2 frt, családjegy 5 frt. A Balaton vidéki kör segélyalapja javára sikerült estélyt rendezett tegnapelőtt Budapesten a Vigadó kis termében. Az estély a vendégek késő megérkezése miatt csak fél 10 órakor kezdődött, a mikor dr. Sziklay János a felolvasó asztalhoz lépett, hogy sikerült elbe­szélését „A hévvizi rózsá“-t felolvassa. Utánna Schwei­ger A. szavalta el Gyulai Pál „Vén szinész“-ét, majd Rákosi V. „Diákkoromból“ czimü sikerült humoreszket olvasott fel. A műsor utolsó pontja Krób Károly sza- vallata volt; „Költői ábránd“-ját adta elő hatásosan. Ezután a fiatalság tánczra kerekedett. Az első négyest 72 pár tánczolta. Ott voltak: Gelléri Fanny, Schönicher Zsuzsika, Pollák Juliska (Szarvas), Fuchs Szidike, Ha- morszky Ilonka, Berovicz Aranka, Gold nővérek, Breuer Mariska, Bach Ernesztiu, Halász Frida, Ányos Gizella, Márton Róza és Sarolta, Czakó Juliska, Ledermann Karolina, Kendefy Margit, Bergsmann Riza, Weiss Ilerta és Fanny, Bakács Gyula, Wellisch Róza, Silber­berg Adél, Nagy Mariska, Abeles nővérek, Schäfer Rózsa, Mandl Juliska, Sümegi Zsenike, Horváth Böske, Ferenczy Ilka, Scheiber Sarolta, Schmelcz nővérek, Bognár Vilma, Weiss Flóra, Frank Malvin, Scbwarcz Ella, Fekete Mariska, Heckí Ilka, Kont Zsuzsa, Gonda Gizella. — Topics Károlyné, Gyüszü Istvánná, Komor- Gyuláné, Marton Lipótné, Oblath Mórné, Schwarzen­berg Sománé, Wilhelm Sománé, Grossmann Lipótné, Horváth Pálné, Goldberger Gusztávné, Halász Imrénó, Kohn S.-né stb. — Győrmegye törvényhatósági közgyűlése hosszabb vita után elhatározta, hogy feliratot intéz a kópviselőházhoz a tisztviselők választásának fentar- tása érdekében, azzal indokolván ezt, hogy a tiszt­viselői állásoknak választás utján való betöltése mellett a közügyek iránti érdeklődés ébren tártatik. — Vaddisznó-vadászat a Bakonyban. Nádasdy Ferencz gróf a napokban bakony-nánái vadászterületén 1 és fél napig tartó havon, nyomon, vaczkából, részben pedig lesen 9 darab vaddisznót lőtt; ezek között 6 kan és4 emse volt s az előbbiek­ből kettő igen erős példány. — A balatonfüredi „Polgári dalárda“ f. évi febr. 8-án zártkörű dal- és tánczestélyt rendezett, melynek tiszta jövedelme 25 frt. Az érdem orosz­lánrésze — mint tudósítónk Írja — Nagy Áron kar­nagyot illeti, ki az egyszerű polgárokból alakult dalárdát fáradhatlan .ügybuzgalma által alig egy óv alatt annyira vitte, hogy az szép szabatossággal énekel. —r A fenemlitett estét a „Szózat“ elónekló- sóvel kezdték; a tánczközötti szünetekben pedig a „Béka kantató“, majd idönkint összesen 20 „Nép­dal egyveleg“ előadásával aratott viharos éljeneket és tapsokat, — Győrött Mahly Antal technikus, a színház és a főgimnázium fizikai terme közt mikro-telefon összeköttetést létesített, a mely oly kitünően műkö­dik, hogy a szinpadou játszó színészek beszéde a legtisztábban kivehető, a zene pedig még a készülék­től messze is kitünően hangzik. — A magyar nyugoti vasút, veszprémi szállitó- bivatalának beszüntetése tárgyában következő hirdet­mény közlésére kéri föl lapunkat: Van szerencsénk a tisztelt közönséggel közölni, hogy a magy. nyug. vasút veszprémi száliitóhivatala f. é. febr. hó 15-éu beszün- tettetik. Ezen naptól kezdve a nevezett szállitóhivatal által sem a vasúttól a városba, sem a városból a vasút­hoz semmiféle áruk nem szállíttatnak. A szállitóhiva- talban ki váratlanul maradt áruk kiváltása és a hivata­los teendők bevégzése czéljából ezen hivatal még febr. hó 28-ig működik; de f. é. március hó 1-ével annak működése végképen beszüntettetik. Budapest, 1885. február hó 12. A magyar nyugati vasút vezérigazga­tósága. Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch nemzeti zene- mükereskedésében Budapesten megjelentek : „Az eleven ördög“ operette zenéjét szerzé Konti József. 1. sz. Min­dig charmant. 2. sz. Kettős: Ok drága angyalom. 3. sz. Keringő: Oh mily szép, déli kép. 4. sz. Trüsszeutő cou­plet. 5. Sz. Induló: Ez érdekes és kellemes. 6. sz. Szót se ! couplet. Üvekhangra zongorakisérettel, vágy zon­gorára külön. Ára 2 frt 50 kr nettó. Az operette rövid idő alatt 16-szor került előadásra mindig fokozott si­kerről. „Boccaccio és Koldus diák“ óta egyik operette sem részesült oly kedvező fogadásban mint „Az eleven ördög.“ — A magyarok Amerikában. — Az Ame­rikában élő magyarajku kivándorlottak, kénytelenek tiltakozni az amerikaiak ama téves fölfogása ellen, mintha a magyar a tóttal egy lenne. A felső megyéből kivándorolt tótok ugyanis ply szégyenteljes baromias életet élnek, hogy ammerre megjelennek, közmegvetés tárgyai. Hálanyilvánitás. Fogadják hálás köszönetünket miudazok, kik fájdalmunkban’ részvétükkel megtisztelni móltóztattak. Veszprém, 1885. febr. 19. Süttő Ignácz, Özv. Láng Istvánná. Csarnok. Gordon és a máhdi. Páris, febr. 15. Még hónapokig fognak beszélni a khartumi hős • ről, aki egy eszméért esett el, melytől az, a mi az ő személyét illeti, távol volt minden önérdek és ambiczió. Gordon tábornok a belga király felhívására és megbízásából a Congo-államokba volt indulandó, hogy őt ott képviselje. Zernytelemből érkezett és átutaztá- ban családját akarta meglátogatni Soutkamptomban. Brüsszelben találta őt az angol kormány távirata, mely sürgősen meghívta Londonba. Az angol kabinet elha­tározta kivonni az egyiptomi csapatokat a Szudánból s ott benszülöttekből szervezni a közigazgatást az apróbb afrikai szultánok védnöksége alatt, kiknek — mint hitték — gondjuk lesz rá, hogy megvédelmezzék füg­getlenségüket a máhdi elől. E feladat teljesítésére leg­alkalmasabb embernek látszott Gordon tábornok, a Szudán alapos ismerője, ki ott futotta meg a hetvenes

Next

/
Oldalképek
Tartalom