Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-09-21 / 38. szám

Budapest, 1932. szeptember 21. 7 ■ ■ - -- — ■ ----------------------i------------------------------1 1 Fü ggetlen Budapest Az elmúlt századoK viselete a Szent Jobb Körmenetben Laczó Viktor indítványa az ünnepség fényének emelésére A főváros a Szent István-liét ünnepségeinek igyekszik minél nagyobb fényt biztosítani és1 az ün­nepségeket, felvonulásokat évről-évre színesebbé tenni. Már most elhatározták, hogy a jövő évi Szent István-ünnepség fénye . minden eddigit felül fog múlni és újabb attrakciókat készítenek elő az idegen- forgalom növelésére. A polgármester ezzel kapcso­latban most érdekes javaslatot kapott kézhez, melyet a főváros egyik kitűnő tisztviselője, Laczó Viktor dr. tanácsjegyző dolgozott ki és nyújtott be. Azt javas- solja beadványában, hogy a jövő évi és az azután következő évek Szent István körmenetét a magyar századok viseleti felvonultatásával tegyék színesebbé és vonzóbbá. Az egyházi körmene t tovább is a Várban maradna’, ellenben a magyar történelmi és világi rész a Milleniumi emlékműtől az egész váro­son végiig vonulna a Várba és ott csatlakoznék az egyházi körmemethez, majd ismét visszavonulna a Milleniumi emlékműhöz. A történelmi felvonulásban a magyar vise- letek vennének részt századonként, eredeti kosztümökben. Felvonulnának a Szent István korát megelőző idők pogány magyarjai, a régi szerzetesrendek, a keresz­teshadak, Mátyás király fekete serege, a magyar renaissance viseletéi mind korhű öltözékben. Minden csoportban lehetőleg minden társadalmi osztálynak egy-egy képviselőjét szerepeltetnék, papot, köznemesi, jobbágyat, nőket, katonákat, szerzeteseket, hivatalnokokat, zsidókat, lovagokat, később iparoso­kat, földműveseket, munkásokat, hogy lehetőleg min­den társadalmi osztály lássa saját sorsának előd­jeit. Tíz csoportra oszlana a felvonulás a magyarság történelmének tíz évszázada szerint és a csoportok után következnék a jelen kor egyházi és világi kép­viselőinek felvonulása, azoké, akik a mostani kör­menetet is alkotják, ‘a papság a hercegprímással, az állam, a főváros és a többi hatóságok képviselői. A javaslat szerint minden csoportban körülbelül 20 ember vonulna fel, tehát a századok bemutatása mint­egy 200 festői öltözéket reprezentálna. Az eredeti ru­hákat a főváros terveztetné és szerezné be. Az érdekes előterjesztést a főváros illetékes szer­vei tárgyalásra alkalmasnak minősítették és való­színű, hogy a jövő. évi Szent István körmenet már a, magyar századok felvonulásának gazdag* program­jával fog bővülni. 260.000 pengőt takarít meg a főváros a fuggőKÖlcsönöK Kamatlábának félszázalékos leszállításává! A főváros hitelképességének egyik bizonysága az a körülmény, hogy a ‘függőkölcsönök most esedékes prolongálása alkalmával a pénzintézetek 7.5%-ról 7%-ra mérsékelték a kamatot. Most csak a négy buda­pesti nagybank által közvetített kétmillió dolláros függőkölcsön prolongálása volt esedékes és a kamat- leszállítás is erre vonatkozik. Néhány hét múlva azonban a többi függőkölesönt is meg kell hosszab­bítani és bizonyos, hogy a, kamatlábat ezeknél is le­szállítják. A V2%-os redukció nemcsak nagy erkölcsi, hanem jelentős anyagi nyeresége is a fővárosnak. Erkölcsi sikere azért van a ténynek, mert igazolja a főváros nagyfokú hitelképességét a mai nehéz viszo­nyok ellenére is, anyagi sikert pedig azért