Független Budapest, 1936 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-08 / 1. szám

Budapest, 1936 január 8. független Budapest 3 Antal István átadta. i* * Mikecz. Ödön átvette a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetését Mikecz Ödön dr.. ny. szabolcsi főispán, miniszteri osztályfőnök, a héten átvette a miniszterelnökségi sajtóosztályának vezetését. Ugyanekkor Antal István dr. államtitkár, eddigi sajtófőnök, elfoglalta hivatalát az i gazsiágügyminisztérkunban. Mikecz Ödön dr. a fiatal generáció egyik legérté­kesebb, legműveltebb és legtehetségesebb tagja. Gyö­nyörű pályát futott be már eddig is, holott még' ele­jén van karrierjének. Széles látókörű, kiválóan kép­zett, finom, halkszavú fiatalember Mikecz Ödön, akire nehéz feladat vár, amikor Antal István örökét kell átvennie és azt betöltenie. Antal István mint sajtófőnök működési ügykörét rendkívüli színvonalra emelte, az országos érdeklődés fókuszába tette, töblb volt mint egyszerű sajtófőnök: a: magyar szellemi és lelki élet egyik legaktívabb vezetője volt. Ezt a ve­zetést kell Mikecz Ödönnek most átvennie és akik az új sajtófőnököt ismerik, tudják, hogy lámpával sem lehetett volna erre alkalmasabb embert találni. Ja­nuár 2-án foglalta el hivatalát Mikecz dr., aki mű­ködésének első napjait azzal töltötte el, hogy .meg­ismerkedett új munkaterületének fontos kérdéseivel, munkatársaival és azokkal a rendkívüli feladatokkal, amelyeket néki kell majd megoldania. [ Sziller 1. Károm rendezési Vállalat Iroda : Budapest, IV, Párisi u. 2., */* e. 4- Tel.: 1S7-S-86 Telep: Kispest, Zrínyi ucca 31. Telefon: 47-0-S8 fhdi M ac TÁVC ö,(>> számoló- és ■ ca I arad sokszorosítógé­pek. Kellékek az összes író-ós számológépek­hez. Szakszerű író- és számológép javítóműhely író- és számológép karbantartás Budapest, V., Bálvány ucce 6. Telefon: 82-9-1S TRAUB ODON SZIGETELŐ VÁLLALATA | BUDAPEST, X., REZSŐ TÉR 3 I Telefon : 41-1-65 = »Hungária« hőszigetelő vállalat baka'ferenc Magas- és alacsonynyomású, túlhevített- és telíteftgőzű csővezeté­kek, készülékek, berendezések. Központi fűtés csővezetékeinek és berendezéseinek, hűtőtelepek jéggyárak és tartozékainak hőelszigetelése. Budapest, II., Olaszfasor 1. Telefon: 54-7-07 ¥ A MDT nnnw műlakatosáru- ós vasszer­ig ** A Ls vFUvFItI kezeli gyára, BUDAPEST Városi üzem: V., Bálvány ucca 14. Telefon: 13-3-16 Gyár: VII., Hungária középkorút 107. Tel.: 96-4-94 METER MÓR vonalozó intézet, üzleti könyvgyár. Állandó raktár, minden­nemű üzleti könyvekben. Speciális vonalozású ugróhátas könyvek készítése. Vonalozási bérmunkák. Budapest, VII., Hársfa ucca 40 — Telefon: 37-9-15 FREUD FRIGYES Budapest, VI., Tet*éz. körút 19 Telefon ; 115-13 és 115-11 Mindennemű csavarok, vas-, acél- ós sárgarézből withw. és milliméter menettel raktáron. Dr. Szász Zoltán tárnoki gazdaságának kő-, kavics, homokbányáinak vezérképviselője: Oblath Imre V, Nádor u, 13 Telefon: 25-8-70 Szállít vagóntételben betonkavicsot, nemesvakolathoz fehér-kavicsot, homokot, vörös-salakot és építési vasat KOVÁCS ISTVÁN festő és mázoló BUDAPEST, IX., VIOLA UCCA 18 Telefon: 39-2-18 Ferenczy Károly Autókarosszéria, kocsigyártó- és lópat- koló műhely, autogénheggesztés Budapest, VII, Aréna út 46. Telefon: 39-1-02 Bánki Emil oki. órás Budapest, IV., Váci ucca 49 Mindennemű érák szakszerű javítása sokévi külföldi gyakorlattal. Óraraktár. Fővárosi tisztv.-nek 10°/0 kedvezmény. Fancsaly Ferenc közp. fűtés, vízvezeték, csatornázás és egészségügyi berendezési vállalkozó Budapest, XI., Horthy Miklós út 80 Telefon : 59-4-88 Bessenyey Zenó a Közmunkatanács elnöke előkészíti Pestkörny éknek a fővárossal való kapcsolatát Bessenyey Zénó A Közmunkatanács idei legnagyobb s legfontosabb fel­adata lesz az az előkészítő munka, amely a főváros kör­nyékének a fővárossal való kapcsolatát lesz hivatva meg­teremteni. Ennek jogi és pénz­ügyi vonatkozásai igen bonyo­lultak és törvényhozási úton lesznek rend esendők', de a fel­adat megoldása immár elha­lás zthatatlan. A tényleges helyzet ugyanis az, hogy a főváros úthálózatának semmi szerves összefüggése nincs a környék úthálóza­tával. Egyes főútvonalak kivételével az összes fővá­rosi utak megtorpannak -a főváros határában, holott a főváros határán túl népes városok és községek keletkeztek, melyek élete szorosan össze van forrva a főváros életével. Természe­tes következménye ennek, (hogy nemcsak az úthálózatok, hanem az összes egyéb közművek is teljesen függetlenek egymástól, s magától értetődő, hogy ez az állapot a köz szempontjá­ból nem lehet rgeionális és kielégítő. Rendkí­vül hátrányos a fővárosra nézve, hogy a főváros határán túl mások az építési és telekalakítási szabályok s az ilymódon kialakult állapotok úgy köz- gazdasági, mint közegészségi tekintetben igen hátrányosan éreztetik hatásukat. Közlekedési tekintetben sem lehet mindaddig teljesen ki­elégítő eredményt elérni, amíg a fővárosnak a környékkel való egységes szabályozása néni biztosíttatik. A közlekedési viszonyoknak gyö­keres megváltozása folytán az eddigi kivezető főútvonalak száma nem elegendő és új kivezető főútvonalak létesítését kell biztosítani. A mellékúthálózat természetesen szoros és szerves kapcsolatba hozandó ezekkel a főút­vonalaikkal. Az egységes szabályozási terv egyaránt előnnyel fog járni a fővárosra, vala­mint a környékre, melynek gyökerei és élet- lehetőségei a székesfővárosban vannak. Másik igen nagy jelentőségű feladata lesz a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az új Építésügyi szabályzat megalko­tása. Újnak kell mond'aini, mert nemcsak terjedelem­ben lesz sokkal bővebb a réginél, hanem tartalmilag is alapvető változások lesznek benne. Az új szabályzat már nem fogja meg­engedni a telkeknek olymérvű kihasználását, szűk, sötét udvari lakások létesítését, mint a, régebbi szabályzat. Az épületek magassága tekintetében is lényeges változtatások vannak tervbe véve, s mindezeknek az eredménye az lesz. hogy a belső városrészekben is közegész- ségileg kedvezőbb állapot, tágas, világos szel- 'lős közös udvarokkal bíró telektömbök fognak kialakulni a külső városrészekben pedig a modern építési módúak megfelelő újabb épí­tési rendszerek szerint fognak az új települések létesülni. Megegyezett a GyOSz és a Kamara a Nemzetközi Vásár dolgában Különös szerepet aKarnaK juttatni a polgármesternek a Vásár „vezetésében“ Május 8-án nyílik meg- az idei Budapesti Nem­zetközi Vásár. Ismeretesek azok a bonyodalmakra vezető ellentétek, melyek a tavalyi vásár lezárása után robbantak ki a Kamara és a GyOSz között és melyek k ö v e t kéz méin y éké n t tartani lehetett attól, hogy a gyáripar