Független Budapest, 1936 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-08 / 1. szám

2 Független Budapest Budapest, 1936 január 8. Sftí.ír5,iahS >,KIRALY« GŐZMOSÓ IV., Magyar ucca 3, VI!., VII., Dohány ucca 20 — Király ucca 15, V., Bálvány ucca 23 Telefon — Házhoz küldene ki A NEMZETI EGYSÉG FŐVÁHŐSI SZERVEZETÉNEK HÍREI A Nép bizottsági tagjainak Kenesei kirándulása . A kettős ünnepet a Nemzeti Egység Pártjának fő­városi szervezete felhasználta arra, hogy meglátogassa a Fővárosi Alkalmazottak Segélyalapjának legszebb és legnívósabb intézményét: a balatonkenesei üdülőt. A kiránduláson, amelynek az idő is kedvezett, reszt­vettek a párt összes bizottsági tagjai — kettő kivéte­lével, akik ezidő,szerint külföldön tartózkodnak. A mindvégig lelkes és- barátságos kiránduláson a bizott­sági tagokon kívül több hölgy is résztvett. Ott volt Zsitvay Tiborné, Bárczy Istvánná, Lamotte Károlyné, Bessenyey Zen óné, Tóth Andrásáé, Domer Gyaláné és hétfőn megtisztelte látogatásával a társaságot Szendy Károly polgármester is, aki felesége és Liber Endre alpolgármester és felesége társaságában érkezett Ke­nésére. A kirándulásnak, amelynek sikeres és igazán fi­nom megrendezéséért Terbócz Imrének jár ki minden elismerés, nem volt sem párt-, sem várospolitikai célja; tisztán és kizáróan baráti összejövetel volt, amelyen — hiszen ez nem is lehet másként — a fesz­telen eszmecsere Során szóba kerültek városi kérdé­sek is. Hétfőn délelőtt az egész társaság átrándult a fűzfői hatalmas papírgyár megtekintésére. A gyár­telepen az igazgató és néhány mérnök kalauzolta a társaságot. A kenesei kirándulásnak egyedüli célja volt, hogy közelebb hozza egymáshoz azokat az embereket, akiket azonos politikai és világnézeti felfogás fűz össze. Ezt a célját a kirándulás teljes egészében el is érte, aminek talán legértékesebb bizonysága, hogy a megjelentek sorában ott láttuk Kozma Jenőt is. A társaság egy része hétfőn délután, másik része este tért vissza a fővárosba. Itt adjuk a megjelentek névsorát: Zsitvay Tibor és felesége, Bárczy István és fele­sége, Bessenyey Zenó és. felesége, dr. Harrer Ferenc, Terbócz Imre, dr. Usetty Béla, dr. Kozma Jenő, dr. Pőzel István, dr. v. Tóth András és fe­lesége, Szentessi József, Deményi Aladár, Wel- lisch Andor, Nagy Antal, Tóth iG-ábor, Domer Gyula és felesége, Somogyi Béla, Janics De­zső, dr. Sárkány Ferenc, dr. Hencz Lajos, dr. Bényi Károly. Szántay István, Veress Gábor, dr. Orova Zsigmond, dr. Egerváry Tibor, dr. Hajnóczy Béla, Katona János és felesége, Burchard-Bélaváry Rezső, Gazfdy Jenő, dr. Juhász Jenő, dr. Vályi Lajos, Bccsey Antal, Schmidt Richard, Ősz Béla, Nagy Fe­renc, Halter Károly, dr. Hegedűs Bertalan, Kertész Elemér, Fittler Dezső, Peröczi Jenő. A hivatalos fővárost Szendy Károly polgármester, Liber Endre és dr. Lamotte Károly alpolgármesterek, dr. Farkas Ákos tanácsnok éis dr. Haviin Károly fő­jegyző képviselte a kirándulásion, s mely — mint mondottuk mindvégig lelkes és barátságos, hangu­latban folyt le. Nemzeti Egység Pártja Székesfővárosi Szervezete V. kér. központjának január havi munkarendje