Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-09-21 / 38. szám

-on ­---r — uu udpcBi,, j.3űii. öz,epiemDer zi. Dacíllusfészek a Szemere uccai Iskola (Levél a szerkesztőhöz) Igen tisztelt Főszerkesztő Úr! A Független Budapest széleskörű nyilvánossá­gától várjuk mi a belső Lipótvárosban lakó szülők, akik gyermekeik fejlődését és egészségét féltjük, -— sérelmeink orvoslását. Ebbom a kerületben, egyet­len egy iskola épületbe naponta közel kétezer gye­rek jár. A Szemere uccai, eredetileg elemi iskolának épült, de most már polgári, leányliceum ési iparos iskolát magában foglaló épületről van szó. Ez az iskola valóságos bacillus fészek. Kapubejáratai szű­kök, a folyosói még szőkébbek, liárom gyerek el sem fér egymás mellett, A tantermek fapadozata több helyen korhadt, a kályhák, a fűtőberendezései, a ké­ményei rosszak. A tantermeket csak ablak és1 ajtó- nyitogatás útján tudják szellőztetni. Az ablakok normális lakásablakok, tehát télen sötétek a tan­termek. És ebbe az iskolaépületbe járnak a mi féltő gonddal és szeretettel nevelt gyerekeink. Az elemi iskola 16 osztályának csak 14 tanterme van és 600 gyerek jár ezekbe az osztályokba. Az ugyanitt el­helyezett leánypolgárinak 10 tanterme és 10 osz­tálya van, a tanulók száma 450. A leányliceum 8 osztályába 400 leánygyermek jár. A késő délutáni órákban ez az otthona a leányiparostanonc iskolá­nak is, ahol közel 400 fiatal leány jön össze. Kora reggeltől, késő estig folyik itt a tanítás, a jó egészség hátrányára, a áygiénia szégyenére. Szellőztetésről, takarításról, hétszámra szó sem lehet. Új iskolaépületet, modernet, világosat, levegősét, temperáltad kérünk mi szülők. Hisszük, hogy hangunk most b. lapja útján eljut az illetékesekhez. Ha nem, úgy uni, adófizető szülők fogjuk kiharcolni azt, hogy ez> a helyzet megszüli-- jön. Fog'adja Főszerkesztő úr köszönetéin kifejezése mellett őszinte nagyrabecsülésemet és vagyok (aláírás). Fischer Miklós és Fia A!JTOFUVaROZÁSI VÁLLALATA Budapest,VI,, Országbíró uoca 38, Tel,: 91-5-45 vitéz Darvas Lajos oki. mérnök — Nemes építő vállalat Budapest,IV, Királyi Pál u.20, Telefon: 86-2-96 LUTZ LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR R.-T. BUDAPEST, VII. KÉR., ŐRNAGY-UTCA 4. SZÁM. Közúti gőz- és rno- torhesigeriési vállal mm Budapest-Keietiföid, Kelenföldi út l Telefon : Aut. 59—9—68 SZÁSZ ALBERT oki mérnök út, vasút, csatorna- és magasépítési vállalkozó Budapest, 19,, Margit körút 43. Telefon: 51-4-06 Klassohn Gyula 1 Budapest alIeményiTestwérek Éj Papírgyár Rt. CsepeB arai magyarországi vezérképviselője B Telefon 53-7-57. WEISS Központi gőzfűtés, melegvízfűtés, légfűtés, szellőző és szárítóberendezések, vízművek, vízvezetékberende­zések és csatornázások tervezési és szerelési vállalata Budapest, II, Iskola u. 47. Telefon : 71. 51-2-55 Ifim iilal fc — A jövő héten felsőházi póttagokat választ a közgyűlés. A törvényhatósági bizottság ez év feb­ruárjában, a felsőházi tagok választásakor, pót­tagokká Verebéig Jenőt, vitéz Bárczy-Barczen Gá­bort, Harrer Ferencet, Bolzenhardt Jánost, Csep- reghy Horváth Jánost, Becsey Antalt és Bánó Dezsőt választotta. Többen szabályellenesnek tartották a vá­lasztás lefolytatását és Borner Gyula és társai a felsőházi póttagválasztás megsemmisítése iránt pa­nasszal fordultak a közigazgatási bírósághoz. A köz- igazgatási bíróság 2915/1932. szám alatt hozott ítéleté­vel 'a, panasznak helyt adott és a felsőházi póttag- választás megismétlését rendelte el. A belügyminisz­ter a szeptember 16—30. közötti kétheti időt állapí­totta meg a megsemmisített felsőházi póttagválasztás megtartására. Kipka. Ferenc főpolgármester a jövő hét szerdájára, szeptember 28-ára tűzte ki a legelső őszi közgyűlést, amelyen