Független Budapest, 1937 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-06 / 1. szám

2 Független Budapest Budapest, 19B7 január fi. Hí Intézeti és háziruba mosására csak a ..HmÁLY oözriosó IV., ttaüuar ncca 3, VII. her. Király ucca 15, v., Dálvánu ucca 23, VII., Dohány ucca 20 Telelőn - Házhoz HUiflcn^h ? Sipőcz Jenő betegsége és halála Sipőcz Jenő, a főváros főpolgármestere, 1920-tól 1934-ig- polgármestere, ötvenkileneéves korában, hosszú betegség után újév napján meghalt. Sipőcz betegsége már 1936 első hónapjaiban kezdődött s hiába vanultak fel betegágyánál a legkiválóbb orvo­sok, a súlyos szívbajjal az orvostudomány nem tu­dott megküzdeni és szenvedéseinek újév napján vé­get vetett a halál. Sipőcz Jenő 187S szeptember 19-én. született Buctopesteu. Édesapja, Sipőcz László, a székesfőváros árvaszéki elnöke volt. Egy ideig ügyvédjelöltként dolgozott, majd rövidéül) ideig ügyvédi gyakorlatot is folytatott. A főváros szolgála­tába 1906 november elsején lépett. Rendkívül komoly, alapos jogi tudású munkaerőnek bizonyult, akinek érdemeit azzal honorálta a törvényhatósági bizottság, hogy hamarosan megválasztotta tiszti ügyésznek. 1920 áprilisáig ebben az ál­lásban működött, ekkor azonban otthagyta eddigi munkaterü­letét. mert a kormányzó a székesfőváros kormánybiztosává és helyettes főpolgármesterévé nevezte ki. Üt hónappal ké­sőbb az újonnan megalakult törvélniyhatósági bizottság óriási többséggel a polgármesteri székbe ültette. Polgármesterségének tízesztendős jubileumán a kor­mányzó a II. osztályú magyar érdemkeresztet a csillaggal adományozta neki érdemei elismeréséül. 1934-bcm. Borvendég Ferenc halála után a kormányzó főpolgármesterré nevezte ki. A .székesfőváros közönsége külön gyászjelentést adott ki, amelynek szövege a következő: »Budapest Székesfőváros közönsége megrendült fájdalom­mal jelenti, hogy Sipőcz Jenő, Budapest székesfőváros főpol­gármestere a ii. (-• ztályú Magyar Érdemkereszt a csillaggal, a Szent Gergely Rend középkeresztje a csillaggal, valamint számos belföldi és> külföldi kitüntetés tulajdonosa, munkás életének 59. évében, folyó évi .január hó elsején az élők sorá­ból váratlanul elköltözött. Budapest történetének legválságolsaibb korszakában, előbb mint kormánybiztos, majd másfél évtizeden át mint polgár­mester irányította a székesfőváros ügyeit. Szilárd meggyőző­dése, kiváló egyénisége, nagy tudása, és kivételesein finom tapintata átsegítették a székesfővárost a legnehezebb időkön, amivel elévülhetetlen szolgálatot tett a székesfővárosnak és a magyar nemzetnek egyaránt. A világháború utáni forradal­mak rombolásai után ,a főváros új alapjait fektette le. Három évtizedet meghaladó működésében hivatásának minden állo­máshelyén a törvényhatósági bizottság és Budapest székesfő­város közönségének osztatlan bizalma, szeretet és tmegbecraü- ■lése kísérte. Nagy halottunkat ezévi január 4-én hétfőn, a székesfőváros kegyura,sága alá tartozó Szent István Bazili­kában délelőtt tíz órakor történő be-zentelés után fogjuk utolsó útjára kisérni a Kerepesi-úti temetőben, a székesfővá­ros által adományozott örök nyugvóhelyére. Budapest, 1937. január 2. Emléke felejthetetlen«. A temetés Sipőcz Jenól a főváros polgárságának óriási részvéte mellett hétfőn délelőtt temették a Szent István-bazilikából. A gyászszertartást —■ amelyen megjelent Serédi .Tusztinián bíboros-hercegprímás is — Zadravetz István volt tábori püspök pontifikálta fényes papi segédlettel, a templom ének- és zenekará­nak közreműködésével. A gyászoló közönség tízezrei állották körül a ravatalt. A kormányzót Röder Vilmos helyettes-miniszterelnök képviselte, míg a kormány ré­széről Kozma Miklós belügyminiszter, Lázár Andor igazságügyi és Bornemisza Géza kereskedelmi mi­niszter jelent meg. A felsőház képviseletében Szé­chenyi Bertalan gróf elnök, a képviselőház részéről Sztranyavszky Sándor elnök vett részt a temetési szertartáson. A bazilika hajójában Szendy Károly polgármester vezetésével ott volt a főváros egész főtisztviselői kara Lamotte Károly dr. h. Polgármes­terrel az élén. A törvényhatósági bizottság minden pártja számos tagjával képviseltette magát és sok egyesület voin.ult fel, hogy megadja Sipőcz Jenőnek a végtisztességet. A gyászszertartás befejeztével a koporsót a templom előtti térségen