Független Budapest, 1937 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-06 / 1. szám

HARMINCKETTEDIK évfolyam 1937 január 6 1. szám Független Budapest VÁROSPOLITIKÁI, POLITIKAI ES KOZGAZDASAGI LAP Megjelenik minden szerdán Előfizetési ára a Nagy Budapest melléklettel együtt: egész évre P 24,—, fél évre P 12.— Egyes szám ára 50 fillér. Kapható minden IBUSz pavillonban FELELŐS SZERKESZTŐ B. VIRÁGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V., BÁTHORY UCCA 3 Telefon: 1-199-80 Postatakarékpénztári csekkszámla: 45476 A NEMZETI EGYSÉG PÁRTJA SZÉKESFŐVÁROSI SZERVEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA SIPOCZ JENŐ /A* Ha 'költői hasonlattal akarnám jelle­mezni azt a pályát, amelyet Budapest legújabb történetében befutott, talán azt mondanám róla, hirtelenül kigyult fáklya volt, amely világított a köteles­ségteljesítés és az önzetlen munka út­ján, és> amely a sors egy intésére hirte­lenül el is lobbant. Mert Sipőcz Jenő amilyen váratlanul jött, éppen olyan vá­ratlanul távozott. Szerényen, csendesen, mosolyogva, szelíden és megbékélten, amint egy jó emberhez és egy jó keresz­tényhez ihő. Falevél volt, amelyet a for­radalmak és a konimün borzalmai nyo­mán támadt ellenállhatatlan szélvész felkapott és sodort ismeretlen magassá­gok felé és nem ő, hanem a szélvész ereje és sodra határozta meg pályáját és helyét az újból épülő magyar világ­ban. Sipőcz Jenő, aki a tisztiügyészi ál­lásnak, amelyet betöltött, nagyszerű jo­gászi tudásával, műveltségével, nagy­nevű atyjától örökölt jogtiszteletével súlyt és tekintést tudott adni, — szim­bólum lett. És szimbólum maradt addig az utolsó pillanatig, amelyben nemes és szép lelke visszaszállott Teremtőjéhez. Sipőcz Jenő kiteljesedése volt egy po­litikai és viíágnézleti irányzatnak, amely a nagy nemzeti szerencsétlenség után kezébe vette az ország és a fővá­ros vezetését. Tizenhat esztendő távla­tából ma már nyugodtan megállapíthat­juk, hogy az új urak a hatalom első má­morában és a proletárdiktatúra bukása nyomán támadt nemzeti felbuzdulás első bódulatában sok hibát követtek el és sok meggondolatlanságot cseleked­tek, amely nélkül talán még ma is ők lehetnének a városi politika egyedüli irányítói. Sipőcz Jenő, akinek finoman érző lénye és nemesen gondolkodó egyé­nisége irtózott minden erőszakos fellé­péstől, az első percekben tanácstalanul állott azoknak a viharoknak a villám- csapásai alatt, amelyek annak idején végigszántottak a főváros közgyűlési termén és most — elmúlásának szo­morú pillanatában — el kell mondani róla, hogy csak nézője és nem mozga­tója volt az akkori eseményeknek. Az a titokzatos erő, amely a csiszolt és kifi­nomult ember gondolkodását determi­nálja, rávezette annak a felismerésére, nogy őreá ebben a szenvedelemtől és gyűlölettől elvakult világiban a kiegyen­lítés és a megbékítés hivatása vár. Fi­nom, törékeny alakját és csendes, sze­líd lényét meghazudtoló erővel tört célja felé és rövid néhány hónap alatt arra ébredtek az emberek, hogy Sipőcz Jenő biztos kézzel és hajthatatlan akarattal vezeti ki a főváros értékes rakomány­nyal terhelt hajóját a vészes viharok hullámaiból csendesebb és biztosabb vi­zekre. És így lett Sipőcz Jenőből — a Párt polgármesteréből — egész Buda­pest polgármestere, akinek korai elmú­lását ma egy milliós város minden pol­gára gyászolja. Nagy alkotások nem jelzik útját, amelyet a főváros élén befutott. Ha módjában is lett volna, akkor sem al­kothatott volna, mert olyan időben vette kezébe a város sorsának az inté­zését, amikor itt romokban hevert min­déig ami azelőtt anyagi es erkölcsi ér­téket jelentett. Egy alapjaiban megtá­madott várost és annak megriadt és a közelmúlt sok borzalmától még mindig megfélemlített polgárságát kellett visz- szavezetnie a polgári öntudat és a pol­gári rend ösvényére. Olyan munka volt ez, amely felért az alkotás sokszor pro­blematikus értékével. Sipőcz Jenő en­nek a munkának szentelte elsősorban az idejét és fanatikus hittel, az önfeláldo­zásnak szinte emberfeletti mértékével vetette bele magát a küzdelembe, amely­nek lázában megfeledkezett mindenről, még arról is, amivel a maga gyenge szervezetének tartozott. De győzött ! Hogy ma ebben a városban termelő munka folyhat, hogy a fájdalmas és szerencsétlen múlt emlékei halványul­nak, hogy a közgyűlés termében nem ellenségek, hanem ellenfelek állanak egymással szemben, akik vetélkednek a város szolgálatában, hogy az utód nyu­godtan építhet azon a talajon, amelyet az előd munkált ki a számára, hogy a munkás visszatérhetett a gyárba, az iparos a műhelyébe, a kereskedő az üz­letébe és békésen élhet hivatásának, — az Sipőcz Jenőnek elévíilhetlen érdeme. És ez az érdem az, amely örök emléket állít neki a székesfőváros történetében, ahol Sipőcz Jenő nevét azoknak a sorá­ban fogja említeni az utókor, akik en­nek a városnak halhatatlan héroszai voltak. A halál dúsan aratott az utolsó har­madfél esztendőben és csontkeze ennek a városnak sok értékes és kiváló férfiát ragadta el. Most Sipőcz Jenő szívét ál­lította meg érintése. De bármily ke­gyetlen és marcangoló is a fájdalom, amely ennek a jóságos, derék embernek az elvesztésével érte Magyarország fő­városát, az Élet azt a parancsot rój ja reánk, hogy — megadva a Halottnak az őt megillető tisztességet — könnyeinket elnyomva, tovább dolgozzunk a szere­tetnek és a megértésnek azon a művén, amelynek Sipőcz Jenő építője, lelke és szíve volt. így cselekedve, maradunk hűek az ő emlékéhez, amely soha el nem múlhat, amíg a polgári erény uralja Budapestet .. . Zólyomi Dezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalom