Független Budapest, 1936 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-08 / 1. szám

VÁROSPOLITIKAI, POLITIKAI; n s Megjelenik minden szerdán Előfizetési ára a Nagy Budapest melléklettel együtt: egész évre P 24.—, fél évre P 12.— Egyes szám ára 50 fillér. Kapható minden IBUSz pavillonban FELELŐS SZERKESZTŐ B. VIRÁGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V., BÁTHORY UCCA 3 Telefon: 19-9-80 Postatakarékpénztári csekkszámla: 45476 A NEMZETI EGYSÉG PÁRTJA SZÉKESFŐVÁROSI SZERVEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA Rendkívüli közgyűlés Kendkívüli közgyűlést hív ösisze az ellenzék. Mi történt: talán veszélyben ,a főváros alkotmánya? Meg­kell védeni az autonómiát? Vagy más nagy elvi kér­dések veszélyeztetik a főváros életét, a polgárság jólétéit nyugalmát és szabadságát? Nem. Minderről szó sincs. Azért kell a rendkívüli közgyűlés, hogy személyi kérdésieket feszegessenek. Hogy hangulatot keltsenek a közönség felé fordított arccal, olyan kérdésekben, amelyek nem érdeklik a közönséget, csak azokat, akik azokból nagy ügyet szeretnének csinálni. Alig- mult el a karácsony, amikor mi ig és velünk együtt az egész magyar sajtó megállapította, hogy a városházán szent a béke, hogy a fővárosi életének min­den faktora és minden pártja egyesült a közös mun­kában. Nincsenek elvi különbségek, tökéletes a har­mónia a pesti városházán: mindenki egyetért abban, hogy csak vállvetett, (együttes munkával lehet elvé­gezni azokat a nagy feladatokat, amelyek az önkor­mányzatra várnak a közeli jövőben. Boldog elégté­tellel vettük tudomásul, hogy a nagy munkához szük­séges nagy megértés teljes és tökéletes és úgy érez­tük, hogy új, boldog és termékeny korszaka kezdődik a főváros életének. Munka, alkotási, haladás: félre- tétele mindennek, ami elválaszt, fellelése annak, ami összehozza azokat, akik a fővárosért és a fővárosnak akarnak dolgozni. Most mindennek — úgylátszik — vége. Mert a személyi ügyek piszkálása, a kicsinyes támadásiok fon­tosabbak, mint Budapest nagy kérdései. Szomorú tünet ez, de jellemző: mindig megismétlődik, nem ez' az első ilyen eset és nem is .utolsó. Ezen a héten ül össze elsőízben az üzempolitikai bizottság, amelyre olyan feladatok várnak, amilyenek­kel aligha volt valaha is dolga bizottságnak. Egy-két héten bélül a 17-es bizottság is megkezdi működését, hogy elvégezze a szanálással kapcsolatos rendkívüli teendőket. Mindezek a kérdések azonban — egyelőre — mel­lékesek. A fontos az »állás« amelyből ■— úgy érzik — kimaradtak egyesek. Mert nem arról van szó, amiről beszélnek, hogy t. i. miért kapta ez vagy amaz azt vagy ezt az állást, hanem, hogy miért nem kaptak ők isi, azok, akik most hangosak, mert ».Sérelem« van jelen. Ezért vajúdnak a hegyek, ezért kell összeom- lania a világnak, ezért nem boldog a magyar, ezért kell véreskardot körülhordani — sajnos, már nem a Kárpátoktól az Adriáig — ebben a megcsonkított, ezer sebből vérző országban. Errőil van szó. Ez minden bajunk és1 minden gon­dunk. Az egykori török birodalom romlásának szo­morú napjait idézi elénk ez a kép, a »janicsárok vég­napjait«, amikor a hatalmas birodalom basái és egyéb kiskirályai irtóhadjáratot folytattak egymással meg a császári hatalommal a koncért, amely nem lőtt az övék. Köröskörül lesben állottak a .szomszédos államok, mohón várták, mikor téphetik le a maguk darabját a birodalom testéből, fogyott, sorvadt, nap- ról-napra betegebbé lett a »a beteg ember«; de ki tö­rődött ezzel?... őszintén, kertelés nélkül foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nem köntörfalazunk, nem leplezhetünk, mert nincs mit leplezni, nincs mit elhallgatni. Mindez a lárma és hangzavar egyetlen pillanat alatt elcsi­tulna, ha politikai szempontok szerint töltötték volna be az állásokat és nem a rátermettség alapján. Ha a »pártarány« mindenekfelett való szentségét tartották volna ,seem elölt, úgy most nem ilenne rendkívüli köz­gyűlés, nem visszhangozná még a tihanyi ekhó is azo­kat a borzasztó sérelmeket, amelyek a nemzetet és a főváros polgárságát érték a mostani kinevezéseknél, így azonban »Tihany riadó leánya« kénytelen ki­szállni szent hegyei közül és rnegafónon hirdetni sízer- tesizéjjel, a négy folyó és hármas bérc országában, hogy »állást a baloldalnak is!«... Meg lesz a rendkívüli közgyűlés, el fog m,ulni a nagy ha.rc és háború, mert három napig csoda csak a csoda. Meggyőződésünk, hogy az elefánttá felfújt szú­nyogból! megint csak szúnyog lesz és az ellenzék is belátja, hogy a munka, a fővárnál érdeke fontosabb, mint a személyi ügyek, amelyeket oly hirtelenséggel rántottak elő az ünnepek utáni nagy csendben, mint ahogy a revolvert szokták az amerikai vadnyugati re­gényekben. Hisszük, hogy a revolver visszakerül a tokjába, anélküli, hogy harcra kerülne a sor és min­den erő egyesül abban a nagy építő ési mentő munká­ban, amelynek elvégzését sürgősem követeli Budapest népe, a polgárság, amelyet nem lehet személyi kérdé­sek fel piszkálásávail jóllakatni, csak munkával és ke­nyérrel. Zsitvay Tibor újévi üzenete Budapestnek M Nemzeti Egység fővárosi szervezetének beszámolója végzett munkájáról és az új év feladatairól — A közéleti férfiú számára Míg- képzelhető nagyobb jutalom és boldogság, mint amikor szemmel láthatólag megái lapíthat ja mun'káj á- nak és1 fáradozás'aimak ered­ményeit. A magam szem­pontjából csak hálás kösiziö- nettel tartozom Budapest kö­zönségének, amely zászló­bontásunkat oly kitüntető megértéssel fogadta s e meg­értést — hogy úgy mondjam — »valorizálta« is, még pe­dig magánál a választási urnánál, ezzel lehetővé téve, hogy mint a főváros egyik legtekintélyesebb pártja — Budapest sorsába irányító­kig szólhasson bele. Boldog megelégedéssel kell megálla- pítanom, hogy pártunk min- Zsitvay Tibor ^en egyes tagja — a. közgyű­lés tagjai éppen úgy, mint szervezetünk köz­katonái — a múlt év folyamán kivették a maguk részét a munkából és ezzel csak a reám eső mun­kát -könnyítették meg s ennék az eredményét biztosítják. Ekként válhatott a. munka igazi lelki gyönyörűségemmé, mindennap éreztetve velem, hogy olyan hadsereg áll a hátam megett, amellyel küzdeni érdemes is, eredményes is. — Ha kettőskönyvvitelt lehetne vezetni a szellemiekről éppen úgy, mint az anyagiakról, magáról pártunk belső életéről csak olyan mér­leget állíthatnánk fel, amelynek követel és tar­tozik serpenyője az egyensúly képét mutatja. Pedig mi nem éltünk soha az olcsó népszerüség- hajhászás eszközeivel. Soha olyat nem hirdet­tünk, aminek megvalósításában, s a megvalósí­tás lehetőségeiben magunk sem hittünk. E te­kintetben még legelfogultabb ellenfeleinknek is meg kell ismerniük a mi .korrektségünket, aho­gyan el kell ismerniük azt is, hogy a pártközi érintkezés minden mesigyéjén minden lépésün­ket a fair play — a tiszta játék törvénye szabá­lyozta. „Nem sáfárkodtunk rosszul.. — Talán elfogultság ^vádj.a nélkül állapítha­■ tóm meg, hogy azzal a tőkével, amelyet Gömbös : Gyula miniszterelnök tattersali «zászlóbontó be­szédében a Nemzeti Egység Pártjának fő-városi I szervezete kapott s amellyel munkáját vezeté­sem alatt megkezdette s mindmáig folytatta és •folytatja — nem. sáfárkodjunk rosszul. Sőt, ei.it a tőkét, ezt az erkölcsi tőkét talán még gyara- j pítottuk is. — Mert ugyan mi méri egy párt belső éle­■ tének igazi erejét'? Mi más, mint az az élet, ami 1 falai között hullámzik és lüktet sí az a vonzó | erő, ami új és új rétegeket tud bevonni érdek- I lődési körébe. Nos, anélkül, hogy külső látszatok I káprázatával akarnám magam félrevezettetni, ! meg kell állapítanom, hogy pártunk belső élete j az egyre duzzadó, erősbödő élet képét mutatja. j Egyre többen vesznek részt értekezéseinken és ; összejöveteleinken, még pedig spontán,_ a fcözön- ! ség felébresztett