Fogadónapok a pártirodában (V., Hold-u. 9.) Dr. Bessenyey Zénó orsz. gyűl. képv., a Fővárosi Köz­munkák Tanácsának elnöke 10-én d. u. 6—7-ig. Szurday Róbert orsz. gyűl. képv. 20-án cl. u. 6—7-ig. Krompaszky Miksa kér. pártelnök minden szerdán cl n. 6—7-ig. Dr. Fábián László alellnök minden csütörtökön cl. u. 6—8-ig. Dr. Varannay István alelnök minden hétfőn d. u. 6—8-ig. Dr. Dési Géza törv. hat. biz. tag minden) hétfőn d u 6 _8 ór a között az irodájában (V., Báthory-u. 5.) áll tagjaink’ ren­delkezésére. (Csak a pártirodából adott ajánlólevéllel.) Előadások: 8- án, szerdán este V29 órakor Ligeti Pál építész előadása »Az új Lipótváros kiépítésének reformálása«. A-/, előadáshoz Harrer Ferenc ny. miniszter szól hozzá. Lpv. Polg. Kaszinó (Berlini-tér 5.). - 9-én dr. Hevesi Sándor előadása %9 órakor a Lipótvárosi Társaskörben (Lipót-körút 1.). - - n-én, szom­baton este kabaré, utána tánc a Lpv. Polg. Kaszinóban (Ber­lini-tér 5.). —- lC-án Györgyi Dénes előadása V2i) órakor »Séta a brüsszeli világkiállításon« a Lipótvárosi Társaskörben (Lipót-körú 1' 1.). — 18-án este 9 órakor díszhangverseny a Lpv Polg. Kaszinóban (Berlini-tér 5.). Közreműködik: Kuttner Mi­hály hegedűművész, a Reményi-díj nyertese és Deák László zongoraművész. Utána tánc. — 20-án, hétfőn este házi bridge- verseny a Polgári Kaszinóban (Berlini-tér 5.). — 22-én, szer­dán este órai kezdettel társasvacsora keretén belül Tábory Kornél idegenforgalmi sajtófőnök tart előadást:' »Budapest idegenforgalmi érdekességei« címmel, a Polgári Kaszinóban (Berlini-tér 5.). - - 25-én, szombaton este: álarcosbál a Polgári Kaszinóban (Berlini-tér 5.). Gyűlések és értekezletek: 9- én Vj7 órakor körzetvczclük bizalmas értekezlete (Hold- utca 9, Külön meghívóval. — 10-én este 7 órakor női csoport értekezlete (Hold-u. 9.). Minden hétfő este 7 órakor női cso­port összejövetele. (Hold-u. 9.) — 17-én körzeftitkári értekezlet. (Hold-u. 9.) Körzeti értekeznetek előzetes értesítések alapján. KEEE JÁNOS Irógópok eladása, javítása és kellékek. Softszowosluísoft» Budapest, VI., Podmaniczky uoca 17. Telefon: 17-8-33 Köztudomású, hogy különböző állami intézmé­nyek többmillió pengővel tartoznak a fővárosnak: illetékek, közüzemi díjak és egyéb címeken. Már a múlt évben is szó volt arról, hogy ezt az anyagi problémát rendezi a főváros és az állam, de az ak­kor tervbe vett tárgyalások elhalasztódtak. A kor­mány állandóan sürgeti a fővárosi szanálás végre. hatjását, ezzel szemben legutóbb Wolff Károly a közigazgatási bizottságban kimutatta, hogy a fő­város azért került nehéz anyagi helyzetbe, mert az állam többmillióval tartozik neki. A régóta haloga­tott pénzügyi tárgyalásokat most már mégis meg­tartják és La motte alpolgármester elrendelte ezek­nek a tárgyalásoknak az előkészítését. Lamotte Károly alpolgármester rendeletében közli, hogy a tárgyalások megindulása előtt szükséges az államkincstár tartozásainak újabb pontos megállapítása. Ezért január 15-ig az összes városházi iigyosztályok- nak be kell jelenteniük: 1. az államkincstárnak, állami intézményeknek és az állami üzemeknek a számvevőségek és a fővá­ros üzemeinek könyveiben nyilvántartott tartozá­sait, 2. az államtól, állami intézményektől és állami üzemektől igényelt, d'e eddig meg nem térített ki­adásokat, amelyek a számvevőségnél eddig előirá­nyozva nincsenek, 3. az államkincstárnak, az állami intézmé­nyeknek és üzemeknek a számvevőségek és üzemek könyveiben nyilvántartott követeléseit, 4. az állam, állami intézmények és üzemek által igényelt, de eddig meg nem térített kiadásokat, amelyek a számvevőségeknél eddig előirányozva nincsenek. Mind a négy csoportba sorozott követeléseket, illetve tartozásokat 1935 december 31-én fennállott összegükben kell feltüntetni. Az összegek mellett meg kell jelölni és indokolni a jogcímet, aminek alapján a kincstár tartozása vagy követelése kelet­kezett, vagy a jogcímet, amelynek alapján a kiadás megtérítését az államtól kérték, illetve amelynek alapján az állam kéri. A jelentéseket a pénzügyi ügyosztály fogja sürgősen felülolgozni. A 17-es bizottság megkezdi a szanálással kapcsolatos összes nagy reformok tárgyalását Kész az új áramtarifa, BSzKRt- és vízdíjreform, a státuszrendezés és a többi nagy reform A lezárt esztendő a főváros politikai és gazda­sági életében sok megoldatlan problémát hagyott az új évre. A főváros sorsát intézőinek minden igyeke­zete oda irányul, hogy a függőben maradt kérdése­ket tető alá segítsék. Itt vannak elsősorban azok a különféle nagy reformtervek, melyek a szanálási törvény életbeléptetése óta állandóan napirenden vannak, de még mindig nem jutottak el abba a stá­diumba, hogy konkrét formában kerüljenek a tár­gyalóasztalra. A 17-es bizottság, amely e nagy pro­blémák megvitatására hivatott, csak egyszer ült össze másfél esztendős megszületése óta. Már pedig nemcsak a szanálási törvény lejáratának rohamos közeledése, hanem maga az élet is egyre sürgetőbben követeli, hogy a tervezett reformok minél hamarább testet öltsenek. Beavatott helyen úgy informáltak bennünket, hogy most már elérkezett a döntő időpont, amikor ezek a nagy elgondolások nyilvánosságra jutnak. Mindazok a nagyfontosságú kérdések, melyek rész­ben a szanálással állanak összefüggésben, kisebb vonatkozásban pedig üzempolitikai jellegűek, telje­sen előkészítve várják letár gy olásukat. így többek között — számtalan módosítás után — elkészült az elektromos tarifareform végle­ges tervezete és készen áll a vízdíjak új megállapítására vonat­kozó javaslat is. A BSzKRt-viteldíjak reformja szintén a megvalósulás küszöbén áll, A vállalat igazgatósága már meg is adta hozzájáru­lását annak az életbeléptetéséhez. A különféle sze­mélyzeti ügyek, a státuszrendezés, az üzemi státusz, a nyugdíjreform szintén végleges formába öntve vár az életbeléptetésre. Ez utóbbiak tekintetében a főváros vezetősége már meg is szerezte a kormány- hatóság előzetes j óv elhagyását úgyhogy a városházi tárgyalás már csupán formalitás lesz és amint a 17.es Mzottsg megvitatta a szabályzatokat, életbe­léptetésük napokon belül megtörténhetik. A főpolgármester január második felében hívja össze a 17-es bizottságot. A bizottság minden bizonnyal permanens illéseken fogja tárgyalni a hatalmas anyagot. A májusban lejáró szanálási törvény érvényessége alatt tehát va­lamennyi reform életbelép. Azért sem halasztható most már tovább ezeknek az ügyeknek az elintézése, mert a tervezett reformok közül egyesek olyan ter­mészetűek, hogy jóváhagyásuk után is kéthónapi előkészítő munkára van szükség, amíg gyakorlati életbeléptetésük megtörténhetik. 