jelent a kamatlábleszállítás, mert a fél százalékos mérséklés a 46 millió pengőt kitevő függőkölesönnél évente 260.006 pengős megtakarítást tesz ki. A nemzetközi pénzügyi helyzet, külföldi jelenté­sek szerint, kezd erősen javulni és nincs kizárva, hogy közel az idő, amikor a főváros felveheti a ter­vezett 150 milliós nagy kölcsönt, amelyből kiegyenlít­heti a függőkölcsönöket és megvalósíthatja félben- maradt és még kivitelre váró beruházásait. A főváros vezetői nagy figyelemmel kísérik a nemzetközi pénz­piac alakulását és a kellő pillanatot megragadják, hogy a nagy kölcsönt nyélbeüssék. Amint a helyzet megengedi és előnyös nagy kölcsön i felvétele lehető lesz. a főváros intézkedik annak meg- | szerzése iránt. 40 ónás munkaidő M főváros felterjesztésben kéri a 40 órás munkaidő törvény utján való életbeSéptetéséí A főváros vezetősége a közeledő tél küszöbén még az eddiginél is. fokozottabb igyekezettel törekszik a munkanélküliség és a nyomor enyhítésére. ínség- munkák elrendelésével és természetbeni támogatások egész sorozatával akarják leküzdeni a nyomorúságot: kérdés azonban, vájjon ez a felkészültség elegendő lesz-e a várt eredmény eléréséhez. Ezeken az akció­kon túlmenőleg is történnek intézkedések a munkát- lanság továbbterjedésének megakadályozására. Ma az a jelszó: elég, ha mindenkinek a mindennapra való kenyeret lehet biztosítani, nem szükséges okvetlenül hogy amikor a tömegeknek kenyérre sem jut, mások kalácsot egyenek. Ez az elgondolás késztette ä főváros vezetőségét arra, hogy a munkaidő megrövidítése árán szerezzen foglalkoztatási alkalmat a munkanél­küliek tízezreinek. A különböző fővárosi bizottságokban már szó volt arról, hogy a hivatalos munkaidő leszállításával kell al­kalmat adni arra, hogy nagyobb tömegek jus­sanak keresethez, mert ha az egyes munkások munkaidejét megrövidí­3ULKÓ ES Wf ^ÜNITZ Első magyar fújtató-, szerszám- és gazdasági gépgyár Budapest, VI. kerület, Jász ucca 3. szám Alapítva 1894 Telefon : 91-5-49 Fujtatók.. Kovácsmühely berende­zések. Építési felvonók. Csigák. Emelőgépek. Szállítóeszközök. Javítások tik. úgy bizonyos munka elvégzéséhez több kézre van szükség. Az elgondolás megvalósításáért elsősorban a munkásérdekeltségek fejtenek ki nagy propagan­dát, annak ellenére, hogy a munkaidő csökentése a dolgozók keresetének csökkenését is maga után vonja. Szociális szempontból kisebb áldozatot jelent a dolgo­zóknak ez a jövedelemvesztesége, mint amennyi ha­szonnal és szociális előnnyel jár az, hogy a munka­idő megrövidítésével a munka nélkül levők tízezrei juthatnak keresethez. A városháza illetékes fórumai terjedelmes felter­jesztést dolgoztak ki ebben a tárgyban és,abban kül­földi példákra is hivatkozva igazolják, hogy a munkaidő megrövidítése a munkátlanság nagyfokú enyhüléséi fogja maga után vonni. A főváros kérése az, hogy a kormány tör­vényhozási úton rendelje el a heti munkaidő 40 órában való kötelező megállapítását, tehát egyetlen munkás se dolgozhasson többet heten­ként 40 óránál, tekintet nélkül arra, hogy ezt a 40 órát miképpen osztja be. A felterjesztést előbb az il­letékes bizottságok is letárgyalják és ennek megtör­ténte után a főváros sürgős felterjesztésben közli azt a kormánnyal. Természetes, hogy a munkaidő leszállítása a köz­üzemek munkáslétszámára is óriási befolyással lesz és a közműveknél mintegy 20%-kal lehet majd emelni a munkáslétszámot anélkül, hogy