ravatalozták fel. Itt mon­dotta el búcsúbeszédét Szendy Károly polgármester, aki a többek között a következőket mondotta: Soha el nem múló érdeme marad, hogy a székesfőváros közigazgatását a romokból újjáépítette és azt a korszerű követélmények magas színvonalára emelte. Annakidején egy pénzügyileg összeomlott fő­várost vett át és lelkes odaadásával, gondos, bölcs irányításával a főváros háztartását ágy rendezte és ágy alapozta meg, hogy a főváros elbírta a súlyos gazdasági válságot, szilárd maradt akkor is, amikor a gazdasági krízis megrendítette az államok és közii- Ietek életét is. A polgármestersége idején alakultak és bontakoztak ki nagyarányúvá a községi üzemek, amelyek közérdekű céljaik szolgálatában jelentéke­nyen erősítették a háztartást és növelték a főváros vagyonát is. Joggal mondhatta Sipőtez Jenő polgármesteri munkásságának eredményéről, hogy a város felvirágzott és gazdag lett, de a pol­gármester szegény maradt. Szebb és igazabb jellemzést és méltatás! nem adhat senki Sipőcz Jenő közel másfélévtizedes polgármes­teri működéséről. Valóban az elhunyt élő megtestesülése, példaképe volt a közéleti erényeknek, a legtisztább keresztén,!/ nemzeti eseménytől hevített I étkeknek. Amikor a legmagasabb bizalom a főpolgármesteri székbe szólította, egész népszerűségét és tekintélyét arra áldozta, hogy az ellentéteket elsimítsa és a főváros életérdekeit csorbítatlanul megvédje, A méltósár/ változhatott, de a székesfőváros első pol­gára, az autonómia hű fia változatlanul a régi ma­radt. A, törvényi) a tófiú®’ dzottság bizalma háromszor juttatta neki a polgármesteri méltóságot és a vál­tozó kormányok is változatlan bizalmukról biztosí­tották a főpolgármesteri szettben. Ezeik a tények mutatják és bizonyítják, hogy Sipőcz Jenő kivételes egyéniségű, fényes jel­lemű, nagyképességű ember volt. Közéleti pályáján voltak ellenfelei, de erős meggyő­ződésem, hogy ellensége nem volt. Lelke csupa&ön­zetlenség, szíve csupa .szeretet, gondolkodása maga a pártatlan igazság volt. . # A beszéd1 elhangzása után az előkelőségek autóikba ültek, majd megindult a, gyászmenet, amelyet a ko­szorút vivő kocsik .sora vezetett be. Az útvonalon, amelyen át az elhúnyt főpolgármestert a Kerepesi- temetőbe kísérték, a polgárság százezrei állottak sor­falat és mély mogilletődéssel, kalaplevéve (búcsúztak Sipőcz Jenőtől, a főváros és az ország nagy halott­jától. és ezt bocsássák a vármegye területén illetékes bete­gek rendelkezésére. Ami a környékbeli városoknak és községeknek a fővárosi közművekkel való kapcsolatát illeti, ez is megvalósuláshoz közeledik. Újpest és Kispest már bekapcsolódott a fővárosi gázhálózatba és egyre fokozódó mértékben veszi igénybe a fővá­ros gázszolgáltatását. Több község közvetve fogyasz­tója a budapesti villanynak. A vízellátást már régen kérik, a környéki közületek a fővárostól. Miután a Vízművek fejlesztése befejezéshez közeledik, az Elektromosművek termelőképességének növelésére új áramtermelő központ létesítése van küszöbön és a Gázművek termelése is fokozódik, nem látszik akadálya annak, hogy a környékbeli városok kíván­ságai rövidesen teljesüljenek. Természetesen ezt megfelelő megállapodással kell biztosítani. A nagyszabású problémák egész sorát felölelő konferencia elé nagy várakozással tekintenek az érdekelt közületek. a HÉT A munka éve Míg az elhunyt Sipőcz Jenő főpolgármester a beteljesülés évének látja az 1938-at, amikor az egész világ figyelme a k/ilencszázéves ünnepet ülő Magyar- ország s ennek fővárosa: Budapest felé irányozza te­kintetét, — míg Szendy Károly polgármester ra­jongó szeretető városa iránt olyan Budapest után rajong, amit a nyiladozó és színpompás virágok hí- mes palástjába takar a szeretet — addig Zsitvay Tibor a ma Budapestjének a munka alkotó lázát kí­vánja, azt a lüktető, ziháló munkát, amelynek áldott libegősétől születik a nagyság, a haladás s az embe­rek számára a mindennapi kenyér. S ez a hármasság szinte egységgé válik ama természeti törvény útján, amely a m á-nak a szorgal­mát a jövő beteljesülésben gyümölcsöztéli s amely a virágzó Budapest m u s k á 11 i s virágdíszét is csal’ akkor teheti ragyogó díssszé, ha a virágos ablakok mögül éléinél■ örvendő, életet igenlő emberszemel' szórjál: boldog tekintetüket a virágot: sokaságára. Mert igaza van a polgármesternek, mikor virá­gos Budapestet akar. A virág mindig tanúvallomás. Amint a síről: virága az élők kegyelete mellett be­szél — addig a terel:, uccák, ablakok, lakások, virá­gai minden szirmukon, illatukon keresztül az élei szépsége mellett tesz tanúságot, s azt igazolja, hogy az ezek között élő emberekben valóban él a vágy, hogy életüket minél hangsúlyozottabban, áláhúzot- tabban szebbé és boldogabbá tehessék. Azért kell akarnunk — Zsitvay Tiborral együtt — a munka évét, azért kell akarnunk és sóvárog­nunk a, munka, lázát, Iwgy az élet itt valóban virág­zóvá lehessen s ebből a virágzásból megszülethessen maga. a. virágba borított, virágzó Budapest is. NEP-HIREK Szendy polgármester békét akar Pestkörnyékkel Értekezletet hív össze a környék panaszainak megvitatására A pestkörnyéki városoknak és községeknél: sok kívánságuk van a fővárossal szemben. Kereske­delmi, ipari, közlekedésügyi, pénzügyi problémák allanak fenn, azonkívül itt van a gáz, villany és vízellátás kérdése is. Időről időié felvetődik égy- (gy il>cn probléma és bár a főváros részéről a leg­teljesebb jóindulat nyilvánul meg a környékbeli közületek igényeinek kielégítésére, a pestkörnyéki tat osok es községek mégis elégedetlenek a főváros áltál nyújtott eddigi koncessziókkal.. Most újéy után Szendy Károly polgármester kezdemenyezesére ezek a régen napirenden lévő, elintézetlen kérdések egy tömegben kerülnek meg­vitatásra az érdekelt közületek képviselőinek bevo­násával. Értesülésünk szerint a polgármester elhatározta, hogy a közeli hetekben értekezletre hívja össze Pest vár­megye és a környéki közületek vezetőit. hogy közvetlen tárgyaláson beszéljék meg a környék kívánságán, sérelmeit és azok teljesítésének, illetve orvoslásának módját. Elsősorban a városi vám függőben lévő ügyét szeretnék közmegelégedésre .rendezni, miután a” fő­város most már rövidesen meg akarj,a valósítani a régen húzódó vámreformot. A következő nagyjelen­tőségű probléma a környékbeli városok és községek közlekedésének javítása, a fővárossal való kapcso­latoknak szorosabbátétele lesz. Erre nézve különböző tervek készültek, többek között új összekötő villa­mosszárny vonalak építése, az autóbusz hálózatnak a környék felé való kiterjesztése, a HÉV forgalmának javítása Közélelmezési vonatkozásban az őstermelők kívánságait fogják megtárgyalni, merít a környék­beli termelők még ma ié elégedetlenek a fennálló állapotokkal és azt követelik, hogy valamennyi pia­con szabadon árusíthassák termékeikéi, úgy mint azelőtt. Napirendre kerül az ősrégi kórházi probléma, mely a fővárosi közegészségügynek változatlanul nehéz kérdése, sí fővárosi kórházak belegtet száméi­nak jórésze most is a vidéki, környékbeli betegek­ből rekrulálódil: és miután ezek túlnyomórésze fize­tőképtelen szegény beteg, illetőségi helyük pedig nem téríti meg az ápolási költséget, a vidéki bete­gei: gyógykezeltelési terhe is nagyobb részt a fővá­rosra hárul. Felvetik ismét a régi gondolatot, Pest vármegye létesítsen Budapesten, eset­leg a vármegye egyik nagyobb városában önálló kórházat / Ex ( BihlCiv: Budaposti­Kerületi hírek A Nemzeti Egység Pártjának székesfővárosi. Vili. kerületi szervezete meleg ünneplésben része sítette népszerű bizottsági tagját, Katona Jánost. tiSetty Béla országgyűlési képviselő nagyhatású be­szédében utalt arra, hogy a nemzet nagy célkitű- zéses munkaprogramja csak úg-y hajtható végre zökkenés nélkül, ha olyan önzetlen, kiváló fér­fiak állanak szolgálatában, aminő Katona János. fíazdy Jenő székesfővárosi bizottsági tag pedig a szervezet legkeményebb és legharcosabb tagját üd­vözölte Katona János személyében. A női tábor ne­vében egyik vezetőségi tag üdvözölte Katona Jánost. Biztosította a női tábor teljes bi­zalmáról, majd pompás virágcsokrot nyújtott át az űnnepeltnek. Katona János meghatottál! mondott köszönetét és ígéretet tett, hogy továbbra is küz­deni fog a nemzeti egységért, mert csak ez hoz­hatja meg a szebb jövőt és az igazi boldogulást. LACZKÓ ISTVÁN gépkés üzeme Budapest, VI., Horn Ede ucca 12. sz. Telefon : 1-105-23 Mindennemű papír bőr és faipari gépkések, lemezollók, szerszámok gyártása, köszörülése Sélley Mihály ■zl. csatorna- és pöcegödörtiszütásl vállalkozó Budapest, XIV., Kerepesi út 144. sz. Telelőn i 2—969 —46

Next

/
Oldalképek
Tartalom