érdeklődésének, a sajtó erejé- j nek áldásos következményeképpen. — Ha ez nekem, mint a szervezet fővárosi | vezetőjének külön élményem és gyönyörűségem is, de enyém a nagyobb felelősségvállalás 'is. | Hisz a polgárság felébresztett bizalma olyan I kincs, amit őriznünk, ápolnunk kell, mint köz- ! szereplésünk legdrágább, sőt mondhatnám egyet- : len, pótolhatatlan értékét — ami nélkül sorva- í dásr-a van ítélve minden mozgalom, de aminek ! jelenléte meghatványozza az erőt s biztosítja a I küzdelem sikerét. — Én ezt az egyre erősebben megnyilatkozó i érdeklődést Budapest polgársága, részéről, mint I pártunk nagy tőkenyereségét akarom áthozni az j új esztendőre, hogy azt további hasonló irányú j műn kiáss,águnkkal növeljük és gyarapítsák. Ha ' pártunk szemszögéből végigtekintünk a múlt év I eseményein: a jól végzett munka tudatával á.l- j lapíthatom meg, hogy a helyes úton jártunk s , Budapest érdekében szép harcokat vívtunk ! rneg. Ha voltak sikereink, mint ahogy voltak, azt csak annak köszönhetjük, hogy küzdelmünk célja sosem volt egyéni, hanem mindig és min­denben a közcél parancsa volt az útmutatónk. 1 Nemcsak az egyént, de magát egész pártunkat is alá tudtuk rendelni a mi Budapestünk egye­temes nagy érdekeinek. A szolgái óhajtoliunk lenni Budapest polgárságának és nem az urai. Tanácsadói és útmutatói, nem a ács pofái. A fő­város népének igazi atyái — amint a nép szokta mondani: városatyái akartunk lenni — Igen, ezek és nem a. város és a polgárság önkényes­kedő hatalmasságai. — Ennek a felfogásunknak köszönhetjük, hogy meg tudtuk találni a polgárság megértésé­hez az utat, de egyben egymás felé is, a. pártban belül is, ahol a szó legtisztább és legnemesebb értelmiében kialakult a belső egység, ami nélkül nem lébet a párt igazi párttá s nem lehet olyan párttá, amely harcokat kész megvívni a maga világnézeti és politikai célkitűzéseiért. Istennek bála, azon a tisztulási folyamaton, amelyen münden ú.j mozgalomnak túl kell esnie, a mi pártunk már régen túl esett s azok, akik talán azzal hitegették magukat, hogy pártunk életét ,a belső viszálykodás- csak úgy tétlenségre fogja kárhoztatni, mint ahogy az akácfa gyökere megköti a kecskeméti futó-homokot: nagyon is elszámolták magukat. Pártunk, a szó legszebb értelmében egységes — ahol fegyelem van, rend. van, béke van, engedelmesség és munka van. S mindez együtt és külön-külön olyan erőt ad ne­kem, hogy tele hittel és tele bizalommal indul­hatok az új esztendőnek neki. — Merem mondani, hogy az a párt, amely­nek vezetése az ón kezembe jutott — már túl esett életrevalóságának első tűzpróbáján. A költségvetési vita magassz,árnyalásé, tartalmas beszédeire utalok ezúttal.^ De utalhatok bátran pártunk egész közszereplésére is. — Hogy milyen ennek a szereplésnek a klasszisa? Azt misem bizonyítja jobban, mint­áz az örvendetes tény, hogy multévi legutolsó pártvacsoránkon maga Szendy Károly polgár­mester úr is megtisztelte pártunkat megjelené­sével, kijelentve, hogy pártunk munkáját Buda­pest életére üdvösnek, hasznosnak és szükséges­nek tartja. S mivel nem párt-polgármesternek érzi magát, hanem minden budapesti polgár atyjának és vezetőjének, — kötelességének érzi, ■hogy pártunk munkájáért éppen a. budapesti polgárság nevében mondjon köszönetét. — Nagy lelki öröm nekem is, pártunknak is ez a tárgyilagos, elfogulatlan, de mindenesetre Ültet ékes nyilatkozat és elismerés, ami csak kö­telez bennünk, hogy tovább a kijelölt úton — előre. — Es megyünk is a magunk útján. Ha a küzde­lem nehéz is, s ha a vállalt feladat terhe lan- kasztana is bennünket — erőt ad nekünk a to­vábbi harcunkhoz az a megnyugtató tudatunk, hogy a múlt évből az új évre már szép ered­ményeket hozhatunk át magunkkal, — amit kö­vetni, gyarapítani akarunk' és fogunk is. Ebben a gondolatiban kívánok minden polgártársunk­nak boldog új esztendőt. (Zs- J)

Next

/
Oldalképek
Tartalom