ebből az üzemekre több kiadás hárulna. A törvényes intézkedés megho­zatalát a legsürgősebben kéri a főváros, hogy a 40 órás heti munkaidő kötelezettsége még a tél beállta előtt legyen életbeléptethető., FREIMANN ÉS TÁRSA vésnöki műintézete, pecsétbéjyeg címke és domborműnyomdája BÉLYEGZŐK Budapest, VI., Király ucca lO T V. L E F Ó N : 245-09 Felesloges külföldi árut hozni, mikor a Gliick-lólo 61-61 kétszersült és Pumpernickel a legkényesebb ízlést is kielégíti. Glück sütöde gyógylisztipari osztálya Budapest, Vili., Baross u. 4ö Még a tél beállta előtt szereltessen központi fűtésének kazánjába Ganz-gyártmányú szabadalmazott Lili­put vándorrostélyt, melynek páratlan elő­nyeit és gazdaságosságát az egész országból beérkezett nagyszámú megrendelés igazolja. Nem kell hozzá sem koksz, sem más drága fűtőanyag, mert olcsó magyar daraszénnel üzembiztosán működik. Ölesé. — Oyorsan törleszthető. Díjtalan szaktanács és mérnöklátogatás. Ganz és Társa Részvénytársaság X., Kőbányai-út 31. — Telefón: Aut. 90-2-84 és 90-8 39 Jövő héten összeül a Magyar Városok Kongresszusa az mségakeiók és a városok külföldi kölcsönétnek ügyében Sipőcz Jenő dr. polgármester szeptember 26-án, hétfőn délelőttre ülésre hívta, össze a Magyar Vá­rosok Országos Kongresszusának állandó bizottságát .és a kongresszus napirendjére fontos kérdések tár­gyalását tűzte ki. Mindenekelőtt a pécsi országos szociálpolitikai szakértekezlet eredményét vitatják meg* és a kormányhoz felterjesztést intéznek az ér­tekezlet határozatainak ismertetése kíséretében, kérve, hogy a kormány, a közeledő télre való tekintette], minél előbb intézkedjék az inségakciók egy­séges lebonyolítása iránt és vegye figyelembe ezeknél az intézkedéseknél a Pécsi értekezlet határozatait. Azután Salgótarján város képviselőtestületének rendkívül fontos indítványa kerül megvitatásra. Salgótarján képviselőtestülete ugyanis határozatot hozott, amelyben javasolta, hogy a városok külföldi és rövidlejáratú kölcsöneit az állam segítségével ren­dezzék. A javaslat szerint az állam vegyen fel hosz- szúlejáratú zálógdevélkölcsönt az összes városi, kül­földi és- rövidlejáratú kölcsönök konvertálására, te­hát ennek az állami záloglevélkölcsönnek a végösz- szege megegyeznék a magyar városok jelenlegi köl- osönadósságáuak összegével. Az állami záloglevélköl- csön fedezetéül lekötnék mindazokat a vagyonokat és jövedelmeket, amelyek ezidőszerint is a városok külföldi és rövid!ejáratú kölcsöneinek törlesztésére és kamataira fedezetül szolgálnák. A konvertálás az­zal az előnnyel járna, hogy ezek a vagyonok és jövedelmi források a szi­goréi ellenőrzés alól felszabadulnának. A városok kongresszusa ebben a kérdésben beható előzetes tárgyalásokat is folytat az illetékes ténye­zőkkel és ennek eredményeként foglal majd állást az indítvány ügyében. ezelőtt: KLEINER és BOKMAYER Budapest. Vili. rsíierce«! Sásídor-fér 4 Telefon: József 301-14, József 301-16 Készít sajtolt parafa-parKetta padló- bwrlíolatoMat. — Teljesen zajta­lan járású, lábmeleg, vízálló padló. BÉRKOMPRESSORT g I Q IC É& ! FNH okleveles gépészmérnök kompressor-bérbeadó Budapest, Vili., Orczy út 22. Telefon : 335-42 Betón, makadám, aszfalt felvágá­sához vegyen BUDAPEST, II. KERÜLET, DONÁTI UCCA 7. SZÁM Sztanó József Röntgen, diathermia és elektrotechnikai üzeme Budapest, Vili., Kisfaludy u. 1 Telefon « 38-1-2S

Next

/
Oldalképek
Tartalom