sor kerül a felsőházi pót­tagválasztásra. — A kereskedelmi miniszter ellenzi a belvárosi villamosközlekedés megszüntetését. A Közmunka- tanács legutóbbi ülésén tárgyalták a polgármester jelentését a belvárosi villamosközlekedés ügyéről. Mint ismeretes, a Közmunkatanács javaslatot ter­jesztett elő, hogy a pesti Dunakorzó mentén szüntes­sék meg a villamosközlekedést, amely meggátolja a kilátást a korzóról és helyette antobuszközlekedéssel tartsák fenn a forgalmat. A polgármester jelentése szerint a főváros hozzájárul a Közmunkatanács ja­vaslatához, de közölte, hogy a kereskedelmi minisz­ter a mai súlyos gazdasági viszonyokat nem tartja alkalmasnak arra, hogy ezt a költséges és a BSzKKt forgalmát erősen csökkentő átalakítást el­végezzék. — A Közmunkatanács tárgyalásai Schmidt Mik­sával. Ismeretes, hogy Schmidt Miksa a fővárosnak akarta ajándékozni a Kiscelli úti kastélyt és a kör­nyező területet, azzal a kikötéssel, hogy a főváros a terület egységesítése érdekében vásárolja meg a még szükséges ingatlanokat és azokkal együtt alakítsa parkká az egész birtokot. A főváros a terhes kiköté­seket nem tudta vállalni és így az ajándékozási szán­dék meghiúsult. A Közmunkatanács is elejtette a hatalmas park megvalósításának tervét, de viszont a kastély közvetlen közelében szeretne kisebb parkot létesíteni, amint ez már a régebbi városrendezési ter­vekben is szerepelt. Ennek megvalósítására a Köz­munkatanács tárgyalásokat kezdett Schmidt Miksá­val és felkérte, hogy a létesítendő park céljaira aján­dékozza a köznek a szükséges telkeket. — A Labriola-színliáz új műsora. A Labriola- szinliáz bemutatta új műsorát, amelynek tengelyében az Éjféli vendégek c. egyfelvonásos áll és ebben a decens, finom és nagytehetségű Molnár Aranka, vala­mint a pompás humorú Szilágyi Marcsa, a mindig jó Z. Molnár, Jaloveczky, Fodor Artúr és Sarkam Ala­dár szórakoztatták a közönséget. Az artistaszámok közül Alba The a csodás mutatványai, egy sereg tán­cos és erőművész, az utolérhetetlen komikus csim­pánzidomító mutatvány állt az érdeklődés közép­pontjában. — A közhatóságok ingyen tartoznak kiszolgál­tatni a versenytárgyalási nyomtatványokat. A bel­ügyminiszter a versenytárgyalási nyomtatványok ki­szolgáltatása ügyében már korábban rendeletet bo­csátott ki és abban utasította az összes közhatósá­gokat, hogy a versenytárgyalásokkal kapcsolatos ajánlati nyomtatványokat az érdeklődő vállalkozók­nak, ha csak lehetséges, díjtalanul adják ki, 15.000 pengőn aluli értékű munkánál pedig minden körül­mények között díjmentesen kell a nyomtatványokat kiszolgáltatni. Ennek ellenére még mindig érkezik pa­nasz a miniszterhez, hogy egyes közhatóságok ver­senytárgyalási nyomtatványokért az önköltségi árat többszörösen meghaladó összeg fizetését követelik, ami főleg a kis- és kézművesiparosoknak: a pályá­zaton való részvételt megnehezíti. A belügyminiszter most újabb rendeletben utasította a közhatóságokat, köztük a fővárost is, hogy versenytárgyalási nyom­tatványaikat a vállalkozóknak díjmentesen adják ki, mert a szahályellenosen eljáró közegeket fegyelmi úton fogja felelősségre vonni. — A Magyar Pszychológiai Társaság előadása. A Nagyar Pszychológiai Társaság szeptember hó 11-én a Magyar Tudományos Akadémia előadótermében rendkívüli felolvasó ülést tartott, melyen külföldi vendég, Prof. Dr. D. ICatz (Rostock): „Probleme des Hungers und Appetits“ címen filmfelvételekkel illusztrált igen érdekes előadást tartott. S1D0L rmmziíió Oyártja: GÖIZL LIPÖI „SIDOL“ VegyiterméKeK Pvára U# Budapest, VII., Cserei u. 14 'Vj'CllCi W Telefonszám: Aut. 066—86. 