10 BALATON PENGE 38 fillér FRITZ illatszertár, Vili. kerület, Rákóczi út 15. sz. EladjáK a Pedagógiai Filmgyárat 600.000 pengőt ígér a telepért és berendezésért a Magyar Filmiroda A Pedagógiai Filmgyár végleges felszámolása most — hogy a főváros és a filmgyár volt vezér- igazgatója között folytatott hosszadalmas pereske­dés befejeződött — az utolsó stációhoz érkezik. A filmgyár tudvalevőleg elvesztette egész alaptőkéjét j és miután a részvények kizárólag a főváros birtoká­ban voltak, az egész veszteség a fővárost sújtja. Amikor a filmgyár felszámoltatását elhatározták, a gyártelep bérletére a Magyar Filmirodával kö­tött a, főváros megállapodást. A szerződés, amelyet 1931-ben kötöttek, 10 évre szol és abban a Magyar Filmiroda évi 27.000 pengős bér fizetésére vállalt kötelezettséget. A szerződés szerint a filmiroda nem­csak a. gyártelep épületeinek, hanem a volt Peda­gógiai Filmgyár berendezéseinek, gépeinek haszná­latára is jogosult. Az MFI a közelmúltban ajánlatot tett a fő­városnak a gyártelep és a berendezés meg­vásárlására. Értesülésünk szerint a városházán kedvezően fogadták az ajánlatot és a közművelődési ügyosz­tály, amelynek hatáskörébe tartozik a kérdés, meg­állapította az eladás anyagi feltételeit. A közeli na­pokban bizottsági ülés elé terjesztik az erre vonat­kozó javaslatot. EszeriiTTHcária úti filmgyár / Ex \ Hifcl.Civ: \ Biulupeslí-y Veiisís y telepét, amely 1215 négyszögölnyi területet foglal el, a felépítményekkel és a filmgyár egész berendezé­sével (iOO.HOO pengőért adnák át a Magyar Film­irodának örök tulajdonába. Az MFI az összeg egyik felét azonnal, másik felét egy éven belül fizetné ki készpénzben. A Pedagógiai Filmgyár legutóbbi likvidációs mérlege szerint a berendezés és a felszerelési tár­gyak 200.000 pengős értékeléssel szerepelnek, ezek a gépek és felszerelési tárgyak azonban, mint emlí­tettük, a 600.000 pengős vételárban már bennfoglal­tatnak. Pestkörnyéken telkek Pomáz, Szentendre; Csillaghegy, Budafok, Nagytétény, Törökbálint, Érd gyümölcsösök négyszögölenként 50 fil­lértől kedvező részletfizetésre kaphatók. Kisebb-nagyobb gyümölcsösök és szántóföldek élő és bolt felszereléssel 300 pengőtől holdanként, kedvező részletfizetésre. Egy- és kétszobás családi házak Pestkörnyéken, villamossal meg­közelíthető helyeken lakbértörlesztésre kaphatók. Tel­keinken az építkezéseket jutányos kölcsönnel elősegítjük. Ifj. Mnár István, Budapest, XI., Somogyi üt 24. sz. (Ke­lenföldi villamosvégállomásnál, egész nap, rossz ídö ese- ________________________tén Is.)_________________________ i liöh&zflletek az állammal való pcnzOHul tárgyalásra Pontos Kimutatás Készül az álIamnaK a fővárossal szemben való tartozásairól

Next

/
Oldalképek
Tartalom