végleg távol maradi a következő vásároktól. Személyi ellentétekből keletkeztek ezek a diffe­renciák és miután békés megegyezésre nem mutat­kozott kilátás, olyan megoldást igyekeztek keresni a Budapesti Nemzetközi Vásár átszervezésére, amely mind személyi, mind egyéb tekintetben biztosítja a Vásár jövőjét és fejlődését. Számtalan megoldási mód került elő, de mindannyinak az volt a gerince, hogy az újjászervezett Vásár élén a főváros min­denkori polgármesterének kell állania, akinek pártatlan és közbecsiilésben álló személye garancia az együttműködésre. A Vásár vezetősége maga kínálta fel az elnöki pozíciót a főváros jelen­legi polgármesterének, Szendy Károlyinak és a fő. városra bízta annak meghatározását, hogy a vásári intézmény átszervezését részvénytársasági, egyesü­leti, szövetkezeti vagy egyéb más formában kí­vánja-e megvalósítani. A fővárosnak azonban még ideje sem volt a kér­déssel behatóan foglalkozni, máris arról értesült, hogy a Kamara és a GyOSz a maga hatáskörében már el is intézte a Vásár jövő sorsát. Ez a megegyezés nagy meglepetést keltett a város­házán, ahol úgy ítélik meg a Kamara és a GyOSz eljárását, hogy a két testület a fővárost befejezett tények elé akarja, állítani és a, polgármester szemé­lyét csupán reprezentáció céljából kívánja a Vásár elnöki székébe ültetni. A GyOSz és a Kamara ugyanis az egymásközötti megállapodással Szendy Károly polgármestert egyszerűen ki­nevezte az újjászervezendő Vásár elnökévé, minden hatáskör nélkül. Az intézkedési jog a társelnökök kezében lesz, aki. két a GyOSz és a Kamara paritásos arányban dele­gál. Változatlan marad a Nemzetközi Vásár ügyve- zetőségi: is, voltaképpen tehát semmiféle változás sem jár az »átszervezés« nyomán. A Vásár helyisé­IKARDOS JENŐ BUDAPEST, VI-, Ó UCCA 31 - TELEFON: 17-9-05 gei is megmaradnak a Kamara gzékházában. A Kamara azonban jól jár. A Nemzetközi Vásár 300.000 pengős forgótőkéjét, melyet a Kamara saját­jának minősít, ezentúl csak kamattérítés mellett bo­csátja a Vásár rendelkezésére, holott azelőtt ezt a tőkét a Vásár, mint saját pénzét, kamatmentesen forgathatta. További előnyt szerzett a Kamara azáltal is, hogy az új megállapodás révén a GyOSz a Nemzet­közi Vásár esetleges deficitjének, anyagi rizikójá­nak 50%-át vállalja. A fővárosnak tehát továbbra sem lesz érdem­leges beleszólása a Nemzetközi Vásár irányí­tásába. Ép ezért városházi körökben kétségesnek tartják, vájjon a polgármester ilyen körülmények között el. fogadja-e a Vásár elnöki tisztségét, amely részére csak erkölcsi felelősséget jelent, messzemenő kötele­zettségeket, anélkül azonban, hogy az elnöksége alá kerülő intézmény vezetésébe beleszólása lenne. A fő­város közgazdasági ügyosztálya, amely a Vásár ügyével foglalkozik, most tanulmányozza a GyOSz és a Kamara között létesült megállapodást és a ta­nulmányozás eredményéhez képest tesz majd javas­latot a polgármesternek, hogy milyen álláspontot foglaljon el a Vásárral létrehozandó kapcsolat ügyében. csempe, kőpadló szállít, válla', javít Porta épületburkoló Szövetkezet. Építőbolt. V,. gr. Tisza István u. 1. -Tel. : S2-4-S1 ■a Január 9-én és 12-én | U délután ’A3 órakor | getőversenyek Lendvay Gyula virágkertész, kertépítő és kertberendezési vállalata Budapest, XI., Tarcalí ucca 2. Telefon: 58-3-86

Next

/
Oldalképek
Tartalom