968-27 A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete igaz­gatósága elhatározta, hogy Kossuth Lajos uccai áru csarnokát megszünteti. A szövetkezetnél meg­indult reorganizációs munkálatok és takarékossági akció ugyanis szükségessé teszik mindazoknak az üzleti szerveknek a leépítését, amelyek jövedelmező­ség tekintetében nem kielégítők, tehertételt jelente­inek a szövetkezetre és felesleges versenyt támaszta­nak a magánkereskedelemmel szemben anélkül, hogy a tagok részére lényegesebb előnyöket biztosítaná­nak. Ezzel a lépéssel az igazgatóságnak még az is a célja, hogy a szövetkezet a jövőben minél eredmé­nyesebben teljesíthesse a köztisztviselőtársadalourmak az élelmiszer- és tüzelőanyagellátására irányuló régi és eredeti hivatását. — Budapest Székesfőváros Elektromos Művei a vil­lanyfogyasztóközönség régi kívánságának tesz eleget av­val, hogy a Markó és Honvéd uccák sarkán épült új in­tézeti bérpalotájába helyezi át a közönséggel legtöbbet érintkező „Bejelentési osztályát“. Ezen osztálynak a fő­város belterületére való helyezésével a fogyasztónak in­kább módjában áll bejelentéseit személyesen intézni, ami a könnyebb és gyorsabb elintézés biztosításán kívül arra is alkalmat nyújt, hogy eg’yúttal megtekintheti az Elektromos Művek közeljövőben ugyanott megnyíló ál­landó kiállítását is. Folyó hó 19-én nyíltak meg az új épületben a „Bejelentési osztály“ helyiségei, ahol az Elektromos Művek _ a fogyasztóközönség rendelkezésére állanak: az árammérők fel- és leszerelése, átírása, alap­díjas megállapodások megbeszélése, önműködő kikapcso­lok rendelése és általában a háztartások áramellátása iigyeiben. Minden más ügyben továbbra is az V., Váci út 74. sz. alatti igazgatósági épületben adnak felvilágosí­tást. Az Elektromos Művek felkéri fogyasztóit, hogy ilyen ügyekben folyó bó 19-étől kezdve a levélbeli és telefoni megkereséseket is közvetlenül a Honvéd ncca 22. szám alatt lévő „Bejelentési osztály“-hoz továbbítsák. Telefonszám: 922—50., 904—00. Az új „Bejelentési osztály“ a 2, 16, 48 jelzésű villamosokon és a 15 jelzésű autóbu­szon közelíthető meg. A polgármester a következő közmunkák kiadása dolgában döntött: A marbaközvágóbídi búsvizsgáló rakodóépületének betonalapozási munkálatait Böhm és Kállay cég kapta 5100 pengőért. A Sroksári úti élelmiszernagyvásártelep gépházának lapburkolómunkálatait Urbach és Tafler kapta 825 pengőért. The Neuchőtel Asphalte Company Limited BUDAPESTEN, Iroda: VI., Vilmos császár út 31. sz. Telefón: Aut. 212—46. Gyár: VI., Váci út 35. Telefón: Aut. S14—88. Alapítva: 1873. Alaptőke: 1 millió font sterling. Egyedüli tulaj­donosa a Val. d. Traversi aszfaltbányáknak, Neuchatel kanton­ban, Svájcban, valamint a Scafa-San Valentinói aszfaltbányák­nak, Chieti tartományban. Olaszországban. Gyárt és elad: Val ie Traversi mastixot, raffinált bitument, falszigetelő aszfaltot, stb. Készít: Traversi természetes tömörített aszfaltutakat és ön­tött aszfaltból járdákat és kocsiutakat. A polgár mester által kiírt versenytárgyalásokra a következő afánSatok érkeztek be: A Kertész uccai felsőkereskedelmi iskola szigetelőimmkáira pályáztak: Korek E. 1857, Goudron Vállalat 2541, Gosztonyi és Társa 2840, Gruber János 3137 pengővel. A Váci úti 89. sz. elemi iskola linoleumburkolómunkáira pályáztak: Plöki Nándorné 2113, Haas Lipót 2138, Császár Imre 2177, Herz Testvérek 2368, Urbán Ferenc 2616 pengővel. A kiadásért felel: B. VIRÁGH GÉZA. Szerkesztő: LIPPAY GYULA dr. Főmunkatárs: VIRÁGH ISTVÁN. A TÖKÉLETES AUTŐPNEU Fffalávusftási BUDAPEST, VI., MOZSÁR UCCA 9 D ona Döme és Társa Papír és írószeren gyári rahiara a .. Pu pír írni lomhoz BUDAPEST. IV.. ARANYKÉZ UCCA 6 Telelőn: Auf. 677-15 Alapítva: 1790-ben Krisch fekete János tetőfedő mester Budapest, I., Karolina úf 16 Telefon: 69-5-59 Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom