Független Budapest, 1938 (33. évfolyam, 1-49. szám)

1938-01-05 / 1. szám

VÁROSPOLITIKAI, POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP Megjelenik minden szerdán Előfizetési ára a Nagy Budapest melléklettel együtt: egész évre P 24.—/ fél évre P 12.— Egyes szám ára 50 fillér. Kapható minden IBUSz pavillonban FELELŐS SZERKESZTŐ B. VIRÁGÉ GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V., BÁTHORY UCCA 3 Telefon: 1-199-80 Postatakarékpénztári csekkszámla: 45476 A NEMZETI EGYSÉG PÁRTJA SZÉKESFŐVÁROSI SZERVEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA Alig fejeződött be a főváros szanálása, máris új­ból szanálunk. Természetesen a mostani, meg a ré­gebbi szanálás közt nagy a különbség. Lényegében véve nem öröm ez a szanálási, az ezt megelőző sza­nálási műveletet azonban feleslegesnek, sőt károsnak Ítélték annakidején az autonómia összes tényezői. Szanálási és szanálás közt tehát nagy a különbség. A körülmények is teljesem mások, mint néhány év előtt volták. Akkor a hatalom rendelte el a sza­nálást, még pedig azzal az inspirált, hátsó gondo­lattal, hogy ennek során beleavatkozhasisék a fő-vá­ros önkormányzatának működésiébe,. Ez meg is tör­tént. Felfüggesztették az autonómiát, szanálási fő­polgármestert ültettek az önkormányzat fölé és meg­kezdődött a »tisztogatás« nagy, de nem veszélytelen mű­velete, amely hosszú időkre szomorú emlékeket ha­gyott maga. uitáni. A főváros tiltakozott az akció el­len, a pártok vezérei — pártkülönbség nélkül - sor­ban kifejtették, hogy a főváros, üem szorult arra, hogy iiytnódon agyoinszárnálják, mindez nem használt. Politika játszott bele a kérdésbe; minélfogva a kék- plajbász nekidühödten működött, leépítettek, töröltek és pusztítottak és talán pusztítanának ma is, ha a véletlen meg nem állítja az egész akciót. A mostani szanálásit azonban nemcsak ezért nem lehet a régebbivel összemérni. A belügyminiszteri leirat is merőben különbözik az utóbbi években szo­kásos hasonló 'leiratoktól. Eddig az volt a dolgok T-cirdjc, Koig-j- u kormány a juaga k é n ye- k ed ve sze­rint törölt, vagy változtatott a törvényhatóság ál­tal elfogadott költségvetésen, amely olymódon költ­ségvetési tervezetté degradálódott, mert hiszen tulaj­donképpen a belügyminisztériumban készült el a végleges költségvetés. Ezúttal erről szó sincs. A bel­ügyminiszter teljes mértékben tiszteletben tartotta az önkormányzat költségvetési jogát, csupán felügyeleti hatáskörét gyakorolta, amikor elmondta a maga ki­fogásait és arra utasította ez alapon a fővárost, hogy teremtsen rendet a saját portáján a saját esz­közeivel, azokkal, amelyeket a törvény biztosított neki. És, hogy megmutassa a. kormány hajlandósá­glát és jóakaratát, egyben segítségére is betett a fővárosnak, amikor lehetővé tette, hogy kárpótol­hassa magát az elvett forgalmiadó-jövedelmekért. Nem a hatalom erejével, hanem a szeretet és meg­értés eszközeivel közeledett a főváros életének irá­nyítóihoz, rájuk bízva, találják meg az utat és módot a költségvetési hiányok eltüntetéséihez. Ez a mostani, második számú szanálás nem fog harcokat előidézni, nem hágj' majd maga után keserűségeket és poli­tikai izgalmakat: nem, ez a szanálás nem »trójai faló", melyben az autonómia letörésére irányuló szándékok vaunak elrejtve. A főváros vezetősége éppen ezért a. legnagyobb nyugalommal és a nehéz helyzetéhez idő méltóság- , gal fogadja a belügyminiszteri leiratot, melyet he­lyesnek, igazságosnak és célhoz vezetőnek talál. A leiratnak nincs egyetlen pontja, vagy' mondata, amely sérelmes lehetne a főváros szempontjából, nines mö­götte olyan gondolat, amelytől óvakodnia kellene: ez a mostani szanálás tényleg szanálás, olyan, ami­lyenre valóban szüksége van az önkormányzatnak, nem azért, hogy gyengüljön annak végrehajtásával, hanem hogy megerősödjék és ellentáUóbbá váljék. Széli József belügyminiszter az autonómia légköréiben ne­velkedett, a magyar viszonyok legnemesebb hagyo­mányai! hozta magával a belügyminiszteri székbe és ezek erejével siet a főváros életének rendbehozá- sára, anyagi biztouiságának megszilárdítására. Visszatérünk arra, amit cikkünk elején mond­tunk: ez a szanálás nem azonos azzal, amely meg­előzte. Bátran elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a mostani az első igazi szanálás. Az előbbi nem volt egyéb, mini a főváros ellen intézett hadjárat, az önkormányzat letörésére elrendelt, hatalmi intéz­kedés, amely éppen azért bukott meg’ és maradt eredménytelen, mert nem volt őszinte és igazságos. Ez a mostani uaoriban eredményes és üdvös lesz a fővárosra nézve, eredményes és üdvös, mert nem mondvacsinált problémát kell megoldania, hanem olyant, amely a főváros létérdekét érinti. Ez a sza­nálás lati. Szükséges. A főváros polgársága megnyugodva, bizalom mai tekint az új szanálás elé, amelyre — ezt jól tudja - ezúttal nem a kormánynak van szüksége, hanem u/ önkormányzatnak. ZS1TVRY TIBOR a NÉP fővárosi pártjának elnöke nyilatkozik a Független Budapestnek Hz úf év űf feladatairól, a Szent István év felentőségéröl, a főváros háztartási egyensúlyáról és más időszerű kérdésekről Az újév napja ezúttal nemcsak naptári je­lentőségű nálunk, de annál sokkalta több és na­gyobb horderejű, mert hi­szen a S z en t Év kezde­tét jelenti, amint azt a ma­gyar püspöki karnak a Szent Istvá n évei meghirdető közös pdszlorle- vele minden magyarnak - még pedig határon belül és határon kívül — tudtul adja. S ez az ünnepi év — ha minden magyar lelki gazdagodása is, de külön ünnepe magának Búd a- pest- nek, amely már rég­éin !i'és'*üi arra a világese­ményre, amit a euchariszti­kus kongresszus fog számlá­ra jelenteni s amely a ma­ga nagy és szokatlan mé­reteivel eddig talán sóim nem látott megnyilatkozás színhelyévé teszi a magyar fővárost, ahol minden erőt összefogva igyekeznek a nagy eseményt minél fényesebbé és feledhetetlenebbé s egyben a magyar nemzet er­kölcsi gazdagodásának mine.' dúsabb forrásává tenni. Az országos politikai események is mintha je­lezni akarnák a. szokatlan és rendkívüli időket. Ez év utolsó napját — a titkos választói jog be­terjesztésével olyan határnappá tette, amit na­gyítás nélkül mondhatunk történelminek, mert hiszen évtizedes politikai küzdelemnek je­lentheti a végső eredményét, avagy esetleg újabb küzdelmek megindítását. De ugyancsak nagy események duzzaszt ják az érdeklődést a községi p ol it i k á b a n is, élesztve a reményt, hogy a z a hosszú, éve k- r e n y ú l ó v i a s k o d á s a k o r m á n y é s a főváros közö1l végre olyan ponthoz érkezeit, ahol a két fél a köz érdeké­ben megtol á l j a e g y m ás kezét s azt a közös utat, amelyen nyugodtan haladhatnak abban a tudatban, hogy azon az ország és a fő­város érdekeit egyenlő mértékben szolgálhatják. Mindezen kérdések jelentősége és fontossága ösztönözte a F ü g g ette n B u d a pest - et, hogy megszólaltassa Zsitray Tibor Zsitvay Tibort, a Nemzeti Egység fővárosi vártjának elnökét, hogy megfesthesse a közeljövő kialakulását mind politikai, miiül gazdasági vonatkozásokban, orszá­gos viszonylatokban éppen ügy, mint a főváros szemszögéből. Először is a Függetle n B u d a pest. me­leg üdvözlését és szerencsekívánságait tolmácso­lom az évf or dűlőn, mire az elnök válaszolt: — Köszönöm a Független Budapest-mek, de egyben az egész sajtónak azt, a sok-sok figyel­met és jóindulatot, mellyel pártom tevékenysé­gét és munkásságát az egész év folyamán kí­sérte és jóindulattal támogatta. Ahogy a ma­gyar sajtó szellemét ismerem, tudom, hogy ezt a támogatást a, jövőben is a magiaménak köny­velhetjük el is mindaddig számíthatunk és szá­mítunk is reá, míg kifejtett munkánk a főváros érdekeinek, így a közérdeknek a szolgálatában fog állatni. — Az évfordulóval egyben a Szent Év is ránk köszöntött. Ha eddigi tevékenységünk bi­zonyos önzetlenséget, ügyszeretetét, megértést kívánt tőlünk, mindezt a Szent Év csak meg- ibatványozza., a megkétszerezett munkaerő biz­tosíthassa a m e gnövekedett feladatok s ik e­res megoldását. Ezek a megnövekedett felada­tok mind az országos, mind a községi politiká­ban máris jelentkeznek. Vegyük először is az országos politikát. — A december 30-án lejátszódott parlamenti esemény, a titkos választói jog beterjesztése, igazi nagy eseménye a magyar politikai élet­nek. Mz új választói törvény a vidék és a főváros kön ti válaszfalat ledönti — Ha engem egyénileg nem is érint, hiszen miint Kecskemét kép viselő je eddig is a titkos választói jog juttatott be a, törvényhozásba,, de annál inkább érint mint magyar embert, aki csak örülni tud annak láttán, hogy a válasz­falak, melyek eddig a vidéki, a falusi polgárt a városi és így a fővárosi polgártól is elválasz­totta, ledőlnek s nem lehet egyiket a másik el­len uszítani, szóm beállítani azzal az érveléssel, hogv a fővárosi polgárnakinég u szavazati Ex\ joga is más, mint a falusi polgáré. Már ebbői a. szempontból is csak örülni lehet a kérdés meg­oldásának, mert az véleményem szerint nagy­ban hozzá fog járulni a falu és a város, a vi­dék és a főváros egymáshoz való közeledésé­nek. És mondom én ezt úgyis mint. törvényhozó, de úgyis mint magyar ember, szükségesnek és áldásosnak tartom, mégpedig a vidék és a fő­város szempontjából egyaránt. M külföld bizalma Magyarország iránt — Mikor a jövő kérdése foglalkoztat ben­nünket s arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy az ország és a főváros mit válhatnak a gazdasági élet területén, osaik egyetlen tényre hivatkozom. Arra a hírre, ami a napokbau egyre jobban foglalkoztatja a. magyar sajtót is, s amely hír szerint Genf megszünteti az ország pénzügyei­nek külföldi ellenőrzését, ' aaniit 1931-ben magunk kértünk, abban a tudat­ban, hogy becsületes adósnak tartván magáin­kat, nem akarjuk még a látszatát sem, mintha takargatni valónk volna külföldi hitelezőink előtt. S ennek az önmagunk által kívánt ellen­őrzésnek most már véget vet, mégpedig, amint maga. a Népszövetség mondja a: bizalom. Bizalom az ország pénzügyi politikájá­ban egyrészt, másrészt azokban a szemé­lyekben, akik az ország ügyeit intézik. S ez a kijelentés olyan erkölcsi elismerés a ma­gyar gazdasági élet egészséges, szolid és nehéz feladatok megoldásában megedződött életrevaló­sága mellett, ami jogossá, teszi bizakodó remé­nyeinket a. szebb magyar jövendőben. Ha most még mindehhez hozzáveszem, hogy a magyar kivitel az idén elérte a leg­magasabb számot, HARMINCHARMAD|K évfolyam "vv_ L-- 1938 január 5. - • 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom